ZA.271.73.2020
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r. 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:  PZPU/U/199/ZA/2021    
Zamawiający:  Miasto Gliwice
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art.11 ust 8 pzp Data wszczęcia postępowania:
28-12-2020 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 26-03-2021 r.
Nr zawartej umowy:
ZA.272.33.2021 CRU:799/21.
Wybrany wykonawca (nazwa):
WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃSPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WOŁOSKA 22A, 02-675 WARSZAWA
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 12-04-2021 nr ogłoszenia 2021/S 070-178873
Wartość zawartej umowy
netto: 1 600 000,00zł
brutto: 
1 600 000,00zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)