URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.73.2020 Gliwice,  28-01-2021 r.
  nr kor. UM.210017.2021
 
Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

ROZDZIAŁ 3. Opis przedmiotu zamówienia pkt 3) ppkt II

 • zmiana nr 1

JEST: "36. Urząd Miejski w Gliwicach - Biuro Rady Miasta (w zakresie rad osiedli)"

POWINNO BYĆ: "36. Urząd Miejski w Gliwicach - Biuro Rady Miasta (w zakresie rad dzielnic)"

 

Zamawiający wyjaśnia, że ilekroć w dokumentach postępowania jest mowa o radach osiedli, należy przez to rozumieć rady dzielnic wskazane w załączniku nr 10C do SIWZ dla jednostki Urząd Miejski w Gliwicach - Biuro Rady Miasta.

 

JEST: „39. Urząd Miejski w Gliwicach – Wydział Kultury i Promocji Miasta”

POWINNO BYĆ: „39a. Urząd Miejski w Gliwicach - Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej 39b. Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Kultury i Sportu”.

 

Zamawiający wyjaśnia, że powyższa zmiana wiąże się ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, która nastąpi od dnia 1 lutego 2021 r.

 

2. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM UBEZPIECZENIA).

 

W związku z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami do treści SIWZ wprowadza się niżej wymienione zmiany.

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH PRZETARGÓW

JEST: „Ubezpieczony: Gliwice – miasto na prawach powiatu (dalej: Miasto Gliwice) ul. Zwycięstwa 21 44 – 100 Gliwice”

POWINNO BYĆ: „Ubezpieczony: Gliwice – miasto na prawach powiatu (dalej: Miasto Gliwice) ul. Zwycięstwa 21 44 – 100 Gliwice w tym Urząd Miejski w Gliwicach, miejskie jednostki organizacyjne oraz rady dzielnic2.”

---------------------------------- 2) Wykaz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych wskazano w SIWZ.

 

II. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY

 

 • zmiana nr 1

JEST: „15. Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub likwidacji poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony, przy czym za rok przyjmuje się 365 dni. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej.” POWINNO BYĆ: „15. Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub likwidacji poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony, przy czym za rok przyjmuje się 365 dni. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej. Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu cywilnego.”

 • zmiana nr 2

JEST: „17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel odstępuje od własnych wymogów z zabezpieczeniami w ww. zakresie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.” POWINNO BYĆ: "17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa i są sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. Ubezpieczyciel odstępuje od własnych wymogów z zabezpieczeniami w ww. zakresie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.”

 • zmiana nr 3

JEST: „22. Klauzula miejsca ubezpieczenia – ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności maksymalnie do 1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji z zastrzeżeniem, że dla mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko maksymalny limit odpowiedzialności w poszczególnych ryzykach nie jest wyższy niż suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia w związku z jego wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej.” POWINNO BYĆ: "22. Klauzula miejsca ubezpieczenia – ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome  i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności maksymalnie do 1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji z zastrzeżeniem, że dla mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko maksymalny limit odpowiedzialności w poszczególnych ryzykach nie jest wyższy niż suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia w związku z jego wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej.

 • zmiana nr 4

JEST: „39. Klauzula ryzyk nienazwanych - ma mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody w mieniu spowodowane przez inne nienazwane ryzyka zewnętrzne niewymienione (niezdefiniowane) w programie ubezpieczenia, pod warunkiem że ryzyka te wystąpiły nagle, niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczonego oraz nie zostały wprost wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie innych zapisów programu ubezpieczenia i OWU Ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku ubezpieczenia tunelu wraz z wyposażeniem limit odpowiedzialności dla tej klauzuli wynosi: 5 000 000,00 zł.” POWINNO BYĆ: „39. Klauzula ryzyk nienazwanych - ma mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody w mieniu spowodowane przez inne nienazwane ryzyka zewnętrzne niewymienione (niezdefiniowane) w programie ubezpieczenia, pod warunkiem że ryzyka te wystąpiły nagle, niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczonego oraz nie zostały wprost wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie innych zapisów programu ubezpieczenia i OWU Ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku ubezpieczenia tunelu wraz z wyposażeniem limit odpowiedzialności dla tej klauzuli wynosi: 5 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że ochrona w zakresie powodzi dla tunelu w ciągu drogi krajowej 88 (DTŚ odcinek G2) wraz z wyposażeniem jest wyłączona.”

 • zmiana nr 5 w zakresie Klauzuli ubezpieczenia casco rowerów

DODAJE SIĘ § 5 ust. 4 w brzmieniu: „4. Z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4, zastosowanie mają następujące franszyzy: 1) w przypadku szkód w miejscach ubezpieczenia - w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 300,00 zł (franszyza redukcyjna); 2) w przypadku szkód poza miejscami ubezpieczenia – w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,00 zł (franszyza redukcyjna).”

SKREŚLA SIĘ § 6 pkt 1) w brzmieniu: „1) których wartość nie przekracza 200 zł (tzw. franszyza integralna);”

 • zmiana nr 6

JEST: „41. Klauzula aktów terroryzmu - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w następstwie aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, transportu publicznego, jednostek samorządu terytorialnego itp. – dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: a) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, b) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych, c) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 2 500 000,00 zł. Franszyza redukcyjna dla niniejszej klauzuli: 5 000,00 zł. POWINNO BYĆ: „41. Klauzula aktów terroryzmu - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w następstwie aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, transportu publicznego, jednostek samorządu terytorialnego itp. – dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: a) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, b) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych, c) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, e) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 2 500 000,00 zł. Franszyza redukcyjna dla niniejszej klauzuli: 5 000,00 zł.”

 • zmiana nr 7

JEST: „44. Klauzula funduszu prewencyjnego – Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 5% składek wynikających ze złożonej oferty, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Ponadto czynności, jakie zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków będą realizowane w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela dotyczące przyznawania i rozliczania środków na cele prewencyjne. Dotyczy wszystkich ryzyk.” POWINNO BYĆ: „44. Klauzula funduszu prewencyjnego – Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 30 000,00 zł, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Ponadto czynności, jakie zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków będą realizowane w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela dotyczące przyznawania i rozliczania środków na cele prewencyjne. Dotyczy wszystkich ryzyk.”

 

III. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU

A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ

 • zmiana nr 1

JEST: „UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich podmiotów (ubezpieczonych) wymienionych w programie ubezpieczenia oraz każdej lokalizacji, w której te podmioty prowadzą działalność”.

POWINNO BYĆ: „UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich podmiotów (ubezpieczonych) wymienionych w SIWZ i programie ubezpieczenia oraz każdej lokalizacji, w której te podmioty prowadzą działalność”.

 • zmiana nr 2 - po zdaniu Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych (str.16):

DODAJE SIĘ zdanie w brzmieniu: "Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych."

 • zmiana nr 3 lit. g. po punkcie 12)

DODAJE SIĘ: „13) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego”.

 

 • zmiana nr 4 lit. aa.

JEST: „aa. odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym szkody w środkach transportu;” POWINNO BYĆ: „aa. odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym szkody w środkach transportu; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1 000 000,00 zł;”

 • zmiana nr 5

SKREŚLA SIĘ lit. ee.

 • zmiana nr 6 lit jj.

JEST: „jj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;” POWINNO BYĆ: „jj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł;”

 • zmiana nr 7

JEST: „ll. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 2 000 000,00 zł”; POWINNO BYĆ: „ll. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1 500 000,00 zł”;

 • zmiana nr 8

JEST: „nn. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług hotelowych (OC hotelarza), w tym szkody wynikające z zatruć pokarmowych. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego;” POWINNO BYĆ: „nn. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług hotelowych (OC hotelarza), w tym szkody wynikające z zatruć pokarmowych. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego; limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1 000 000,00 zł, z sublimitem w zakresie sprzętu elektronicznego, biżuterii, gotówki, dokumentów, kluczy i innych przedmiotów użytku prywatnego i osobistego: 5 000,00 zł na jeden i 50 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;”

 • zmiana nr 9

SKREŚLA SIĘ lit. qq.

 • zmiana nr 10

SKREŚLA SIĘ lit. rr.

 • zmiana nr 11

JEST: "Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną (w tym odpowiedzialność cywilną związaną z wykonywaniem władzy publicznej) Miasta Gliwice – Urzędu Miejskiego w Gliwicach, miejskich jednostek organizacyjnych oraz rad osiedli i innych podmiotów podlegających ubezpieczeniu w ramach niniejszego programu ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością określoną w przepisach prawa, w statutach, regulaminach i innych dokumentach regulujących organizację i sposób działania poszczególnych podmiotów."

POWINNO BYĆ: "Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną (w tym odpowiedzialność cywilną związaną z wykonywaniem władzy publicznej) Miasta Gliwice – Urzędu Miejskiego w Gliwicach, miejskich jednostek organizacyjnych oraz rad dzielnic i innych podmiotów podlegających ubezpieczeniu w ramach niniejszego programu ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością określoną w przepisach prawa, w statutach, regulaminach i innych dokumentach regulujących organizację i sposób działania poszczególnych podmiotów."  

 

B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

 • zmiana nr 1

JEST: „UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich podmiotów (ubezpieczonych) wymienionych w programie ubezpieczenia oraz każdej lokalizacji, w której te podmioty prowadzą działalność”.

POWINNO BYĆ: "UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich podmiotów (ubezpieczonych) wymienionych w SIWZ i programie ubezpieczenia oraz każdej lokalizacji, w której te podmioty prowadzą działalność".

 • zmiana nr 2

JEST: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: (...)”. POWINNO BYĆ: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do poniższego zakresu ubezpieczenia: (...)”.

 • zmiana nr 3 – Rowery elektryczne

JEST: „Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł” POWINNO BYĆ: „Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł”

C. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PAKIET I: Ubezpieczenie mienia Miasta Gliwice (z wyłączeniem tunelu)

 • zmiana nr 1

JEST: „UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich podmiotów (ubezpieczonych) wymienionych w programie ubezpieczenia oraz każdej lokalizacji, w której te podmioty prowadzą działalność”.

POWINNO BYĆ: „UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich podmiotów (ubezpieczonych) wymienionych w SIWZ i programie ubezpieczenia oraz każdej lokalizacji, w której te podmioty prowadzą działalność”.

 • zmiana nr 2

JEST: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: (...)”. POWINNO BYĆ: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do poniższego zakresu ubezpieczenia: (...)”.

 • zmiana nr 3 po zdaniu W przypadku wieży radiowej wyłączone jest ryzyko powodzi (str. 24):

DODAJE SIĘ zdanie w brzmieniu: "Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również rośliny będące znaczącymi eksponatami w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach z limitem odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł."

 • zmiana nr 4 – Budynki

JEST: „Łączna suma ubezpieczenia: 1 114 942 998,87 zł” POWINNO BYĆ: „Łączna suma ubezpieczenia: 1 109 484 850,49 zł”

 • zmiana nr 5 – Rowery elektryczne

JEST: „Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł” POWINNO BYĆ: „Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł”

PAKIET II: Ubezpieczenie tunelu w ciągu drogi krajowej 88 (DTŚ odcinek G2)

 • zmiana nr 1

JEST: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: (...)”. POWINNO BYĆ: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do poniższego zakresu ubezpieczenia: (...)”.

D. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

 • zmiana nr 1

JEST: UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich podmiotów (ubezpieczonych) wymienionych w programie ubezpieczenia oraz każdej lokalizacji, w której te podmioty prowadzą działalność.

POWINNO BYĆ: UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich podmiotów (ubezpieczonych) wymienionych w SIWZ i programie ubezpieczenia oraz każdej lokalizacji, w której te podmioty prowadzą działalność.

 • zmiana nr 2

JEST: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: (...)”. POWINNO BYĆ: „Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do poniższego zakresu ubezpieczenia: (...)”.

 • zmiana nr 3

JEST: „Sprzęt elektroniczny przenośny jest objęty ochroną na terytorium całego ŚWIATA”. POWINNO BYĆ: „Sprzęt elektroniczny przenośny jest objęty ochroną na terytorium EUROPY”.

 

3. ZAŁĄCZNIK NR 10B DO SIWZ - Wykaz budynków

 

 • zmiana nr 1 – tabela nr 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lp. 2 Budynek gospodarczy ul. Gierymskiego 1 JEST: - kolumna WARTOŚĆ: „18 900,00 zł” - kolumna RODZAJ WARTOŚCI: „księgowa brutto” RAZEM: „8 216 263,06 zł” POWINNO BYĆ: - kolumna WARTOŚĆ: „0,00 zł” - kolumna RODZAJ WARTOŚCI: „-” RAZEM: „8 197 363,06 zł”

 • zmiana nr 2 – tabela nr 1

Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Miasto Gliwice SKREŚLA SIĘ Lp. 10, tj. NAZWA BUDYNKU / OPIS BUDYNKU: Zygmunta Starego 19 (dawny Dom Dziecka nr 2) SPOSÓB UŻYTKOWANIA / PRZEZNACZENIE BUDYNKU: dawny dom dziecka ROK BUDOWY: 1862 LOKALIZACJA (ADRES): ul. Zygmunta Starego 19 WARTOŚĆ: 5 439 248,38 zł RODZAJ WARTOŚCI: księgowa brutto

 • zmiana nr 3 - tabela nr 1

Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Miasto Gliwice

JEST: „RAZEM: 17 057 214,09 zł” POWINNO BYĆ: „RAZEM: 11 617 965,71 zł”

 • zmiana nr 4 - tabela nr 1

JEST: "Urząd Miejski w Gliwicach – Wydział Kultury i Promocji Miasta”

POWINNO BYĆ: "Urząd Miejski w Gliwicach - Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Kultury i Sportu”.

 • zmiana nr 5

JEST: „SUMA: 1 114 942 998,87 zł” POWINNO BYĆ: „SUMA po korekcie (likwidacja budynku dawnego DD nr 2 przy ul. Zygmunta Starego 19, budynek gospodarczy PPP wyłączony z użytkowania / przeznaczony do wyburzenia przy ul. Gierymskiego 1): 1 109 484 850,49 zł”

 

4. ZAŁĄCZNIK NR 10 C - Szczegółowe dane do ubezpieczenia

 • zmiana nr 1 dot. jednostki Centrum Ratownictwa Gliwice

W części "B" w określeniu lokalizacji, w których znajduje się mienie do ubezpieczenia

JEST:

"Magazyn środków ochrony przed Covid-19 ul. Bolesława Śmiałego 2B, ul. Okrzei 20, teren PSP Gliwice"

POWINNO BYĆ:

"Magazyn środków ochrony przed Covid-19 ul. Bolesława Śmiałego 2B w Gliwicach"

oraz w części wniosku ze szczegółowymi danymi dotyczącymi lokalizacji: "Magazyn środków ochrony przed Covid-19 ul. Bolesława Śmiałego 2B (...)" w wierszu oznaczonym:

"Sposób użytkowania"

JEST:

"magazyn znajduje się w kontenerach na terenie Centrum Ratownictwa Gliwice, w budynku Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego oraz w budynku na terenie PSP Gliwice"

POWINNO BYĆ:

"magazyn znajduje się w kontenerach na terenie Centrum Ratownictwa Gliwice".

 • zmiana nr 2 dot. jednostki Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Kultury i Promocji

JEST nazwa jednostki: "Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Kultury i Promocji"

POWINNO BYĆ nazwa jednostki: "Urząd Miejski w Gliwicach - Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Kultury i Sportu"

 • zmiana nr 3 dot. jednostki Urząd Miejski w Gliwicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - miasto Gliwice; w częśći "B"

⇒ SKREŚLA SIĘ w zakresie kolumny "Budynki - grupa 1 KŚT" lokalizację Zygmunta Starego 19 (dawny Dom Dziecka nr 2) o wartości księgowej brutto 5 439 248,38 zł.

⇒ SKREŚLA SIĘ dodatkowe informacje do ubezpieczenia mienia i innych zdarzeń losowych w zakresie lokalizacji Zygmunta Starego 19 (dawny Dom Dziecka nr 2).

 • zmiana nr 4 dot. jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

JEST w zakresie kolumn

Budynki - grupa 1 KŚT: "budynek gospodarczy ul. Gierymskiego 1"

Wartość mienia WNIOSKOWANEGO do ubezpieczenia: "18 900,00"

Ubezpieczenie wg wartości: "Księgowa brutto"

POWINNO BYĆ w zakresie kolumn

Budynki - grupa 1 KŚT: "budynek gospodarczy ul. Gierymskiego 1"

Wartość mienia WNIOSKOWANEGO do ubezpieczenia: "0,00"

Ubezpieczenie wg wartości: "nie dotyczy"

 
 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl