Gliwice, 28-12-2020 r.
 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.103.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ    214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice
 
1. Zamawiający - nazwa i adres
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice www.gliwice.eu e-mail: za@um.gliwice.pl tel. +48 32/238-55-30 fax +48 32/238-55-27

adres skrzynki ePuap:

/UMGliwice/SkrytkaESP

 
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".  
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 90.60.00.00-3 - nazwa: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opróżnianiu koszy i sprzątaniu przystanków położonych na terenie miasta Gliwice.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy podziale na części:Część I - Rejon nr 1,Część II - Rejon nr 2,Część III - Rejon nr 3,Część IV - Rejon nr 4.Zakres prac objętych przedmiotem umowy:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1) Wykonawca wyposaży rejon w określoną liczbę betonowych wolnostojących koszy o minimalnej pojemności 40 litrów (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „A” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). W przypadku rejonu nr 3 Wykonawca powinien uwzględnić w ogólnej liczbie wolnostojących koszy przypadających na ten rejon 7 koszy o pojemności 40 litrów dających się trwale zamocować do barierki. Kosze powinny być sprawne technicznie tj. nieuszkodzone, kompletne, estetyczne i czyste. Łączną ich liczbę dla poszczególnych rejonów i dokładne rozmieszczenie opisuje załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca umieści je we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należało będzie opróżnianie koszy o pojemności 70 litrów należących do Zamawiającego (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „B” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). Kosze na przystankach zapewni Zamawiający.2) Wykonawca oznakuje wszystkie swoje kosze w czytelny sposób za pomocą logo wskazującego na Wykonawcę, wraz z numerem telefonu, pod którym należy zgłaszać interwencje.3) Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon (czynny cała dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy), jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.4) Wykonawca codziennie na bieżąco sprawdzać będzie pocztę elektroniczną, co najmniej cztery razy w ciągu doby.5) Wykonawca utrzymywał będzie stałą liczbę koszy, o której mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy. W razie zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące kosze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, a zniszczony kosz usunie – w terminie 24 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia o brakującym lub zniszczonym koszu dokonać mogą również Straż Miejska, Policja i Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG).6) Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub opróżnień koszy.7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji koszy w ramach rejonu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ciągu 48 godzin przeniesie kosz we wskazane miejsce, bez dodatkowego wynagrodzenia.8) Usługą sprzątania objęte są wszystkie przystanki autobusowe na terenie rejonów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.9) Poprzez sprzątanie przystanku należy rozumieć: opróżnienie koszy na przystanku, pozamiatanie przystanku i usunięcie odpadów komunalnych (w tym również w workach,) z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tj. do 15 metrów w każdą stronę licząc od słupka lub pionowej osi wiaty. W okresie wzrostu roślin należy również usunąć chwasty znajdujące się w obrębie wiaty, lub w przypadku jej braku w obrębie 5 m od słupka przystankowego. Chwasty należy usuwać na bieżąco bez wezwania Zamawiającego.10) W przypadku koszy wolnostojących (część „A” i „B” ) poprzez opróżnienie kosza należy rozumieć również usunięcie odpadów z terenu znajdującego się w promieniu 5 metrów od kosza.11) Po zakończeniu okresu umowy, wykonawca zabierze wszystkie dostarczone przez siebie kosze, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakończenia umowy.12) Przystanki będą sprzątane codziennie w godzinach od 21.00 do 7:00 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.13) Przystanki wymienione w załączniku nr 3 do umowy będą sprzątane dwa razy w ciągu doby tj. w godz.21.00-7.00 rano oraz 17.00-18.00.14) Kosze wolnostojące (część „A” i „B”) będą opróżniane codziennie w godz. od 21.00 do 7 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.15) Wykonawca pozostaje w tzw. ciągłej gotowości do świadczenia usługi. Zamawiający rozumie przez to możliwość bezproblemowego skontaktowania się z wykonawcą, w szczególności w sytuacji zlecenia interwencyjnego opróżnienia kosza lub posprzątania przystanku.16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy jednego interwencyjnego posprzątania przystanku lub opróżnienia kosza. W takiej sytuacji, działając na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca interwencyjnie wykona zleconą czynność, a jego wynagrodzenie miesięczne zostanie adekwatnie zwiększone.17) Wykonawca wykona dodatkowe interwencyjne opróżnienie koszy (część „A” i ‘B”) lub posprzątanie przystanku w nieprzekraczalnym terminie do 2 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.18) W razie stwierdzenia, że usługa nie została wykonana należycie (np.: przystanek nie został posprzątany i odchwaszczony, kosz nie został opróżniony, wokół kosza zalegają odpady, brakujące kosze nie są uzupełnione, niewłaściwa realizacja interwencyjnego opróżnienia koszy lub posprzątania przystanku, nie usunięto zniszczonego kosza, kosz nie został przeniesiony we wskazane miejsce, kosz nie odpowiada wymogom, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą, o której mowa w §11 ust 1 pkt 1)/§ 11 * ust. 1 pkt 1) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy lub przystanków.19) Wykonawca posadowi wszystkie wolnostojące kosze, o których mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy w dniach 01-04.06.2021 roku. W razie stwierdzenia, że wyżej wymienione kosze nie zostały rozstawione w terminie, Zamawiający zastosuje karę, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2)/ § 11 * ust. 1 pkt 2) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy, za każdy dzień opóźnienia.UWAGA!Wykonawca zobowiązuje się, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie realizował przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. udział co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.Wykonawca najpóźniej w dniu 31.12.2021 r. przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający fakt posiadania udziału co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przeznaczonych do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.Pojazdy, o których mowa powyżej muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

 

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

1.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy albo Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności związane z obsługą pojazdów do odbierania odpadów komunalnych (kierowca/cy oraz osoby skierowane do sprzątania przystanków oraz opróżniania koszy) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,3) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji przedmiotu umowy.3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie został wyznaczony – w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę:- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, Wymienione wyżej oświadczenie powinno zawierać w szczególności:1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;2) datę złożenia oświadczenia;3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby zatrudnionych pracowników oraz ich imion i nazwisk, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków poszczególnych pracowników;4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.4. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności związane z obsługą pojazdów do odbierania odpadów komunalnych (kierowca/cy oraz osoby skierowane do sprzątania przystanków) na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób na podstawie umowy o pracę, sporządzone zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 3.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia wszystkich osób na podstawie umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 11 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

 
5. Oferty częściowe
1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
 
6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,
7. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: od dnia 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
9. Warunki udziału w postępowaniu
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestru BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20.03.03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra klimatu z 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.UWAGA!Spełnianie warunku w niniejszym zakresie Zamawiający zweryfikuje samodzielnie, w ogólnodostępnej BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (tzw. BDO).  
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp, 2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp  
11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu,
6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice"
7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
14. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
15. Termin związania ofertą
1) termin związania ofertą wynosi 60 dni.
16. Opis sposobu przygotowania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ,
b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: 11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, należy złożyć w osobnym pliku i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,
15) Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale.
16) Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP),
17) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu,
18) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 02-02-2021 r. do godz. 09:00  ,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02-02-2021 r. o godz. 12:00  w sali 254 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 
18. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.  
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium 2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów, 3) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów, 4) maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, to 100 pkt, 5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.
 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
23. Istotne postanowienia umowy
1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.
24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do umowy, dotyczących:a) lokalizacji koszy, bez dodatkowego wynagrodzenia,b) liczby koszy, z uwzględnieniem §3 ust. 6 niniejszej umowy,c) liczby przystanków, z uwzględnieniem §3 ust. 6 niniejszej umowy,d) liczby opróżnień, z uwzględnieniem §3 ust. 6 niniejszej umowy.2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmiany treści ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności w zakresie:- zmiany terminu wejścia w życie obowiązku udziału co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice; - zmiany procentowego obowiązku udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice,- zmiany terminu przedstawienia Zamawiającemu dowodu potwierdzającego fakt posiadania stosownego procentowego udziału pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 12.3. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 3* W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie.
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@um.gliwice.pl, telefon: 239-11-65 lub 239-12-54 . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice numer sprawy: ZA.271.103.2020 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

27. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - plik xml do wczytania na stronie https://espd.uzp.gov.pl/
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie składane na wezwanie zamawiającego, 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - formularz cenowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór umowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz przystanków i koszy wolnostojących,9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wykaz przystanków sprzątanych dwa razy w ciągu doby10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców,11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy,12) ZAŁĄCZNIK NR 12 - wzór oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
28-12-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)