URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.73.2020 Gliwice,  27-01-2021 r.
nr kor. UM.199991.2021
 
Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
 
Pytanie nr 220: Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie Formularz oferty, oraz innych wzorów formularzy i oświadczeń składanych wraz z ofertą w wersji edytowalnej. Odpowiedź: Załączniki do SIWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word. Jednocześnie Zamawiający informuje, że będzie dokonywana modyfikacja formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ . Zmodyfikowany załącznik Zamawiający zamieści na stronie BIP prowadzonego postępowania nie później niż do dnia 1 lutego br. Pytanie nr 221: Wnioskujemy o modyfikację SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w trakcie trwania umowy w treści jn.: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 50%, 2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia; 3) wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Zamawiającego odszkodowania z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym; 4) usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Zamawiającego związane z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna. Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 222: Wnioskujemy o modyfikację Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu poprzez określenie maksymalnego kwotowego limitu odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 25.000.000,00 PLN. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 223: Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o rozdzielenie limitu odpowiedzialności osobno dla ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Jednocześnie prosimy o obniżenie limitu do poziomu 1.000.000,00 PLN Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 224: Klauzula warunków i taryf – prosimy o potwierdzenie iż niniejsza klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Pytanie nr 225: Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limit odpowiedzialności wykonawcy w wysokości 2.000.000,00 PLN. Brak ograniczenia odpowiedzialności uniemożliwi przedstawienie oferty ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 226: Klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 25.000,00 PLN Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 227: Klauzula ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów – prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie niniejszą klauzula mienia Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 85. Pytanie nr 228: Klauzula ryzyk nienazwanych – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 PLN łącznie dla Pakiet I oraz II. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 229: W odniesieniu do definicji Śniegu wnioskujemy o doprecyzowanie, że odpowiedzialność Wykonawcy nie zachodzi gdy do szkoda w konstrukcji lub poszyciu dachu wskutek zamarzania topniejącego śniegu powstała w związku ze złym stanem technicznym dachu, poszycia dachu, instalacji jeżeli Ubezpieczający o złym stanie wiedział lub przy należytej staranności powinien był wiedzieć. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 230: Prosimy o informację – wskazanie, ile i jakiej wartości szkody miały miejsce w okresie ostatnich 3 lat w tunelu oraz wskazanie najczęstszej przyczyny szkód w tym mieniu oraz przyczyny szkód o największej jednostkowej wartości w tym okresie. Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 9 do SIWZ. W zakresie tunelu wraz z wyposażeniem nie odnotowano żadnej szkody w okresie ostatnich trzech lat. Pytanie nr 231: Prosimy o wyjaśnienie, czy zadeklarowana szkodowość zawiera wartość odzyskanych regresów. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zadeklarowana szkodowość zawiera wartość odzyskanych regresów. Pytanie nr 232: Zwracamy się z wnioskiem o podanie szkodowości za okres ostatnich 5 lat. Jeżeli to możliwe prosimy o przedstawienie zestawienia szkodowości detalicznej (każda szkodzą oddzielnie) z podaniem przyczyny szkody, daty zdarzenia, wartości wypłaconego odszkodowania, wartości istniejącej rezerwy. W przypadku braku możliwości podania szkodowości detalicznej prosimy o podanie o informacji o największej jednostkowej wartości szkody dla określonych w załączniku nr 9 kategorii szkód tj. awaria, deszcz nawalny, dewastacja, elektronika, graffiti, huragan, kradzież, mienie pracownicze, przepięcie, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, zalanie. W ubezpieczeniu OC: OC dróg - szkoda osobowa OC dróg - szkoda rzeczowa OC ogólne - szkoda osobowa OC ogólne - szkoda rzeczowa Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował szkodowość w ramach modyfikacji SIWZ z dnia 20 stycznia 2021 r. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2020 r. Pytanie nr 233: W odniesieniu do ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych, wnioskujemy o jednoznaczne uszczegółowienie że ilekroć w SIWZ mowa o ryzyku podniesienia się poziomu wód gruntowych należy przez to rozumieć podniesienie się poziomu takich wód w związku z wystąpieniem powodzi, w tym powodzi w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 234: Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez jednoznaczne wskazanie iż infrastruktura drogowo-mostowa (poza elementami wymienionymi w limicie odpowiedzialności ze str. 27 OPZ oraz tunelem) nie jest zgłaszana do ochrony w ramach Pakietu I ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 235: W odniesieniu do Klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla tego mienia w wysokości 200.000,00 zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 236: Klauzula funduszu prewencyjnego – prosimy o kwotowe wskazanie wartości funduszu prewencyjnego. Proponujemy 15.000,00 PLN Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 88. Pytanie nr 237: W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy dla: qq. odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o masie startowej do 5 kg, które nie podlegają pod ubezpieczenie obowiązkowe OC operatora dronów; wnioskujemy o wykreślenie zapisów z ochrony ubezpieczenia. Brak akceptacji zmiany spowoduje brak możliwości złożenia oferty Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 100. Pytanie nr 238: Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następujących Klauzul W ubezpieczeniu mienia: KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH 1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności. 2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia Szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi akapit powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów: 2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub 2.2. wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej. 3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie: 3.1. substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz 3.2. sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz 3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrozić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia objętego niniejszym ubezpieczeniem. 4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. 5. Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom. W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej: KLAUZULA WYŁĄCZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH (1) Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń dotyczących szkód bezpośrednio spowodowanych, wynikających lub związanych z jakąkolwiek: (a) rzeczywistą lub domniemaną chorobą zakaźną (lub zagrożeniem stwarzanym przez taką chorobę), oraz (b) powstałą w trakcie trwania epidemii lub pandemii. (2) W uzupełnieniu pkt (1), z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również wszelkie roszczenia bezpośrednio związane z, lub oparte na niewłaściwie podjętych lub zaniechanych działaniach w zakresie kontrolowania, zapobiegania, tłumienia lub reagowania w jakikolwiek inny sposób na choroby zakaźne. (3) W rozumieniu niniejszej klauzuli: (a) choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy: (i) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz (ii) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz (iii) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy; (b) epidemia oznacza stan wystąpienia choroby zakaźnej u dużej liczby osób w danej społeczności, regionie lub populacji potwierdzony przez jakiekolwiek uprawniony organ międzynarodowy, krajowy lub lokalny; (c) pandemia oznacza epidemię, która wystąpiła lub rozprzestrzeniła się na więcej niż jeden kraj lub kontynent, a także stan zagrożenia międzynarodowego zdrowia publicznego (Public Health Emergency of International Concern) ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia. (4) W przypadku roszczeń wskazanych w pkt (1) lub (2) powyżej, Generali nie pokrywa również jakichkolwiek Kosztów i wydatków związanych z takimi szkodami. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 239: W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiegokolwiek udzielania świadczeń medycznych Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 40 i 181. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z lit. q załącznika nr 7 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w zakres włączona jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.).
Pytanie nr 240: Prosimy o potwierdzenie że urząd Gminy oraz żadna z jednostek objętych programem nie posiada nie administruje/zarządza wysypiskiem odpadów, sortownią odpadów, spalarnia odpadów. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 39. Pytanie nr 241: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do Czystych strat finansowych nie obejmuje jakichkolwiek roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 242: Prosimy o informację kto odpowiada za bieżące utrzymanie dróg i chodników oraz za zimowe utrzymanie/odśnieżanie dróg i chodników. Odpowiedź: Za odśnieżanie gliwickich dróg, chodników i przystanków autobusowych w przeważającym zakresie odpowiada Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Akcją objętych jest 700 ulic z miejscami parkingowymi, chodniki i ścieżki rowerowe, niemal 400 przystanków komunikacji miejskiej oraz niektóre wewnętrzne drogi niepubliczne. Firmy wyłonione w przetargu pozostają do dyspozycji zamawiającego od 1 października do 30 kwietnia. Szczegółowy wykaz dróg, o które dba ZDM można znaleźć pod adresem: https://zdm.gliwice.pl/zdm/akcja-zima. Nie wszystkie drogi i chodniki na terenie miasta znajdują się w gestii ZDM. Część z nich należy do innych zarządców, w tym zarządców obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania. Za odśnieżanie chodników przed posesjami prywatnymi odpowiadają ich zarządcy i właściciele. Za zimowe utrzymanie alejek na terenie parków i skwerów (98 obiektów) o pow. 10,71 ha odpowiada również Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
Pytanie nr 243: Prosimy o informację w jakie sposób /jak często kontrolowany jest stan drzewostanu w Gminie. Jakie są podejmowane działania mające na celu usunięcie drzew stwarzających niebezpieczeństwo. Odpowiedź: Drzewostan kontrolowany jest w ramach zadań należących do zakresu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych na bieżąco, nie rzadziej niż co 2 - 3 lata, wskutek zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych. Na drzewa zagrażające składane są wnioski o usunięcie do Marszałka Województwa Śląskiego, a w niektórych przypadkach drzewa takie przed uzyskaniem decyzji są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym w celu zminimalizowania zagrożenia. Zarząd Dróg Miejskich kontroluje drzewostan metodą wizualnej oceny stanu drzew. Przeglądy drzewostanu prowadzone są na bieżąco w ramach bieżącego utrzymania zieleni oraz interwencyjnie na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz innych jednostek miejskich. W celu usunięcia drzew stwarzających niebezpieczeństwo, po zidentyfikowaniu takich drzew, składany jest wniosek do właściwego organu o wydanie zezwolenia na jego usunięcie. Po otrzymaniu zezwolenia zlecane jest usunięcie drzewa. Zlecane są również prace polegające na wykonaniu cięć sanitarnych lub korygujących w koronach drzew, mające na celu ograniczenie ryzyka odłamywania się konarów i gałęzi. Za kontrolę drzew znajdujących się na terenach zarządzanych przez inne jednostki organizacyjne odpowiadają ich administratorzy, na zasadach określonych przepisami prawa. Pytanie nr 244: W zakresie Pakietu I prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka deszczu nawalnego, zalania w wysokości 5% wartości szkody min. 10.000,00 PLN. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 245: W zakresie Pakietu I prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 10% wartości szkody min. 10.000 PLN. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 246: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 01.03.2021 r.
 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przesunął termin składania ofert do dnia 8 lutego br.

 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl