URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.103.2020 Gliwice,  04-01-2021 r.
  nr kor. UM.4655.2021
 
Dotyczy: Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. W rozdziale 16. SIWZ ("Opis sposobu przygotowania oferty") pkt. 2): - należy dodać lit. c) o następującej treści: - "c) UWAGA! Informacja dodatkowa dotycząca oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - w zakresie części IV: "Kryteria kwalifikacji" wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji "alfa" części IV formularza [OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI] i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza JEDZ," 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - ZAŁĄCZNIK NR 2 - JEDZ (PO MODYFIKACJI 4.01.2021 r.), otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej modyfikacji.  

 
 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl