URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.73.2020 Gliwice,  28-01-2021 r.
nr kor. UM.214952.2021
 
Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  
Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 130 [Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości]:
 
Zamawiający w ramach uzupełnienia odpowiedzi na pytanie informuje, że po publikacji odpowiedzi zostały zgłoszone przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach dwie szkody kradzieżowe:
- szkoda z dn. 29 listopada 2020 r. - kradzież sprzętu komputerowego z szafy IT zlokalizowanej w ciągu alei o wartości ok. 53 662,44 zł brutto;
- szkoda z dn. 24 stycznia 2021 r. - kradzież sprzętu komputerowego z szafy IT zlokalizowanej w ciągu alei o wartości ok. 60 000,00 zł brutto zł.
Obecnie trwa analiza dokumentów, w przypadku zakwalifikowania całości lub części ww. szkód jako kradzież zwykła, koszt likwidacji szkód zostanie poniesiony bezpośrednio przez Zamawiającego (kradzież zwykła jest wyłączona z programu ubezpieczenia).
Dodatkowo zgłoszono dwa roszczenia z tytułu OC zarządcy dróg:
- szkoda z dnia 19 stycznia 2021 r. - uszkodzenie pojazdu na drodze w wyniku najechania na ubytek w nawierzchni jezdni - brak danych odnośnie wartości roszczenia.
- szkoda z dnia 23 stycznia 2021 r. - uszkodzenie pojazdu wskutek najechania na odłamek jezdni leżący na drodze - brak danych odnośnie wartości roszczenia.
Dokumentacja w zakresie ww. szkód jest obecnie na etapie analizy.
 
Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 285 [Prosimy o informację, czy w którejkolwiek lokalizacji wskazanej do ubezpieczenia prowadzona jest działalność produkcyjna/magazynowa? Jeśli tak, to prosimy o informację jakiego to rodzaju działalność, jakie mienie jest magazynowane, jaka jest wysokość składowania. Czy magazynowane jest mienie łatwopalne np. drewno, tworzywa sztuczne, plastki itp. Prosimy o wskazanie w których ewentualnie lokalizacjach jest prowadzona tego rodzaju działalność]:
 
Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność produkcyjno- usługową w ramach zleceń poligraficzno introligatorskich. Usługi poligraficzno introligatorskie świadczone są w budynku Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul Dolnej Wsi 74. GZAZ nie prowadzi natomiast magazynowania materiałów.

 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl