URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.73.2020 Gliwice,  21-01-2021 r.
nr kor. UM.158838.2021
 
Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ – powyższe dotyczy OWU wykonawcy, który będzie realizował zamówienie, a nie wykonawcy, który zadaje niniejsze pytanie. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 2: Poprosić o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ. Pytanie nr 3: W odniesieniu do pojawiającego się zapisu w treści SIW dotyczącego zakresu ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty” wnosimy o uzupełnienie tego zapisu o frazę „ … z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy” Pełna treść: Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące niżej wymienione ryzyka i koszty z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy” Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany wnioskowanego zapisu na następujący: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące niżej wymienione ryzyka i koszty z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do poniższego zakresu ubezpieczenia”. Pytanie nr 4: W odniesieniu do pojawiającego się zapisu w treści SIW dotyczącego zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ”Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody spowodowane przez: ” wnosimy o uzupełnienie tego zapisu o frazę „ … z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy” Pełna treść: Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody spowodowane przez niżej wymienione zdarzenia z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy” Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany wnioskowanego zapisu na następujący: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące niżej wymienione ryzyka i koszty z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do poniższego zakresu ubezpieczenia”. Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 • ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
 • ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
 • rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: - przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; - sprzętu przeciwpożarowego; - instalacji elektrycznej i odgromowej; - instalacji gazowej; - przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); - instalacji gazów medycznych; - instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; - instalacji ciśnieniowych; - urządzeń dźwigowych. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pytanie nr 7: W odniesieniu do ryzyka powodzi, podtopienia oraz deszczu nawalnego prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 8: Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone: - mienie wyłączone z eksploatacji - budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi Odpowiedź: Informacje na temat mienia wyłączonego z eksploatacji oraz stanu technicznego budynków znajdują się w załączniku nr 10C do SIWZ – dla każdego budynku zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach grupy 1 KŚT znajdują się informacje szczegółowe:
 • Stan techniczny dachu
 • Stan techniczny instalacji elektrycznej
 • Stan techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej
 • Stan techniczny centralnego ogrzewania
 • Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej
 • Stan techniczny instalacji wentylacyjnej i kominowej
 • Stan techniczny instalacji gazowej
 • Czy budynek jest wyłączony z użytkowania?
 • Rodzaj i wartość mienia wyłączonego z eksploatowania (jeżeli dotyczy).
 • Czy odłączono media (gaz, woda, prąd).
W wyżej wymienionym załączniku wskazano również budynki wyłączone z eksploatacji (użytkowania) 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - budynek gospodarczy ul. Gierymskiego 1 2) Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - miasto Gliwice – Lokalizacja: Kraszewskiego (dawna rowerownia), - Lokalizacja : Partyzantów 30, - Lokalizacja : plac Grunwaldzki (dawny Okrąglak), - Lokalizacja : Toszecka 2B (budynek nie jest użytkowany, budynek zarządzany jest przez spółkę Zarząd Budynków Miejskich, która nie jest objęta niniejszym ubezpieczeniem), - Lokalizacja : Traugutta 3; - Lokalizacja : Ziemięcicka 20 Pytanie nr 9: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości? Odpowiedź: Zamawiający na dzień udzielania niniejszej odpowiedzi nie planuje w okresie trwania umowy wyłączenia z eksploatacji jakichkolwiek bydynków/budowli niż wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 8. Nie można jednak wykluczyć, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Pytanie nr 10: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wskazanie najdroższego, o największej sumie jednostkowej, mienia przyjętego do ubezpieczenia wraz z podaniem roku produkcji tego mienia. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie dane, którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w załączniku nr 10C do SIWZ. Pytanie nr 11: Prosimy o podanie łącznej wartości mienia znajdującego się w trzech największych lokalizacjach- budynki, budowle, pozostałe środki trwałe, urządzenia i wyposażenie (z pominięciem tunelu zgłoszonego do ubezpieczenia) lub określenie wartości PML wskazanych lokalizacji. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż trzy lokalizacje o największej łącznej wartości mienia to: - Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Organizacyjny, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – ok. 76 mln zł, - Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice – ok. 56 mln zł, - Kryta pływalnia "OLIMPIJCZYK", ul. Oriona 130, 44-100 Gliwice – ok. 55 mln zł. Powyższe kwoty są wartościami przybliżonymi. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 10 do SIWZ. Pytanie nr 12: W odniesieniu do ryzyka terroryzmu (klauzula aktów terroryzmu) prosimy o potwierdzenie iż określony limit odpowiedzialności w wysokości 2 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 13: W odniesieniu do ryzyka terroryzmu (klauzula aktów terroryzmu) wnosimy o uzupełnienie listy dopuszczalnych wyłączeń określonych w treści klauzuli o następujące pozycje: - powstałych w wyniku gróźb oraz fałszywych alarmów, - powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni, - we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem, - spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie następującej pozycji: - we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem. Zostanie dokonana modyfikacja załącznika nr 7 do SIWZ w tym zakresie. Pytanie nr 14: W celu oceny zmian poziomu ryzyku – prosimy o informację: a) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż większość obiektów/lokalizacji były dotychczas objęte ochroną. Doszła np. wieża radiowa znajdująca się na terenie Centrum Ratownictwa Gliwice. Aktualny wykaz mienia znajduje się w Załączniku nr 10C do SIWZ. Pytanie nr 15: Prosimy uzupełnienie (uaktualnienie) danych szkodowych (roszczenia, wypłaty, rezerwy szkodowe) z wnioskowanych ubezpieczeń co najmniej na dzień 30.12.2020 r. Odpowiedź: Zamawiający udostępnił ww. dane w ramach modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ w dn. 20.01.2021 r. Pytanie nr 16: Prosimy o informację czy w zakresie ubezpieczenia mienia ubezpieczeniem maja zostać objęte budowle hydrotechniczne np.: drogi, mosty, kładki, przepusty, nadbrzeża, molo itp. oraz tunele inne niż tunel osobno zgłoszony do ubezpieczenia w ramach (PAKIET II: Ubezpieczenie tunelu w ciągu drogi krajowej 88 (DTŚ odcinek G2). Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości, wskazanie lokalizacji, długości przęseł i konstrukcji poszczególnych obiektów. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu mienia (drogi, mosty, kładki, przepusty, nadbrzeża, molo itp. oraz tunele inne niż tunel  w ciągu DK 88 - DTŚ odcinek G2). Jeśli chodzi o budowle/obiekty hydrotechniczne, to Zamawiający zwraca dodatkowo uwagę, że w załączniku nr 10C do SIWZ ubezpieczony Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Gospodarki Wodami wskazuje do ubezpieczenia mienie takie jak: pompownia wód deszczowych, pompa zatapialna. Pytanie nr 17: W odniesieniu do ubezpieczanego tunelu prosimy o podanie roku budowy, jego długości, wysokości i konstrukcji. Odpowiedź: Tunel drogowy o długości 493,0 m zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 88 (DTŚ) na terenie miasta Gliwice km od 2+000,00 do km 2+493,00. Tunel posiada przekrój dwukomorowy (północną i południową nawę), jednak w miejscach włączenia do niego dwóch łącznic z ul. Dworcowej posiada przekrój czterokomorowy. Światło poziome w tunelu wynosi od 2 x 10,90 m do 2 x 20,40 m i na jego wymiar w każdej komorze (nawie) składa się jezdnia dwu lub trzypasmowa, opaski 0,50 m oraz chodniki techniczne. Światło pionowe wynosi 5,4 m, wysokość skrajni 4,70 m. Konstrukcję nośną tunelu stanowi dwu lub czteronawowa rama żelbetonowa, składająca się z układu trzech lub pięciu ścian szczelinowych o grubości 1,00 m, połączonych monolitycznie z ryglem płytowym, żelbetonowym o zmiennej grubości od 1,20 m do 1,50 m. Ściany tunelu zostały wykonane metodą ścian szczelinowych. Rok ukończenia budowy tunelu: 2016. Informacja na temat konstrukcji tunelu znajduje się również w załączniku nr 9 do SIWZ. Pytanie nr 18: Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 19: Dla klauzuli przepięcia prosimy o potwierdzenie że szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądy itp.) to szkody rzeczowe. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 20: W odniesieniu do zapisów Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia wnosimy o modyfikację zapisu treści klauzuli o uzupełnienie zapisu nie stosowania klauzuli dla „mienia wyłączonego z eksploatacji. Proponowany zapis Zapisy niniejsze klauzuli nie mają zastosowania dla mienia wyłączonego z eksploatacji, pustostanów oraz budynków złym lub awaryjnym stanie technicznym. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 21: W odniesieniu do Klauzuli transportowania wnosimy o wykreślenie słów „w innych celach” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 22: Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb, ryzyka dewastacji/wandalizmu oraz powodzi zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 23: Prosimy o zmianę treści klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie poprzez zmianę treści: „Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty stosownej składki, wynikającej z przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie.” Na „ W związku z przywróceniem sumy ubezpieczenia po szkodzie Zmawiający zapłaci składkę przy zastosowaniu klauzuli warunków i taryf” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 24: Prosimy o potwierdzenie że z klauzuli ubezpieczenia nasadzeń i krzewów wyłączone są szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 25: Czy Zamawiający, oprócz wymienionych w załączniku nr 9 DODATKOWE INFORMACJE DO OCENY RYZYKA, planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami? Odpowiedź: Wszelkie informacje, aktualne na dzień udzielania niniejszej odpowiedzi, na temat planowanych przez Zamawiającego inwestycjach znajdują się w dokumentach wskazanych w ZAŁĄCZNIKU NR 9 do SIWZ, tj.: uchwale Rady Miasta Gliwice w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok oraz uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice. Informacje te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce BIBLIOTEKA => „Budżet i finanse” pod linkiem: https://bip.gliwice.eu/budzet-i-finanse Uchwały Rady Miasta Gliwice dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/radaMiasta/uchwaly Wykaz części planowanych robót budowlanych i innych inwestycji, wymagających w sytuacjach określonych przepisami prawa uzyskania lub posiadania odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń zostanie zawarty również w planie postepowań o udzielenie zamówień w 2021 r., udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem: https://bip.gliwice.eu/plan-zamowien-publicznych. Pytanie nr 26: Prosimy o potwierdzenie że lokalizacje uwzględnione w zestawieniu budynków i budowli z zerową wartością nie są objęte ochrona ubezpieczeniową. Jeżeli lokalizacje te maja być objęte ochrona prosimy o uzupełnienie ich sumy ubezpieczenia. Odpowiedź: W przypadku budynków z wartością zerową intencją Zamawiającego jest tylko wskazanie lokalizacji, w której prowadzona jest działalność. Pytanie nr 27: Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia również budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Informacja na ten temat znajduje się w załączniku nr 10C do SIWZ – przy każdej lokalizacji wskazanej do ubezpieczenia wśród danych szczegółowych znajduje się odpowiedź na pytanie, czy budynek jest zabytkowy i podlega nadzorowi konserwatora zabytków. Pytanie nr 28: W odniesieniu do klauzuli zalanowej prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony szkód: - w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie”. Jednocześnie ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po wystąpieniu i zidentyfikowaniu szkody, jeżeli Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami chyba, że zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od ubezpieczonego …”. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, że ewentualny brak funduszy nie może stanowić przyczyny technicznej uniemożliwiającej zabezpieczenia mienia przed kolejnymi szkodami. Uwaga: Ewentualna wypłata należnego odszkodowania nie może być czynnikiem determinującym Zamawiającego do usunięcia przyczyny powstania szkody. Od momentu zgłoszenia szkody do momentu realizacji należnej wypłaty może minąć kilkanaście dni, i w tym czasie obowiązkiem Zamawiającego jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkody i dochowanie należytej staranności, aby tego rodzaju szkody w przyszłości nie powstały, szczególnie w sytuacji gdy Zamawiający zna już przyczynę zalania. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego wyłączenia. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że ewentualny brak funduszy nie może stanowić przyczyny technicznej uniemożliwiającej zabezpieczenia mienia przed kolejnymi szkodami. Pytanie nr 29: W odniesieniu do ryzyka rabunku w transporcie prosimy o informację czy stosowane są warunki Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne? Jeśli nie to jakie inne zabezpieczenia są stosowane? Ile maksymalnie wartości pieniężnych jest przewożonych w jednym transporcie? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ transport wartość pieniężnych nie przekraczających 0,1 jednostki obliczeniowej* może odbywać się bez użycia odpowiedniego zabezpieczenia technicznego. Jeżeli OWU ubezpieczyciela przewidują korzystniejsze uregulowania w tym zakresie dla ubezpieczonego, to mają one zastosowanie. *jednostka obliczeniowa – 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Pytanie nr 30: Prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ryzyk cyber. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wszelkie szkody (także fizyczne) wynikające z ataków cybernetycznych (z przyczyn reasekuracyjnych brak potwierdzenia uniemożliwia przedstawienie oferty). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 31: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 32: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 33: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 34: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 35: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 36: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 37: Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 38: Wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w odniesieniu do odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o masie startowej do 5 kg, które nie podlegają pod ubezpieczenie obowiązkowe OC operatora dronów Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ poprzez wykreślenie punktu qq. dotyczącego odpowiedzialności a szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów).
Pytanie nr 39: Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/użytkowaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający/Ubezpieczając nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje: 1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska odpadów, 2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni, 3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie, 4) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie, 5) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy), 6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne), 7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC, 8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC, 9) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Informacja na ten temat znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SIWZ. Prowadzeniem sortowni, składowiska odpadów itp. zajmuje się spółka Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. (wcześniejsza nazwa spółki: Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.), która nie podlega ubezpieczeniu w tym postepowaniu. Pytanie nr 40: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 41: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 42: Prosimy o potwierdzenie że ochroną nie będą objęte imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 43: Prosimy o potwierdzenie że ochroną nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 44: Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 45: Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 46: Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy franszyza redukcyjna wynosić będzie wysokość świadczenia ZUS. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 47: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Prowadzeniem sortowni, składowiska odpadów itp. zajmuje się spółka Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. (wcześniejsza nazwa spółki: Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.), która nie podlega ubezpieczeniu w tym postepowaniu. Pytanie nr 48: W ramach rozszerzenia zakresu odpowiedzialności Cywilnej o czyste straty finansowe (pkt g) wnosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego dopuszczalnego wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela o szkody spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (program ubezpieczenia). Pytanie nr 49: Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem i użytkowaniem jednostek pływających, z wyjątkiem tych wskazanych w treści SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 50: Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ubezpieczenia nie obejmuje w każdym przypadku USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 51: Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w wyniku chorób zawodowych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 52: Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek winy umyślnej Zamawiającego w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych, a także do odpowiedzialności za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Natomiast ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Zapisy OWU ograniczające ochronę ubezpieczeniową w związku ze świadomością wadliwości w wykonanej czynności, pracy lub usłudze, jeżeli zachowanie ubezpieczonego nosi znamiona rażącego niedbalstwa, a nie winy umyślnej, nie mają zastosowania. Pytanie nr 53: W odniesieniu do rozszerzenia Odpowiedzialności Cywilnej za szkody (w tym poniesione przez pracowników) wynikające z zakażenia chorobą zakaźną lub przeniesienia choroby zakaźnej, w tym również będące następstwem chorób odzwierzęcych, jeżeli powstały w wyniku czynu niedozwolonego ubezpieczonego, przy czym ochrona nie obejmuje zakażenia wirusem HIV, gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (program ubezpieczenia). Pytanie nr 54: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu Odpowiedzialności Cywilnej zarządcy dróg publicznych zgodnie z Ustawą o drogach publicznych oraz wynikającą z innych przepisów prawa za szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników, przepustów drogowych i mostów, tunelu i innych drogowych obiektów inżynieryjnych zapisu dotyczącego prośmy o wykreślenie zapisu dotyczącego ” „odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek ponadnormatywnych drgań, wstrząsów i hałasu generowanych przez pojazdy poruszające się po drogach publicznych”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 55: Dotyczy zapisów określonych w załączniku nr 6 do SIWZ W odniesieniu do zapisów par 5 (Wynagrodzenie i warunki płatności) pkt 5) wnosimy o wykreślenie frazy „wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” Po stronie Wykonawcy pozostanie jednak obowiązek udokumentowania wzrostu kosztów realizacji zamówienia o którym mowa w par 5 pkt. 3 przy zachowania poufności danych związanych z ochroną danych osobowych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Pytanie nr 56: Dotyczy zapisów określonych w załączniku nr 6 do SIWZ W odniesieniu do zapisów par 5 pkt 6 (Wynagrodzenie i warunki płatności) pkt 5) wnosimy w o wykreślenie frazy „„wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, Proponowany zapis po zmianie: „Ubezpieczyciel jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia, również na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Pytanie nr 57: Dotyczy zapisów określonych w załączniku nr 6 do SIWZ • W odniesieniu do zapisów par 9 (Zmiany umowy ) pkt 1. 1) wnosimy o uzupełnienie zapisu o frazę: „w uzgodnieniu i za zgodą Ubezpieczyciela” Propozycja zmiany: „zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – w uzgodnieniu i za zgodą Ubezpieczyciela zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianego w umowie” • W odniesieniu do zapisów par 9 (Zmiany umowy ) pkt 1. 3) wnosimy o uzupełnienie zapisu o frazę: „w uzgodnieniu i za zgodą Ubezpieczyciela” Propozycja zmiany „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - w uzgodnieniu i za zgodą Ubezpieczyciela zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianego w umowie” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację istotnych postanowień umowy w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 6 do SIWZ zmiany umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy będzie dokonywana w formie aneksu do umowy, który zawierany będzie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, jako zgodne oświadczenie woli obydwu stron umowy. Zmiana umowy w powyższym zakresie nie jest wiec automatyczna i wymaga zgody Ubezpieczyciela w postaci podpisu na aneksie do umowy. Pytanie nr 58: Prosimy o usunięcie w całości zapisów § 13 pkt 1 oraz pkt 2 załącznika r 6 dotyczące: „1. Ubezpieczyciel zapłaci Ubezpieczającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Ubezpieczyciela - w wysokości 5% łącznej wartości składek (wynagrodzenia) określonej w § 5 ust. 1. 2. Ubezpieczający zapłaci Ubezpieczycielowi karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Ubezpieczającego - w wysokości 5 % łącznej wartości składek (wynagrodzenia) określonej w § 5 ust. 1.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.
Pytanie nr 59: Prosimy o zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia zapisów klauzuli wypowiedzenia w treści Klauzula wypowiedzenia Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy 1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl