URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.73.2020 Gliwice,  28-01-2021 r.
nr kor. UM.210339.2021
 
Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 247: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia . W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pytanie nr 248: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pytanie nr 249: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacja na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych znajduje się w załączniku nr 10C do SIWZ (zabezpieczenia p.poż). Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 207. Pytanie nr 250: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pytanie nr 251: Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 50 000 000- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pozycji Tunel wraz z wyposażeniem. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie tunelu na ryzykach nazwanych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu i jednocześnie potwierdza, że jego intencją jest ubezpieczenie tunelu na ryzykach nazwanych. Pytanie nr 252: Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, sortownią odpadów. Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: -gdzie się znajduje, adres -od kiedy funkcjonuje -na jak dużym obszarze funkcjonuje -co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie - opis funkcjonowania PSZOK Odpowiedź: Patrz załącznik nr 9 do SIWZ oraz wcześniejsze odpowiedzi na pytania do SIWZ, np. odpowiedź na pytanie nr 39. Pytanie nr 253: Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, w szczególności są to obiekty małej architektury zlokalizowane na terenie całego miasta np. parkach miejskich. Dane, którymi Zamawiający dysponuje obecnie znajdują się w załączniku nr 10C do SIWZ. Pytanie nr 254: Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptację poniższego zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że: - prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami - realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku - nie dotyczy remontu dachu – prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 255: Kl. warunków i taryf – prosimy o dopisanie, że nie dotyczy limitów i sum w systemie PR Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 256: Kl. miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ w tym zakresie w dn. 28.01.2021 r. Pytanie nr 257: Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ora franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500 ,- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 258: Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu iż : - obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony w porze nocnej - sprzęt i instalacje p-poż są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 259: Kl .transportowania -prosimy o włączenie do klauzuli poniższych zapisów: Klauzula postojowa a) Postój środka transportu podczas przewozu dozwolony jest wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach zwyczajowo do tego przyjętych b) Postój środka transportu w okolicznościach i miejscach innych niż wskazane w pkt.2 niniejszej klauzuli możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy wynika on co najmniej z jednej z następujących okoliczności: - Wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu - Z awarii eksploatacyjnej pojazdu - Przekazania ładunku w miejscu dostawy, tj. u odbiorcy - Koniecznego postoju wraz z ładunkiem wynikającego z konieczności tankowania lub skorzystania z toalety na stacji paliw lub załatwienia formalności finansowych związanych z transportem. - Koniecznego postoju wynikającego z ograniczeń dotyczących czasu pracy kierowców. - Podczas każdego postoju, niezależnie od jego miejsca i przyczyny, Ubezpieczający obowiązany jest do maksymalnego, możliwego wdanej sytuacji zabezpieczenia środka transportu oraz przewożonego ładunku, przez co rozumie się: - Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym i dopuszczonym odpowiednimi przepisami. - dokładne zamknięcie pojazdu w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom trzecim - zastosowanie wszelkich zainstalowanych w pojeździe elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń przeciw kradzieżowych. c) Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w pkt; a i b spoczywa na Ubezpieczającym. d) Postój środka przewozu wraz z ładunkiem w innych okolicznościach niż to wskazano, w pkt a, b oraz c nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej umowy, Użyte w niniejszej klauzuli pojęcia oznaczają: - Postój pojazdu - każde unieruchomienie pojazdu, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę. Awaria eksploatacyjna pojazdu - każde uszkodzenie środka transportu i/lub jego wyposażenia, uniemożliwiające dowiezienie ładunku tj. przesyłki towarowej, do miejsca przeznaczenia i/łub w stanie, W jakim ładunek został nadany do przewozu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 260: Kl. katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu , iż Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w: - wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 261: Kl. likwidacyjna – dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i potwierdzenie, że w przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata nastąpi według wartości rzeczywistej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 262: Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o zmianę zapisów SIWZ iw prowadzenie limitu w wysokości 4% nie więcej niż 10 000 000,- zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 263: Kl. przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie -prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie PR. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 264: Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie, że wyłączona są szkody spowodowane działalnością człowieka. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 265: Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały wskazane eksponaty, zbiory muzealne. Jeżeli tak to proszę o podanie ich wartości i w jakim systemie oraz na jaką wartość ubezpieczeniową zostało wskazane w/w mienie. Odpowiedź: Patrz klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego. Pytanie nr 266: Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż najwyższą łączną sumę ubezpieczenia ma tunel – patrz np. załącznik nr 10A do SIWZ. Pytanie nr 267: Prosimy o potwierdzenie , że budynki/budowle wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na terenie Gliwic funkcjonuje Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica”, której siedziba znajduje się przy ul. Błonie 6 w Gliwicach (dzielnica Sośnica) i obejmuje oprócz Gliwic jeszcze dwoe jednostki administracyjne: gminę Gierałtowice oraz miasto Zabrze. Pytanie nr 268: Prosimy o potwierdzenie, że tunel wskazany do ubezpieczenia nie znajduje się na obszarze zagrożonym ryzykiem osuwania się ziemi, a także na obszarach zagrożonym występowaniem szkód górniczych Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – informacja na ten temat znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. Pytanie nr 269: Proszę o doprecyzowanie, czy wskazany do ubezpieczenia tunel jest budowlą naziemną, czy podziemną. Odpowiedź: Tunel jest budowlą podziemną. Zdjęcia poglądowe można znaleźć pod następującymi adresami internetowymi:
 • https://gliwice.eu/sites/default/files/styles/gliwice_880x495/public/news/images

/tunel_maly.jpg?itok=J52nFJCt

 • https://gliwice.eu/sites/default/files/styles/gliwice_880x495/public/news/images

/dsc04516.jpg?itok=uW41Iqp5

Pytanie nr 270: Czy w lokalizacji, w której występuje tunel w okresie od 1997 roku lat wystąpiły powodzie, lub lokalne podtopienia. Jeżeli tak to prosimy o zgodę na zastosowanie limitu w tej lokalizacji w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) ryzyko powodzi w zakresie tunelu drogowego z wyposażeniem DTŚ G2 ryzyko powodzi jest wyłączone. W zakresie tunelu nie odnotowano żadnych szkód. Pytanie nr 271: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają wyłączenia i OWU wykonawcy Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 272: Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi limit na ryzyko powodzi w wysokości 1 000 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2 000,- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 273: W przypadku przeprowadzenia lustracji któregokolwiek przedmiotu ubezpieczenia, prosimy o udostępnienie zaleceń polustracyjnych i opisu z ich realizacji przez Zamawiającego. Odpowiedź: w ramach niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający nie organizował wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia. Pytanie nr 274: Prosimy o zgodę na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat na wartość rzeczywistą. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 275: Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały włączone budynki przeznaczone do rozbiórki. Jeśli tak, to wnioskujemy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 68. Pytanie nr 276: Prosimy o informację odnośnie wszystkich budynków wyłączonych z eksploatacji wskazanych do ubezpieczenia Czy odłączone zostały w budynkach źródła zasilania Czy budynki są dozorowane, ogrodzone itp. W jakim stanie technicznym są budynki. Jaka jest suma ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. Pytanie nr 277: Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odszkodowawczego dla budynków wyłączonych w eksploatacji w wysokości 500 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 278: Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji (dotyczy również klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia: Należy zwrócić uwagę na:
 • Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
 • Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
 • Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
 • Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
‒ sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej, ‒ odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż., ‒ zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego, ‒ sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż. Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:
 • Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
 • Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
 • Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
 • Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
 • Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także wrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.
Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:
 • Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe. W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.
 •  Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.
 • Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.
 • Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
 • Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.
 • Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
 • Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków.
 • Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
 • Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
 • Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
 • Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
 • Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
 • Zapewnić służbom i pracowników ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
 • Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny.

Zalecamy:

 • Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
 • Ściśle przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
 • Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
 • Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
 • Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
 • Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane
Odpowiedź: Zamawiający stosuje się w tej kwestii do obowiązujących przepisów prawa. Pytanie nr 279: Proszę o potwierdzenie, że nie odpowiadamy za wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 280: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczy szkód w mieniu objętych zakresem ubezpieczenia, powstałych na skutek uszczerbku majątkowego powstałego w następstwie utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia spowodowanego zdarzeniem szkodowym objętym umową ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 281: Kl. ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów, prosimy o zgodę na limit w wysokości 10 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 282: Kl. ryzyk nienazwanych – prosimy o zgodę na limit w wysokości 500 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lub innych akceptowalny przez Zamawiającego. W przypadku ubezpieczenia tunelu, prosimy o zgodę na zmniejszenie limitu do kwoty 1 000 000,- zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 283: Prosimy o informację odnośnie budynku Palmiarni miejskiej w Gliwicach – czy ubezpieczeniu podlegają również zgromadzone tam rośliny. Jeżeli tak to jaka jest suma ubezpieczenia? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 85. Pytanie nr 284: Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały wskazane budynki o konstrukcji drewnianej, jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji, w której one się znajdują. Odpowiedź: Informacja na temat konstrukcji budynków znajduje się w załączniku nr 10C do SIWZ (opis budynków i ich konstrukcji). W szczególności obiektem takim jest ubezpieczana przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych tężnia solankowa w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej. Pytanie nr 285: Prosimy o informację, czy w którejkolwiek lokalizacji wskazanej do ubezpieczenia prowadzona jest działalność produkcyjna/magazynowa? Jeśli tak, to prosimy o informację jakiego to rodzaju działalność, jakie mienie jest magazynowane, jaka jest wysokość składowania. Czy magazynowane jest mienie łatwopalne np. drewno, tworzywa sztuczne, plastki itp. Prosimy o wskazanie w których ewentualnie lokalizacjach jest prowadzona tego rodzaju działalność Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednostki organizacyjne zgłaszane do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania przetargowego posiadają magazyny z przeznaczeniem na cele przechowywania posiadanego mienia. Informacja szczegółowa na temat posiadanego przez danych ubezpieczonych mienia znajduje się w załączniku nr 10C. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: a. Miejski Zarząd Usług Komunalnych magazynuje trumny, zakupione w celu dalszej odsprzedaży przez Zakład Pogrzebowy. Trumny magazynowane są w dwóch lokalizacjach na Zakładzie Pogrzebowym ul. Raciborska 12 oraz w piwnicy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Centralnym. Maksymalna wysokość składowania wynosi 2 metry. Ponadto w MZUK funkcjonują miejsca do przechowywania sprzętu i wyposażenia. b. Na terenie OW Czechowice znajdują się namioty do przechowywania m.in. sprzętu wodnego - magazynowane po sezonie letnim. Sprzęt wodny składa się z rowerków wodnych, kajaków oraz łódek. c. Na terenie bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c jest zlokalizowany jeden namiot przeznaczony do składowania/przechowywania urządzeń oraz elementów małej architektury. d. Na terenie Kąpieliska Leśnego przy ul. Toszeckiej 137 w budynku „magazynowym” przechowywane są m.in. świetlne konstrukcje świąteczne. e. Zarząd Dróg Miejskich magazynuje elementy infrastruktury ITS (głównie elementy elektroniczne) w budynku technicznym B przy ul. Dubois. Elementy są składowane m.in na regałach o wysokości ok. 2 m. W pomieszczeniu nie znajdują się materiały łatwopalne typu: benzyna, olej, itp. f. Centrum Ratownictwa Gliwice nie prowadzi "działalności magazynowej". Mienie będące na stanie CRG (dot. obrony cywilnej, mienie przeciwpowodziowe, środki ochrony przed Covid-19) przechowywane jest na potrzeby realizacji działań statutowych jednostki. Lokalizacje magazynów, jak również jakie konkretnie mienie znajduje się w danym magazynie zostało wskazane w części "B" we wniosku ubezpieczeniowym – załącznik nr 10C do SIWZ. Pytanie nr 286: Czy w budynkach wskazanych do ubezpieczenia stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie budynku? Jeśli tak to jakie i jakie działania mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji poczyniono? Odpowiedź: Informacja na ten temat znajduje się w załączniku nr 10C do SIWZ, dla każdego budynku wskazano, czy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie budynku. Patrz w szczególności: - Szkoła Podstawowa nr 29; - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14. Pytanie nr 287: Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia włączone zostały również sieci wodociągowe i kanalizacyjne Jeśli tak to prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz udostępnienie wykazów. Prosimy również o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odpowiedź: Patrz treść klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych.
Pytanie nr 288: Prosimy o potwierdzenie , że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów , a także w związku z sortowaniem , spalaniem , utylizowaniem , odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem . Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Patrz odpowiedź na pytanie nr 39. Pytanie nr 289: W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia: - spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek); - spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); - powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; - wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; - wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; - wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji; - powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych; - powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; - wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich; - wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych; - związane ze stosunkiem pracy; - powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; - będące następstwem naruszenia dóbr osobistych. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż katalog wyłączeń znajduje się w SIWZ – załącznik nr 7 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 290: Dotyczy zapisu w ubezpieczeniu OC Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej tj: „koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.” Prosimy o potwierdzenie, ze ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Brak zgody na wprowadzenie limitu. Pytanie nr 291: Prosimy o potwierdzenie, że Intencją Zamawiającego jest, że limity odpowiedzialności ustalone w SIWZ, obowiązują nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują limitu w danym ryzyku. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 292: Odpowiedzialność za czyste straty będące wynikiem wydania , lub braku wydania aktu normatywnego , prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,- zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 293: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – zgodnie z programem ubezpieczenia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz pozostającej w zbiegu (deliktowo-kontraktową), jak również odpowiedzialność cywilną za produkt (w tym odpowiedzialność za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem umowy ubezpieczenia), ponoszoną przez Ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich podmiotów (ubezpieczonych) wymienionych w SIWZ oraz każdej lokalizacji, w której te podmioty prowadzą działalność. Pytanie nr 294: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 295: Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i zmianę podlimitu w OC za szkody wyrządzone konsumentom przy wykonywaniu zadań przez Powiatowych Rzeczników Konsumentów w wysokości 100 000,- i franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500. Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju szkody mają zostać objęte ubezpieczeniem w ramach tego ryzyka. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Rozszerzenie to dotyczy odpowiedzialności za szkody (w szczególności czyste straty finansowe) wyrządzone konsumentom przy wykonywaniu zadań przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz za szkody wyrządzone uprawnionym do bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie, w jakim za szkody te odpowiada Ubezpieczony z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód objętych ochroną na podstawie ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych.
Pytanie nr 296: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował świadczeń medycznych, działalności badawczej , farmaceutycznej , fizjoterapeutycznej a także z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 40.
Pytanie nr 297: Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł w ubezpieczeniu OC w związku z prowadzoną działalnością Domów Pomocy Społecznej w ryzku świadczenia drobnych usług medycznych, Prosimy o wyłączenie ochrony w ryzyku związanym ze świadczeniem drobnych usług medycznych ryzyka zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na limit na w/w ryzyko w wysokości 50 000,- zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 298: Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaki dokładnie zakres czynności będzie wykonywany w ramach świadczenia drobnych usług medycznych oraz czy czynności te będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Odpowiedź: Patrz załącznik nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt. q. Katalog czynności wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest katalogiem otwartym, jeśli chodzi o inne czynności, jakie będą wykonywane, to wskazać należy na m.in. podłączanie wlewów kroplowych, wymianę cewników, wykonywanie testów antygenowych w kierunku Covid-19 poprzez pobieranie wymazów z nosogardzieli, pierwsza pomoc w przypadku urazu (opatrywanie i dezynfekcja skaleczeń). Zamawiający potwierdza, że czynności te wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe np. pielęgniarki posiadające stosowne uprawnienia (prawo wykonywania zawodu).
Pytanie nr 299: Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, chronionym przez Ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 20 000,- zł na jeden wypadek i 100 000,00 zł na wszystkie wypadki oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 300: Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, chronionym przez Ubezpieczonego biżuterii , gotówki i dokumentów W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 1 000,- zł na jeden wypadek i 10 000,00 zł na wszystkie wypadki oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 301: OC za szkody w pojazdach mechanicznych z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego – prosimy o dopisanie , że ochrona pod warunkiem , iż pojazdy znajdują się : -Na terenie teren stale strzeżony przez co najmniej jedną osobę, - wydzielonym i oświetlony oraz zabezpieczony ogrodzeniem (przynajmniej metalową siatką założoną na metalowych elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem o wysokości minimum 1,4 metra), - wyposażony jest w bramę lub szlaban, czynny telefon. Prosimy o wprowadzenie podllimitu na to ryzyko w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 95. Pytanie nr 302: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez jednostki pływające nie podlegające rejestracji – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaka jest liczba użytkowanych przez Zamawiającego jednostek pływających, w jakich celach są użytkowane i jakie dokładnie to są jednostki pływające. Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 98. Pytanie nr 303: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek posiadania lub użytkowania pojazdów, w tym rowerów, rowerów elektrycznych i wspomaganych elektrycznie, nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 304: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług hotelowych (OC hotelarza) – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 305: Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony mienia przeznaczonego do rozbiórki. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego podlimitu. W zakresie mienia przeznaczonego do rozbiórki patrz treść klauzuli katastrofy budowlanej.
Pytanie nr 306: Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o masie startowej do 5 kg, które nie podlegają pod ubezpieczenie obowiązkowe OC operatora dronów- prosimy o informację jaka jest liczba dronów użytkowanych przez Zamawiającego, w jakich celach są użytkowane i czy są użytkowane przez osoby mające do tego stosowne uprawnienia. Prosimy o wprowadzenie podlimitu na to ryzyko w wysokości 100 000, zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 100. Pytanie nr 307: Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych do katalogu postanowień fakultatywnych/ Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie patrz odpowiedź na pytanie nr 162, 192.
Pytanie nr 308: Prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych sublimitu na to ryzyko w wysokości 100.000,00 PLN . W przypadku braku wprowadzenia sublimitu nie będzie możliwości złożenia oferty. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 162.
Pytanie nr 309: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych: -z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. -spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba; - spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Zapisy OWU ograniczające ochronę ubezpieczeniową w związku ze świadomością wadliwości w wykonanej czynności, pracy lub usłudze, jeżeli zachowanie ubezpieczonego nosi znamiona rażącego niedbalstwa, a nie winy umyślnej, nie mają zastosowania. W szczególności Zamawiający zwraca uwagę na rozszerzenie q. Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 162.
Pytanie nr 310: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): • koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; • pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpieczonego i nie mają one charakteru odszkodowawczego (patrz: str. 16 załącznika nr 7 do SIWZ).
Pytanie nr 311: Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest/są domy pomocy społecznej/Ośrodki Pomocy Społecznej. Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują w/w jednostki, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone: 1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) 2) pracownikom. Odpowiedź: Informacja na temat jednostek organizacyjnych Zamawiającego zgłaszanych do ubezpieczenia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ (w szczególności załącznik nr 10 do SIWZ). Wśród jednostek tych znajdują się m.in.: - Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", - Dom Pomocy Społecznej "Opoka", - Ośrodek Pomocy Społecznej, w strukturze którego funkcjonuje: Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior+” , - Środowiskowy Dom Samopomocy. Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 192.
Pytanie nr 312: Prosimy o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szpitale nie są zgłaszane do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania. W obiektach pełniących funkcje mieszkalne takie jak Hostel i Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Sikorskiego 134), domy dziecka (DD1 -ul. Toszecka 25, DD2 – ul. Dworcowa 43/2, DD3 – ul. Kopernika 109), domy pomocy społecznej (DPS ”OPOKA” - ul. Pszczyńska 100, DPS „NASZ DOM” – ul. Derkacza 10) oraz mieszkania 2 zawodowych rodzin zastępczych (będące własnością gminy) przygotowano pomieszczenia mogące służyć na wypadek konieczności przeprowadzenia kwarantanny (np. nowo przyjmowanych osób, powrotu mieszkańców po nieobecności). Pytanie nr 313: Prosimy o informację odnośnie Ośrodków Pomocy Społecznej/Ośrodków Zdrowia a) Czy w/w jednostki chronią swoich pracowników i osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS itp? b) Czy w/w jednostki posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ? Odpowiedź: Ad. a) Zamawiający potwierdza. Placówki takie jak Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” chronią swoich pracowników i osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19 zapewniając środki ochrony indywidualnej pracowników oraz przestrzegają aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla danej kategorii podmiotu. Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadził rozwiązania polegające na monitoringu pomiaru temperatury ciała pensjonariuszy i pracowników, dezynfekcję rąk, monitoringu utrzymania pomieszczeń w reżimie sanitarnym, wydzielono izolatki, przydzielono stałych opiekunów grup. Zapewniono bezpieczeństwo żywieniowe (podawanie posiłków odbywa się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny w naczyniach jednorazowych) oraz bezpieczeństwo pensjonariuszy podczas dowozu i odwozu do placówki (ograniczono liczbę miejsc, zabezpieczono kierowcę w środki ochrony indywidualnej, wprowadzono dezynfekcję, wietrzenie i ozonowanie pojazdu). Ad. b) Ww. jednostki posiadają oraz na bieżąco aktualizują procedury działania stosowane w przypadku wystąpienia epidemii/pandemii. Pytanie nr 314: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w OC za szkody w mieniu pracowników lub ich osób bliskich, lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w wysokości w tym pojazdów mechanicznych w wysokości 100 000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 315: Prosimy o wprowadzenie polimitu dla szkód w związku z organizacją imprez w wysokości 1 000 000,- zł oraz potwierdzenie , że zakresem ochrony nie będą objęte imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora imprez masowych z podlimitem dla szkód wyrządzonych sędziom, zawodnikom w wysokości 500 000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający potwierdza, że rozszerzenie to nie dotyczy imprez podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu. Pytanie nr 316: Prosimy o zgodę na podlimit dla szkód wyrządzonych przez bezpańskie zwierzęta w wysokości 1 000 000,- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 317: Odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tymi szkody w środkach transportu- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 189. Pytanie nr 318: Klauzula Cyber Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych, 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”, 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.  Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową, 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania, 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,
o ile jest to rezultat:
(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.
Pytanie nr 319: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 320: Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 321: Prosimy o informację czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki ? Jeżeli tak, to prosimy o informację jaka jest ich łączna wartość, wartość najdroższego starodruku, prosimy o wskazanie lokalizacji w której się znajduje oraz opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki. Pytanie nr 322: Prosimy o informację, kto będzie użytkownikiem rowerów elektrycznych wskazanych do ubezpieczenia, gdzie rowery będą przechowywane w tym porze nocnej ? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że użytkownikiem rowerów elektrycznych będą pracownicy jednostek organizacyjnych, wskazanych w załączniku nr 10A do SIWZ, w tym strażnicy Straży Miejskiej. Rowery są przechowywane w porze nocnej w następujących miejscach: • Urząd Miejski w Gliwicach - rowery przechowywane są w siedzibie ubezpieczonego, w tym w porze nocnej. • Ośrodek Pomocy Społecznej - rowery przechowywane są w pomieszczeniach budynku jednostki. • Straż Miejska – rowery przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu, do którego mają dostęp osoby upoważnione. • Zarząd Dróg Miejskich – rower użytkowany przez ZDM zarówno w porze nocnej jak i dziennej przechowywany jest w ogrzewanym, zamkniętym pomieszczeniu znajdującym się na terenie siedzimy ZDM. Dodatkowo rower został oznaczony przez Straż Miejską w ramach akcji "Oznakuj swój rower".
Pytanie nr 323: Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyko poza miejscem ubezpieczenia oraz w czasie ruchu tych pojazdów. W przypadku braku zgody prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia . Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 300,00 zł w miejscach ubezpieczenia oraz 10% nie mniej niż 1 000,- zł poza miejscem ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka poza miejscem ubezpieczenia oraz w czasie ruchu tych pojazdów. Natomiast Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyżej wymienionego limitu i franszyz. W tym zakresie została dokonana stosowna modyfikacja załącznika nr 7 do SIWZ w dn. 28.01.2021 r.

 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl