Oznaczenie sprawy: ZA.271.73.2020
 
PREZYDENT MIASTA GLIWICE INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.

SprostowanieOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiUsługi

 

Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1) Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień PublicznychKrajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-100Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Katarzyna ŁugowskaE-mail: za@um.gliwice.plTel.: +48 322385530Faks: +48 322385527 Adresy internetowe:Główny adres: https://www.gliwice.eu/Sekcja II: PrzedmiotII.1) Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1) Nazwa:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.Numer referencyjny: ZA.271.73.2020II.1.2) Główny kod CPV66510000 Usługi ubezpieczenioweII.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4) Krótki opis:Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gliwice w zakresie:- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.II. Podmioty podlegające ubezpieczeniu na podstawie niniejszego zamówienia publicznego - miasto na prawach powiatu Gliwice, w tym Urząd Miejski w Gliwicach, miejskie jednostki organizacyjne oraz rady osiedli.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:VI.6) Numer pierwotnego ogłoszeniaPierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICES 

Logowanie jako klient TED eSender: ed5aDane referencyjne ogłoszenia: 2020-176710Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636407Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020Sekcja VII: ZmianyVII.1) Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1) Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:— wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23,— wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,— wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów

Powinno być:— wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23,— wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów Numer sekcji: IV.2.2Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:Data: 28/01/2021 Czas lokalny: 09:00

Powinno być:Data: 08/02/2021Czas lokalny: 09:00Numer sekcji: IV.2.6Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąZamiast:

Data: 28/03/2021

Powinno być:Data: 08/04/2021Numer sekcji: IV.2.7Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Warunki otwarcia ofert

Zamiast:Data: 28/01/2021 Czas lokalny: 14:00

Powinno być:Data: 08/02/2021Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje: 

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
 
21-01-2021 r.  Katarzyna Ługowska
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
21-01-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej