Oznaczenie sprawy: ZA.271.103.2020
nr kor.:
PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice

Polska-Gliwice: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2020/S 252-636456

Ogłoszenie o zamówieniu

UsługiPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień PublicznychKrajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-100Państwo: PolskaE-mail: za@um.gliwice.plTel.: +48 322385530Faks: +48 322385527Adresy internetowe:Główny adres: https://www.gliwice.eu/I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczneWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.plI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejAgencja/urząd regionalny lub lokalnyI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne

Sekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:

Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice

Numer referencyjny: ZA.271.103.2020II.1.2)Główny kod CPV90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązaneII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opróżnianiu koszy i sprzątaniu przystanków położonych na terenie miasta Gliwice.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy podziale na części:

Część I- Rejon nr 1,

Część II- Rejon nr 2,

Część III- Rejon nr 3,

Część IV- Rejon nr 4.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: takOferty można składać w odniesieniu do wszystkich częściII.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Część I - Rejon nr 1

Część nr: 1II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązaneII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Wykonawca wyposaży rejon w określoną liczbę betonowych wolnostojących koszy o minimalnej pojemności 40 litrów (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „A” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). Kosze powinny być sprawne technicznie tj. nieuszkodzone, kompletne, estetyczne i czyste. Łączną ich liczbę dla poszczególnych rejonów i dokładne rozmieszczenie opisuje załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca umieści je we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należało będzie opróżnianie koszy o pojemności 70 litrów należących do Zamawiającego (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „B” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). Kosze na przystankach zapewni Zamawiający.

2) Wykonawca oznakuje wszystkie swoje kosze w czytelny sposób za pomocą logo wskazującego na Wykonawcę, wraz z numerem telefonu, pod którym należy zgłaszać interwencje.

3) Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon (czynny cała dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy), jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.

4) Wykonawca codziennie na bieżąco sprawdzać będzie pocztę elektroniczną, co najmniej cztery razy w ciągu doby.

5) Wykonawca utrzymywał będzie stałą liczbę koszy, o której mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy. W razie zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące kosze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, a zniszczony kosz usunie – w terminie 24 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia o brakującym lub zniszczonym koszu dokonać mogą również Straż Miejska, Policja i Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG).

6) Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub opróżnień koszy.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji koszy w ramach rejonu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ciągu 48 godzin przeniesie kosz we wskazane miejsce, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8) Usługą sprzątania objęte są wszystkie przystanki autobusowe na terenie rejonów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.

9) Poprzez sprzątanie przystanku należy rozumieć: opróżnienie koszy na przystanku, pozamiatanie przystanku i usunięcie odpadów komunalnych (w tym również w workach,) z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tj. do 15 metrów w każdą stronę licząc od słupka lub pionowej osi wiaty. W okresie wzrostu roślin należy również usunąć chwasty znajdujące się w obrębie wiaty, lub w przypadku jej braku w obrębie 5 m od słupka przystankowego. Chwasty należy usuwać na bieżąco bez wezwania Zamawiającego.

10) W przypadku koszy wolnostojących (część „A” i „B”) poprzez opróżnienie kosza należy rozumieć również usunięcie odpadów z terenu znajdującego się w promieniu 5 metrów od kosza.

11) Po zakończeniu okresu umowy, wykonawca zabierze wszystkie dostarczone przez siebie kosze, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakończenia umowy.

12) Przystanki będą sprzątane codziennie w godzinach od 21.00 do 7:00 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.

13) Przystanki wymienione w załączniku nr 3 do umowy będą sprzątane dwa razy w ciągu doby tj. w godz.21.00-7.00 rano oraz 17.00-18.00.

14) Kosze wolnostojące (część „A” i „B”) będą opróżniane codziennie w godz. od 21.00 do 7 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/06/2021Koniec: 31/05/2022Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: takOpis opcji:

Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub opróżnień koszy.

c.d. II.2.4) Opis zamówienia

15) Wykonawca pozostaje w tzw. ciągłej gotowości do świadczenia usługi. Zamawiający rozumie przez to możliwość bezproblemowego skontaktowania się z wykonawcą, w szczególności w sytuacji zlecenia interwencyjnego opróżnienia kosza lub posprzątania przystanku.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy jednego interwencyjnego posprzątania przystanku lub opróżnienia kosza. W takiej sytuacji, działając na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca interwencyjnie wykona zleconą czynność, a jego wynagrodzenie miesięczne zostanie adekwatnie zwiększone.

17) Wykonawca wykona dodatkowe interwencyjne opróżnienie koszy (część „A” i ‘B”) lub posprzątanie przystanku w nieprzekraczalnym terminie do 2 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.

18) W razie stwierdzenia, że usługa nie została wykonana należycie (np.: przystanek nie został posprzątany i odchwaszczony, kosz nie został opróżniony, wokół kosza zalegają odpady, brakujące kosze nie są uzupełnione, niewłaściwa realizacja interwencyjnego opróżnienia koszy lub posprzątania przystanku, nie usunięto zniszczonego kosza, kosz nie został przeniesiony we wskazane miejsce, kosz nie odpowiada wymogom, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą, o której mowa w §

11 ust 1 pkt 1)/§ 11 * ust. 1 pkt 1) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy lub przystanków.

19) Wykonawca posadowi wszystkie wolnostojące kosze, o których mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy w dniach 01-04.06.2021 roku. W razie stwierdzenia, że wyżej wymienione kosze nie zostały rozstawione w terminie, Zamawiający zastosuje karę, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2)/ § 11 * ust. 1 pkt 2) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy, za każdy dzień opóźnienia.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązuje się, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie realizował przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. udział co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.

Wykonawca najpóźniej w dniu 31.12.2021 r. przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający fakt posiadania udziału co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przeznaczonych do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.

Pojazdy, o których mowa powyżej muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweII.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Część II - Rejon nr 2

Część nr: 2II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązaneII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Wykonawca wyposaży rejon w określoną liczbę betonowych wolnostojących koszy o minimalnej pojemności 40 litrów (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „A” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). Kosze powinny być sprawne technicznie tj. nieuszkodzone, kompletne, estetyczne i czyste. Łączną ich liczbę dla poszczególnych rejonów i dokładne rozmieszczenie opisuje załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca umieści je we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należało będzie opróżnianie koszy o pojemności 70 litrów należących do Zamawiającego (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „B” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). Kosze na przystankach zapewni Zamawiający.

2) Wykonawca oznakuje wszystkie swoje kosze w czytelny sposób za pomocą logo wskazującego na Wykonawcę, wraz z numerem telefonu, pod którym należy zgłaszać interwencje.

3) Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon (czynny cała dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy), jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.

4) Wykonawca codziennie na bieżąco sprawdzać będzie pocztę elektroniczną, co najmniej cztery razy w ciągu doby.

5) Wykonawca utrzymywał będzie stałą liczbę koszy, o której mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy. W razie zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące kosze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, a zniszczony kosz usunie – w terminie 24 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia o brakującym lub zniszczonym koszu dokonać mogą również Straż Miejska, Policja i Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG).

6) Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub opróżnień koszy.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji koszy w ramach rejonu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ciągu 48 godzin przeniesie kosz we wskazane miejsce, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8) Usługą sprzątania objęte są wszystkie przystanki autobusowe na terenie rejonów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.

9) Poprzez sprzątanie przystanku należy rozumieć: opróżnienie koszy na przystanku, pozamiatanie przystanku i usunięcie odpadów komunalnych (w tym również w workach,) z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tj. do 15 metrów w każdą stronę licząc od słupka lub pionowej osi wiaty. W okresie wzrostu roślin należy również usunąć chwasty znajdujące się w obrębie wiaty, lub w przypadku jej braku w obrębie 5 m od słupka przystankowego. Chwasty należy usuwać na bieżąco bez wezwania Zamawiającego.

10) W przypadku koszy wolnostojących (część „A” i „B”) poprzez opróżnienie kosza należy rozumieć również usunięcie odpadów z terenu znajdującego się w promieniu 5 metrów od kosza.

11) Po zakończeniu okresu umowy, wykonawca zabierze wszystkie dostarczone przez siebie kosze, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakończenia umowy.

12) Przystanki będą sprzątane codziennie w godzinach od 21.00 do 7:00 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.

13) Przystanki wymienione w załączniku nr 3 do umowy będą sprzątane dwa razy w ciągu doby tj. w godz.21.00-7.00 rano oraz 17.00-18.00.

14) Kosze wolnostojące (część „A” i „B”) będą opróżniane codziennie w godz. od 21.00 do 7 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/06/2021Koniec: 31/05/2022Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: takOpis opcji:

Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub opróżnień koszy.

c.d. II.2.4) Opis zamówienia

15) Wykonawca pozostaje w tzw. ciągłej gotowości do świadczenia usługi. Zamawiający rozumie przez to możliwość bezproblemowego skontaktowania się z wykonawcą, w szczególności w sytuacji zlecenia interwencyjnego opróżnienia kosza lub posprzątania przystanku.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy jednego interwencyjnego posprzątania przystanku lub opróżnienia kosza. W takiej sytuacji, działając na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca interwencyjnie wykona zleconą czynność, a jego wynagrodzenie miesięczne zostanie adekwatnie zwiększone.

17) Wykonawca wykona dodatkowe interwencyjne opróżnienie koszy (część „A” i ‘B”) lub posprzątanie przystanku w nieprzekraczalnym terminie do 2 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.

18) W razie stwierdzenia, że usługa nie została wykonana należycie (np.: przystanek nie został posprzątany i odchwaszczony, kosz nie został opróżniony, wokół kosza zalegają odpady, brakujące kosze nie są uzupełnione, niewłaściwa realizacja interwencyjnego opróżnienia koszy lub posprzątania przystanku, nie usunięto zniszczonego kosza, kosz nie został przeniesiony we wskazane miejsce, kosz nie odpowiada wymogom, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą, o której mowa w §

11 ust 1 pkt 1)/§ 11 * ust. 1 pkt 1) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy lub przystanków.

19) Wykonawca posadowi wszystkie wolnostojące kosze, o których mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy w dniach 01-04.06.2021 roku. W razie stwierdzenia, że wyżej wymienione kosze nie zostały rozstawione w terminie, Zamawiający zastosuje karę, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2)/ § 11 * ust. 1 pkt 2) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy, za każdy dzień opóźnienia.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązuje się, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie realizował przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. udział co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.

Wykonawca najpóźniej w dniu 31.12.2021 r. przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający fakt posiadania udziału co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przeznaczonych do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.

Pojazdy, o których mowa powyżej muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweII.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Część III - Rejon nr 3

Część nr: 3II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązaneII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Wykonawca wyposaży rejon w określoną liczbę betonowych wolnostojących koszy o minimalnej pojemności 40 litrów (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „A” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). W przypadku rejonu nr 3 Wykonawca powinien uwzględnić w ogólnej liczbie wolnostojących koszy przypadających na ten rejon 7 koszy o pojemności 40 litrów dających się trwale zamocować do barierki. Kosze powinny być sprawne technicznie tj. nieuszkodzone, kompletne, estetyczne i czyste. Łączną ich liczbę dla poszczególnych rejonów i dokładne rozmieszczenie opisuje załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca umieści je we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należało będzie opróżnianie koszy o pojemności 70 litrów należących do Zamawiającego (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „B” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). Kosze na przystankach zapewni Zamawiający.

2) Wykonawca oznakuje wszystkie swoje kosze w czytelny sposób za pomocą logo wskazującego na Wykonawcę, wraz z numerem telefonu, pod którym należy zgłaszać interwencje.

3) Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon (czynny cała dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy), jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.

4) Wykonawca codziennie na bieżąco sprawdzać będzie pocztę elektroniczną, co najmniej cztery razy w ciągu doby.

5) Wykonawca utrzymywał będzie stałą liczbę koszy, o której mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy. W razie zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące kosze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, a zniszczony kosz usunie – w terminie 24 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia o brakującym lub zniszczonym koszu dokonać mogą również Straż Miejska, Policja i Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG).

6) Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub opróżnień koszy.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji koszy w ramach rejonu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ciągu 48 godzin przeniesie kosz we wskazane miejsce, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8) Usługą sprzątania objęte są wszystkie przystanki autobusowe na terenie rejonów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.

9) Poprzez sprzątanie przystanku należy rozumieć: opróżnienie koszy na przystanku, pozamiatanie przystanku i usunięcie odpadów komunalnych (w tym również w workach,) z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tj. do 15 metrów w każdą stronę licząc od słupka lub pionowej osi wiaty. W okresie wzrostu roślin należy również usunąć chwasty znajdujące się w obrębie wiaty, lub w przypadku jej braku w obrębie 5 m od słupka przystankowego. Chwasty należy usuwać na bieżąco bez wezwania Zamawiającego.

10) W przypadku koszy wolnostojących (część „A” i „B”) poprzez opróżnienie kosza należy rozumieć również usunięcie odpadów z terenu znajdującego się w promieniu 5 metrów od kosza.

11) Po zakończeniu okresu umowy, wykonawca zabierze wszystkie dostarczone przez siebie kosze, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakończenia umowy.

12) Przystanki będą sprzątane codziennie w godzinach od 21.00 do 7:00 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.

13) Przystanki wymienione w załączniku nr 3 do umowy będą sprzątane dwa razy w ciągu doby tj. w godz.21.00-7.00 rano oraz 17.00-18.00.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/06/2021Koniec: 31/05/2022Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: takOpis opcji:

Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub opróżnień koszy.

c.d. II.2.4) Opis zamówienia

14) Kosze wolnostojące (część „A” i „B”) będą opróżniane codziennie w godz. od 21.00 do 7 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.

15) Wykonawca pozostaje w tzw. ciągłej gotowości do świadczenia usługi. Zamawiający rozumie przez to możliwość bezproblemowego skontaktowania się z wykonawcą, w szczególności w sytuacji zlecenia interwencyjnego opróżnienia kosza lub posprzątania przystanku.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy jednego interwencyjnego posprzątania przystanku lub opróżnienia kosza. W takiej sytuacji, działając na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca interwencyjnie wykona zleconą czynność, a jego wynagrodzenie miesięczne zostanie adekwatnie zwiększone.

17) Wykonawca wykona dodatkowe interwencyjne opróżnienie koszy (część „A” i ‘B”) lub posprzątanie przystanku w nieprzekraczalnym terminie do 2 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.

18) W razie stwierdzenia, że usługa nie została wykonana należycie (np.: przystanek nie został posprzątany i odchwaszczony, kosz nie został opróżniony, wokół kosza zalegają odpady, brakujące kosze nie są uzupełnione, niewłaściwa realizacja interwencyjnego opróżnienia koszy lub posprzątania przystanku, nie usunięto zniszczonego kosza, kosz nie został przeniesiony we wskazane miejsce, kosz nie odpowiada wymogom, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą, o której mowa w §

11 ust 1 pkt 1)/§ 11 * ust. 1 pkt 1) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy lub przystanków.

19) Wykonawca posadowi wszystkie wolnostojące kosze, o których mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy w dniach 01-04.06.2021 roku. W razie stwierdzenia, że wyżej wymienione kosze nie zostały rozstawione w terminie, Zamawiający zastosuje karę, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2)/ § 11 * ust. 1 pkt 2) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy, za każdy dzień opóźnienia.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązuje się, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie realizował przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. udział co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.

Wykonawca najpóźniej w dniu 31.12.2021 r. przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający fakt posiadania udziału co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przeznaczonych do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.

Pojazdy, o których mowa powyżej muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweII.2)OpisII.2.1)Nazwa:

Część IV - Rejon nr 4

Część nr: 4II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązaneII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Wykonawca wyposaży rejon w określoną liczbę betonowych wolnostojących koszy o minimalnej pojemności 40 litrów (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „A” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). Kosze powinny być sprawne technicznie tj. nieuszkodzone, kompletne, estetyczne i czyste. Łączną ich liczbę dla poszczególnych rejonów i dokładne rozmieszczenie opisuje załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca umieści je we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należało będzie opróżnianie koszy o pojemności 70 litrów należących do Zamawiającego (usytuowanych na ulicach wymienionych w części „B” załącznika nr 1 do umowy dla poszczególnych rejonów). Kosze na przystankach zapewni Zamawiający.

2) Wykonawca oznakuje wszystkie swoje kosze w czytelny sposób za pomocą logo wskazującego na Wykonawcę, wraz z numerem telefonu, pod którym należy zgłaszać interwencje.

3) Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon (czynny cała dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy), jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.

4) Wykonawca codziennie na bieżąco sprawdzać będzie pocztę elektroniczną, co najmniej cztery razy w ciągu doby.

5) Wykonawca utrzymywał będzie stałą liczbę koszy, o której mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy. W razie zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące kosze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, a zniszczony kosz usunie – w terminie 24 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia o brakującym lub zniszczonym koszu dokonać mogą również Straż Miejska, Policja i Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG).

6) Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub opróżnień koszy.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji koszy w ramach rejonu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ciągu 48 godzin przeniesie kosz we wskazane miejsce, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8) Usługą sprzątania objęte są wszystkie przystanki autobusowe na terenie rejonów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.

9) Poprzez sprzątanie przystanku należy rozumieć: opróżnienie koszy na przystanku, pozamiatanie przystanku i usunięcie odpadów komunalnych (w tym również w workach,) z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tj. do 15 metrów w każdą stronę licząc od słupka lub pionowej osi wiaty. W okresie wzrostu roślin należy również usunąć chwasty znajdujące się w obrębie wiaty, lub w przypadku jej braku w obrębie 5 m od słupka przystankowego. Chwasty należy usuwać na bieżąco bez wezwania Zamawiającego.

10) W przypadku koszy wolnostojących (część „A” i „B”) poprzez opróżnienie kosza należy rozumieć również usunięcie odpadów z terenu znajdującego się w promieniu 5 metrów od kosza.

11) Po zakończeniu okresu umowy, wykonawca zabierze wszystkie dostarczone przez siebie kosze, najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakończenia umowy.

12) Przystanki będą sprzątane codziennie w godzinach od 21.00 do 7:00 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.

13) Przystanki wymienione w załączniku nr 3 do umowy będą sprzątane dwa razy w ciągu doby tj. w godz.21.00-7.00 rano oraz 17.00-18.00.

14) Kosze wolnostojące (część „A” i „B”) będą opróżniane codziennie w godz. od 21.00 do 7 rano, również w dni ustawowo wolne od pracy, w tym niedziele i święta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/06/2021Koniec: 31/05/2022Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: takOpis opcji:

Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby koszy w danym rejonie oraz zwiększenia liczby przystanków objętych sprzątaniem. Łączna liczba dodatkowych koszy i przystanków w rejonie, dodawanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy 15 sztuk, w odniesieniu do przystanków 14 szt. w czasie trwania umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych sprzątań lub opróżnień koszy.

c.d. II.2.4) Opis zamówienia

15) Wykonawca pozostaje w tzw. ciągłej gotowości do świadczenia usługi. Zamawiający rozumie przez to możliwość bezproblemowego skontaktowania się z wykonawcą, w szczególności w sytuacji zlecenia interwencyjnego opróżnienia kosza lub posprzątania przystanku.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy jednego interwencyjnego posprzątania przystanku lub opróżnienia kosza. W takiej sytuacji, działając na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca interwencyjnie wykona zleconą czynność, a jego wynagrodzenie miesięczne zostanie adekwatnie zwiększone.

17) Wykonawca wykona dodatkowe interwencyjne opróżnienie koszy (część „A” i ‘B”) lub posprzątanie przystanku w nieprzekraczalnym terminie do 2 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.

18) W razie stwierdzenia, że usługa nie została wykonana należycie (np.: przystanek nie został posprzątany i odchwaszczony, kosz nie został opróżniony, wokół kosza zalegają odpady, brakujące kosze nie są uzupełnione, niewłaściwa realizacja interwencyjnego opróżnienia koszy lub posprzątania przystanku, nie usunięto zniszczonego kosza, kosz nie został przeniesiony we wskazane miejsce, kosz nie odpowiada wymogom, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą, o której mowa w §

11 ust 1 pkt 1)/§ 11 * ust. 1 pkt 1) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy lub przystanków.

19) Wykonawca posadowi wszystkie wolnostojące kosze, o których mowa w części „A” załącznika nr 1 do umowy w dniach 01-04.06.2021 roku. W razie stwierdzenia, że wyżej wymienione kosze nie zostały rozstawione w terminie, Zamawiający zastosuje karę, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2)/ § 11 * ust. 1 pkt 2) umowy, w odniesieniu do każdego z koszy, za każdy dzień opóźnienia.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązuje się, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie realizował przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. udział co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.

Wykonawca najpóźniej w dniu 31.12.2021 r. przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający fakt posiadania udziału co najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przeznaczonych do realizacji usługi opróżniania koszy i sprzątania przystanków na terenie miasta Gliwice.

Pojazdy, o których mowa powyżej muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestru BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20.03.03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra klimatu z 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.

UWAGA!

Spełnianie warunku w niniejszym zakresie Zamawiający zweryfikuje samodzielnie, w ogólnodostępnej BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (tzw. BDO).

Dokumenty i oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne:

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

— oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, składa dokument w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy pzp. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

c.d. III.1.1):

— zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:

Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera rozdział 21 SIWZ.

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – Zamawiający informuje, że warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy zostały zamieszczone na stronie: https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne

Sekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nieIV.2)Informacje administracyjneIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 02/02/2021Czas lokalny: 09:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 02/04/2021IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 02/02/2021Czas lokalny: 12:00Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02-02-2021 r. o godz. 12:00 w sali 254 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,

Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: takVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychAkceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3)Informacje dodatkowe:

Opis sposobu przygotowania oferty:

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,

2) wraz z ofertą należy złożyć:

a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ,

Aa) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,

VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp z danie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:23/12/2020

 
Inspektor
 
28-12-2020 r.  Grzegorz Stańczak
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
28-12-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej