Oznaczenie sprawy: ZA.271.73.2020
 
PREZYDENT MIASTA GLIWICE INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.

SprostowanieOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiUsługi

 

Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1) Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień PublicznychKrajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-100Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Katarzyna ŁugowskaE-mail: za@um.gliwice.plTel.: +48 322385530Faks: +48 322385527 Adresy internetowe:Główny adres: https://www.gliwice.eu/Sekcja II: PrzedmiotII.1) Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1) Nazwa:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.Numer referencyjny: ZA.271.73.2020II.1.2) Główny kod CPV66510000 Usługi ubezpieczenioweII.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4) Krótki opis:Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gliwice w zakresie:- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.II. Podmioty podlegające ubezpieczeniu na podstawie niniejszego zamówienia publicznego - miasto na prawach powiatu Gliwice, w tym Urząd Miejski w Gliwicach, miejskie jednostki organizacyjne oraz rady osiedli.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:VI.6) Numer pierwotnego ogłoszeniaPierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICESLogowanie jako klient TED eSender: ed5aDane referencyjne ogłoszenia: 2020-176710Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636407Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020Sekcja VII: ZmianyVII.1) Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1) Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.2Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:Data: 08/02/2021 Czas lokalny: 09:00

Powinno być:Data: 10/02/2021Czas lokalny: 09:00Numer sekcji: IV.2.6Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Zamiast: Data: 08/04/2021

Powinno być:Data: 10/04/2021Numer sekcji: IV.2.7Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:Data: 08/02/2021 Czas lokalny: 14:00

Powinno być:Data: 10/02/2021Czas lokalny: 13:00VII.2) Inne dodatkowe informacje: 

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
 
02-02-2021 r.  Katarzyna Ługowska
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
02-02-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej