ZAŁĄCZNIK NR 9

Oznaczenie sprawy: ZA.271.73.2020

 

 

 

Nazwa prowadzonego postępowania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.

 SZKODOWOŚĆ MIASTA GLIWICE

w okresie od 01.01.2018 r.  do 08.12.2020  r.

(stan na 08.12.2020 r.)

 

1. Ubezpieczenie mienia

 

Ryzyko

Suma z wypłatySuma z rezerwyLiczba szkódawaria73 351,05 zł1 409,00 zł10

deszcz nawalny

71 852,27 zł654,00 zł15dewastacja115 051,63 zł8 748,00 zł35elektronika5 150,00 zł-3graffiti8 935,66 zł109,00 zł3huragan111 343,04 zł109,00 zł18kradzież11 261,52 zł-2mienie pracownicze200,00 zł-1przepięcie41 311,81 zł-2uderzenie pojazdu1 663,04 zł9 444,70 zł3upadek drzewa14 529,09 zł-1zalanie222 339,29 zł10 467,90 zł15Razem ubezpieczenie mienia676 988,40 zł30 941,60 zł108

 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

RyzykoSuma z wypłatySuma z rezerwyLiczba szkódOC dróg - szkoda osobowa37 664,91 zł-5OC dróg - szkoda rzeczowa260 660,88 zł17 029,46 zł75OC ogólne - szkoda osobowa42 000,00 zł67 115,29 zł7OC ogólne - szkoda rzeczowa26 349,97 zł12 429,79 zł

9

 

Razem ubezpieczenie OC366 675,76 zł127 516,14 zł96

3. Informacja na temat spłaconego regersu.

Data zdarzenia: 22.09.2019 r.

Rodzaj szkody: szkoda w mieniu (budynki) w związku z uderzeniem pojazdu.

Regres spłacony regres spłacony w kwocie: 175 663,27 zł.

 

 

DODATKOWE DANE DO OCENY RYZYKA

 

 

I. Informacje na temat sieci drogowej i obiektach inżynieryjnych zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

1. Dane na temat sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zarządza siecią dróg publicznych zlokalizowaną w granicach administracyjnych miasta Gliwice z wyłączeniem odcinków autostrad A-1 i A-4. Zgodnie ze stanem na dzień 19.11.2018 r. w zarządzie ZDM znajdują się:

2. Dane o obiektach mostowych. Na sieci ulicznej zarządzanej przez ZDM zlokalizowanych jest 81 obiektów mostowych (mosty i wiadukty drogowe), o łącznej długości 6,5 km, z tego:

3. W ciągu drogi wojewódzkiej nr 88 (DTŚ odc. G2) zlokalizowany jest tunel o następujących parametrach: długość: 493 m, szerokość całkowita: 10,70 m, 2 nawy - po jednej dla każdego kierunku ruchu, nawierzchnia w tunelu - betonowa. Tunel jest w pełni wyposażony w systemy zabezpieczeń: urządzenia wentylacyjne i oddymiające, oświetlenie, monitoring za pomocą kamer wideo, systemy łączności radiowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji pożaru. Tunel ten będzie zarządzany przez ZDM - Centrum Sterowania Ruchem, w ramach którego utworzone zostało Centrum Zarządzania Tunelem. Oznacza to, że sytuacja w tunelu będzie na bieżąco monitorowana, a to z kolei ma wpływ na skrócenie czasu reakcji w przypadku ewentualnych zdarzeń, wymagających interwencji służb ratunkowych czy porządkowych.

II. Informacja dotycząca remontów sieci dróg publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

1. Inwestycje drogowe zrealizowane w ciągu ostatnich 2 lat, mających na celu poprawę bezpieczeństwa:

Ponadto na bieżąco remontowane i odnawiane jest oznakowanie pionowe i poziome, prowadzone są remonty nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich.

2. Na rok 2021 planowane są:

3. Na lata następne planowane są:

4. Od dnia 01.01.2021 r. ze względu na oddanie do użytkowania odcinka obwodnicy zachodniej, zmieni się przebieg drogi krajowej DK 78 oraz dróg powiatowych. Obecny odcinek DK 78 stanie się drogą powiatową  tj. ul. Rybnicka (od zachodniej obwodnicy miasta do ul. Nowy Świat),  ul. Nowy Świat (od ul. Jana Pawła II do ul. Wrocławskiej), ul. Wrocławska (od ul. Nowy Świat do ul. Strzody), ul. Strzody (od ul. Wrocławskiej  do ul. kard. Wyszyńskiego), ul. Jana Pawła II (od ul. Nowy Świat do ul. Dworcowej), ul. Dworcowa (od ul. Jana Pawła II do ul. kard. Wyszyńskiego), ul. kard. Wyszyńskiego (od ul. Strzody do pl. Piłsudskiego), pl. Piłsudskiego, ul. Orlickiego (od pl. Piłsudskiego do ul. Wyspiańskiego). Nowy tymczasowy przebieg DK 78 od dnia 01.01.2021 r przejmie odcinek obwodnicy zachodniej (od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego), ul. Daszyńskiego (od skrzyżowania z obwodnicą zachodnią do skrzyżowania z ul. Styczyńskiego), ul. Styczyńskiego, ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Okulickiego.

III. Dodatkowe informacje dotyczące tunelu zgłoszonego do ubezpieczenia.

1. Dane techniczne dotyczące tunelu.W ciągu drogi krajowej nr 88 (DTŚ odc. G2) zlokalizowany jest tunel o następujących parametrach: długość: 493 m, szerokość całkowita: 10,70 m, 2 nawy - po jednej dla każdego kierunku ruchu, nawierzchnia w tunelu - betonowa. Tunel jest w pełni wyposażony w systemy zabezpieczeń: urządzenia wentylacyjne i oddymiające, oświetlenie, monitoring za pomocą kamer wideo, systemy łączności radiowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji pożaru. Tunel ten będzie zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach - Centrum Sterowania Ruchem, w ramach którego utworzone zostało Centrum Zarządzania Tunelem. Oznacza to, że sytuacja w tunelu będzie na bieżąco monitorowana, a to z kolei ma wpływ na skrócenie czasu reakcji w przypadku ewentualnych zdarzeń, wymagających interwencji służb ratunkowych, czy porządkowych."

2. Opis w jaki sposób będzie przebiegało zarządzanie tunelemZarządzenie tunelem będzie odbywać się zdalnie z budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 31 (odległość ok. 2km w linii prostej od tunelu). Dodatkowo w budynku technicznym przy ul. Dubois znajduje się lokalna sterownia, z której można zarządzać wszystkimi systemami tunelu. W tunelu i w rejonie wlotów do tunelu znajduje się 45 kamer monitoringu i detekcji. Dzięki temu każdy metr kwadratowy powierzchni jezdni jest kontrolowany.

3. Opis wyposażenia technicznego tunelu

3.1. Oświetlenie tuneluW żadnym z kierunków wyjazd z tunelu nie jest widoczny z punktu wjazdu do tunelu, ponadto stosunek długości tunelu do jego szerokości jest wyższy niż 5:1. Ze względu na fakt, że mamy tutaj do czynienia z tunelem długim, tunel zostanie wyposażony w instalację oświetleniową. Projekt oświetlenia tunelu wykonano w oparciu o wytyczne RABT.Określenie luminacji na odcinku dojazdowym, odcinku zasięgu widoczności i przejściowym, odcinku wewnętrznym oraz wyjazdowym wynika z wyliczeń zawartych w załączniku A rozporządzenia RABT.Sterowanie oświetleniem w strefie wjazdowej jest zależne od luminacji zarejestrowanej przez kamery do pomiaru luminacji zewnętrznej na odcinku dojazdowym do tunelu. Regulacja odbywa się nieprzerwanie.

3.2. Wentylacja i oddymianie tuneluWentylacja tunelu została zaprojektowana zgodnie z wymogami polskiego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa w tunelu, obliczenia i pomiary dla wentylacji w tunelu zostały przejęte z załącznika B wytycznej RABT i uzupełnione o dalsze wartości wynikające z doświadczenia rzeczoznawcy ds. wentylacji i oddymiania tunelu w dziedzinie najnowszych dokonań techniki.Tunel wykonano jako dwukomorowy (dwa lub trzy pasy ruchu w jednej komorze), jednak w miejscach włączenia do niego dwóch łącznic z ul. Dworcowej posiada przekrój czterokomorowy. Światło poziome tunelu wynosi od 2x10,90m do 2x20,40m i na jego wymiar w każdej komorze składa się jezdnia dwu lub trzypasmowa, opaski 0,50m oraz chodniki robocze. Światło pionowe wynosi 5,4m i zapewnia możliwość umieszczenia ponad skrajnią drogową sygnalizatorów.Konstrukcję nośną tunelu stanowi dwu lub czteronawowa rama żelbetowa, składająca się z trzech lub pięciu ścian szczelinowych grubości 1,00m, połączonych monolitycznie z ryglem płytowym, żelbetowym o zmiennej grubości od 1,20 do 1,50m. Ściany tunelu wykonano metodą ścian szczelinowych.3.3. Wyjścia ewakuacyjneW obrębie naw tunelu pomiędzy portalami znajdują się 4 przejścia ewakuacyjne prowadzące do drugiej nawy tunelu. Przejścia poprzeczne między nawami tunelu rozmieszczone są w ten sposób, że odległość pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi tudzież między portalem tunelu a kolejnym wyjściem ewakuacyjnym wynosi maks. 100 m.3.4. Chodniki awaryjnePo obu stronach jezdni znajdują się chodniki awaryjne o szerokości minimum 0,90. Chodniki awaryjne oddzielone są od jezdni przez krawężniki o wysokości 14 cm i posiadają spadek w kierunku jezdni.3.5. System łączności radiowej w tuneluW każdej nawie tunelu, w obrębie przejść między rurami, pomieszczeń technicznych, dróg ewakuacyjnych itp. będzie zagwarantowana niezawodna i nieprzerwana instalacja radiowa w celu zapewnienia eksploatacyjnego utrzymania drogi oraz dla służb ratowniczych (policja, straż pożarna i pogotowie).3.6. Dźwiękowy system ostrzegawczyWewnątrz tunelu oraz przy portalach zostaną zainstalowane urządzenia nagłośniające umożliwiające przekazywanie komunikatów użytkownikom (w formie bezpośrednich komunikatów głosowych lub tekstu nagranego). Głośniki zainstalowane zostaną na ścianach bocznych obok jezdni. Przewidziana jest możliwość nadawania komunikatów z centrum zarządzania tunelu.Głośniki są tak rozmieszczone, że możliwe jest zrozumienie komunikatów podczas jazdy przy otwartym oknie i wolnym ruchu drogowym. Głośniki mogą być uruchamiane zarówno pojedynczo jak i w grupach. W celu osiągnięcia optymalnego rozkładu dźwięku przy właściwym rozmieszczeniu głośników, przed zainstalowaniem urządzeń nagłaśniających w tunelu zostanie przeprowadzone badanie akustyczne.3.7. System sygnalizacji pożaruRury tunelu oraz budynki techniczne będą wyposażone w ręczne lub automatyczne urządzenia sygnalizacji pożaru.Za pomocą systemu sygnalizacji pożaru muszą zostać osiągnięte przynajmniej następujące cele ochrony:Wykrycie pożarów w fazie inicjacji;Szybkie poinformowanie i zaalarmowanie użytkowników tunelu;Automatyczne sterowanie instalacjami ochrony przeciwpożarowej i instalacjami z zakresu eksploatacji;Szybkie zaalarmowanie straży pożarnej i/lub innych służb ratunkowych;Jednoznaczne zlokalizowanie obszaru zagrożenia i jego wskazanie.Ręczne ostrzegacze pożarowe w tunelu zainstalowane zostaną przy każdym punkcie alarmowym.W ramach ochrony przeciwpożarowej w budynkach technicznych, również pomieszczenia techniczne należy wyposażyć w ręcznie ostrzegacze pożarowe.Zastosowane zostaną liniowe czujniki termometryczne, reagujące zarówno na wzrost temperatury w czasie, jaki i wzrost absolutny temperatury. Czujniki te umocowane zostaną powyżej skrajni przy stropie tunelu. Czujniki termometryczne podzielone są na odcinki. W przypadku uszkodzenia jednego z odcinków pozostałe muszą pozostać sprawne.4. Opis zabezpieczeń przeciwpożarowychW każdej nawie tunelu znajdują się czujniki wykrywające podwyższoną temperaturę, kotrolujące przejrzystość powietrza i stężenie substancji szkodliwych oraz kontrolujące prędkość przepływu powietrza w tunelu. Tunel został wyposażony w instalację p.poż w której skład wchodzą zbiornik na wodę (200m3) i hydrofornia tłocząca wodę do 8 wewnętrznych i 6 zewnętrznych hydrantów. Instalacja posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w okresie zimowym.

5. Opis zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zapobiegających zalaniem cieczą (wodą opadową, powodziową, wodą gaśniczą itp.)Ryzyko zalania tunelu zostało ograniczone przez system drenaży, z którego woda jest kierowana do przepompowni. Przepompownie odprowadzają również wody opadowe. Dodatkowo profil trasy został zaprojektowany w ten sposób, aby ograniczyć rozmiary ewentualnego zalania – pod ulicą Zwycięstwa znajduje się wierzchołek łuku pionowego (R=5000m). Zachodni wlot do tunelu znajduje się 2,19m niżej, a wschodni wlot do tunelu 0,92m niżej niż wierzchołek łuku pionowego. W skutek czego woda będzie wypływać na zewnątrz tunelu.Woda opadowa może dostać się do tunelu jedynie przez niesienie jej przez koła pojazdów.Wtargnięcie wody powodziowej do tunelu jest prawie niemożliwe ze względu na przebieg niwelety trasy i ukształtowanie terenu.Zbiornik p.poż znajduje się obok budynku technicznego na ul. Dubois i ma objętość 200m3. Taka ilość wody swobodnie zostanie odebrana przez system kanalizacyjny tunelu.

6. Informacja na temat zagrożenia tunelu ryzykiem powodzi i zalania (odległość od rzeki, zbiorków wodnych)Minimalna odległość tunelu od rzeki Kłodnicy wynosi 300m. W rejonie tunelu nie ma żadnych zbiorników wodnych, które mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie. UWAGA: w przypadku tunelu z zakresu ubezpieczenia zostało wyłączone ryzyko powodzi.

7. Opis zasilania tunelu w energię elektrycznąPrzyłącza zasilające tunel zlokalizowane są w budynkach technicznych przy ulicach Dworcowej i Dubois, w każdym z budynków znajdują się 2 przyłącza (główne i rezerwowe). Do przyłącza w budynku przy ul. Dubois podłączona jest przepompowania nr 2. Pozostałe przepompownie nr 1 (ul. Dubois/Sienkiewicza), nr 3 (ul. Konarskiego), nr 4 (ul. Robotnicza) posiadają własne przyłącza energetyczne (główne i rezerwowe).

8. Tunel wskazany do ubezpieczenia nie znajduje się na obszarze zagrożonym ryzykiem osuwania się ziemi, ani na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych.9. Dotychczasowa szkodowość w zakresie tunelu wraz z wyposażeniem. W okresie od 1.01.2018 r. wg stanu na dzień 16.12.2020 r. nie odnotowano żadnych szkód w ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych zakresie tunelu.10. Załączniki:1) ZAŁĄCZNIK 9A - Rzut tunelu

2) ZAŁĄCZNIK 9B - Wykaz infrastruktury drogowej Gliwic wg stanu na dzień 27.11.2020 r.

IV. Informacje na temat tras rowerowych. Poniższe dane dotyczące wszystkich tras rowerowych na terenie miasta na prawach powiatu - Gliwice:

Wskazane wartości są wartościami orientacyjnymi i uwzględniają trasy budowane i będące w zarządzie Wydziału Usług Komunalnych, Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.V. Informacje na temat prewencji przeciwpowodziowej1. Informacja o szkodach powodziowych.Na terenie miasta Gliwice występowały szkody powodziowe w lokalizacji przy ul. Zimnej Wody 8 – budynek I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego (dawniej: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10). W wyniku powodzi w roku 2010 wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości 138 456,44 zł.2. Działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu powodzią.W ramach ochrony przeciwpowodziowej Miasto zawarło porozumienie w sprawie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej. W ramach porozumienia podejmujący obowiązki zobowiązał się do utrzymania drożności wpustów, studni i kanałów deszczowych na terenie miasta. Umowa ta obejmuje również monitoring stanu technicznego kanałów deszczowych. Umowa realizowana jest w trybie całodobowym. Ponadto miasto zawarło odrębne umowy na remonty kanalizacji deszczowej i modernizację kanalizacji deszczowej. W ramach pierwszej z umów prowadzone są bieżące remonty kanalizacji. Druga z umów obejmuje modernizację kanalizacji deszczowej. Miasto posiada umowy na bieżące utrzymanie cieków i rowów na terenie Gliwic. Umowy obejmują bieżące utrzymanie oraz konserwację, wykaszanie, odmulanie oraz kontrolę poziomu wód. Umowa realizowana jest w trybie całodobowym. Systematycznie modernizowane są rowy i cieki wodne na terenie Gliwic. Rozwijana jest sieć kanalizacji deszczowej oraz realizowane są nowe projekty w zakresie odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej (budowa zbiorników, przebudowa kanałów i rowów oraz modernizacje wylotów i przepustów), w tym projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Dodatkowo Centrum Ratownictwa Gliwice prowadzi magazyn przeciwpowodziowy, którego wyposażenie jest sukcesywnie powiększane oraz w razie konieczności uzupełniane. W 2011 r. zbudowano pięć kamer monitoringu wizyjnego obejmującego newralgiczne rejony miasta, w których występuje zagrożenie wylaniem fali powodziowej oraz uszkodzeniem wałów lub mostów (przeciwpowodziowy system obserwacyjny cieków wodnych). Ponadto, w 2012 r. opracowano i zatwierdzono PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA GLIWICE, a w 2014 r. zbudowany został system czujników (łącznie 5 punktów) umożliwiających pomiar wysokości lustra wody w gliwickich rzekach i Potoku Rokitnickim. Miasto realizuje dwa projekty związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziom:

Miasto przygotowuje się do udziału w konkursie przewidzianym w III/IV kwartale 2021 roku o dofinansowanie kolejnych działań przeciwpowodziowych, w ramach których będzie realizowało zadania związane z budową zbiorników retencyjnych, przebudową kolektorów deszczowych, udoskonaleniem systemu ostrzegania.

*) obecnie przygotowywany jest wniosek o zmianę terminu realizacji projektu;**) obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania aneksu zmieniającego termin umowy; posiadamy zgodę Instytucji Zarządzającej (NFOŚ i GW).

3. Mapy zagrożenia powodziowego. Zamawiający nie dysponuje wersjami cyfrowymi najnowszych map zagrożenia i ryzyka powodziowego - są one dostępne jedynie online pod adresem https://isok.gov.pl/hydroportal.html

V. Wieża radiowa znajdująca się na terenie Centrum Ratownictwa Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B 44-121 Gliwice.Ogólne informacje techniczne:Stalowa konstrukcja wieżowa została zaprojektowana jako trójścienna kratownica przestrzenna o wysokości 49,50 m.Konstrukcję trzonu wieży wykonano z rur okrągłych a ich scalenia poprzez styki (węzły) śrubowe zakładkowe i doczołowe.Podesty, ze względu na przepisy BHP, okalają barierki o wysokości 100 cm. Podesty okryte są kratami pomostowymi ocynkowanymi ogniowo.Drabina wejściowa wraz z koszem ochronnym oraz drabinę kablową zaprojektowano wewnątrz wieży. Pobocznice drabiny wykonano z ceowników zimnogiętych 140x60x5, szerokość szczebli drabiny 620 mm, rozstaw szczebli 280 mm. Drabina posadowiona jest na fundamencie zespolonym z płytą fundamentową posadowienia wieży, dodatkowo usztywniona na całej długości poziomymi zastrzałami (ściągami) mocowanymi do krawężników wieży w maksymalnych odstępach ~3 m.Główne wymiary konstrukcji wieży stalowej:- wys. całkowita wieży licząc wraz z iglicą odgromową - 58m- wys. wieży w kratownicy - 49,50 m.- rozstaw wieży wykonano na rzucie trójkąta równobocznego- rozstaw wieży na poziomie gruntu - 6m- rozstaw wieży na poziomie szczytowym - 2,5mZabezpieczenia:Konstrukcja jest otoczona ogrodzeniem z furtką zamykaną na klucz, a teren, na którym znajduje się wieża objęty jest monitoringiem.

VI. Pozostałe informacje do oceny ryzyka.

1. Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci itp. prowadzeniem sortowni, składowiska odpadów itp. zajmuje się spółka Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o. o., która nie podlega ubezpieczeniu w tym postepowaniu.2. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia dróg, mostów, kładek, przepustów i tuneli innych niż tunel w ciągu drogi krajowej nr 88 (DTŚ odc. G2).3. Informacje na temat planowanych inwestycji zawarte zostaną w uchwale Rady Miasta Gliwice w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok oraz uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice. Informacje te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce BIBLIOTEKA => „Budżet i finanse” pod linkiem: https://bip.gliwice.eu/budzet-i-finanse Uchwały Rady Miasta Gliwice dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/radaMiasta/uchwaly4. Wykaz części planowanych robót budowlanych i innych inwestycji, wymagających w sytuacjach określonych przepisami prawa uzyskania lub posiadania odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń zostanie zawarty również w planie postepowań o udzielenie zamówień w 2021 r., który zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż do dnia 17 stycznia 2021 r. pod adresem: https://bip.gliwice.eu/plan-zamowien-publicznych 5. Zaplecze Palmiarni Miejskiej, które wykonane jest z podwójnych szyb zespolonych – ściany, oraz szyb hartowanych o grubości 6mm i 8mm – dach. W zapleczu Palmiarni są hodowane, leczone, schładzane na okres zimy rośliny, które w odpowiednim momencie są przenoszone do budynku głównego Palmiarni. Zaplecze Palmiarni ma wartość księgową brutto, która wynosi 2 850 337,76 zł.