Oznaczenie sprawy: ZA.271.103.2020
 
PREZYDENT MIASTA GLIWICE INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice

SprostowanieOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiUsługiPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień PublicznychKrajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-100Państwo: PolskaE-mail: za@um.gliwice.pl Tel.: +48 322385530Faks: +48 322385527Adresy internetowe:Główny adres: https://www.gliwice.eu/Sekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta GliwiceNumer referencyjny: ZA.271.103.2020II.1.2)Główny kod CPV90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązaneII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opróżnianiu koszy i sprzątaniu przystanków położonych na terenie miasta Gliwice.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy podziale na części:Część I- Rejon nr 1,Część II- Rejon nr 2,Część III- Rejon nr 3,Część IV- Rejon nr 4.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaPierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICESLogowanie jako klient TED eSender: ed5aDane referencyjne ogłoszenia: 2020-177037Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636456Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020Sekcja VII: ZmianyVII.1)Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1)Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: VI.3Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:Zamiast:Opis sposobu przygotowania oferty:1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,2) wraz z ofertą należy złożyć:a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ,Aa) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,Powinno być:Opis sposobu przygotowania oferty:1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,2) wraz z ofertą należy złożyć:a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ,b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,c) UWAGA! Informacja dodatkowa dotycząca oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - w zakresie części IV: "Kryteria kwalifikacji" wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji "alfa" części IV formularza [OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI] i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza JEDZ,VII.2)Inne dodatkowe informacje:W punkcie "III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego" należy dodać treść:3) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1, 2:- wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczącychwykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,- wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2.

 

 

Inspektor
 
04-01-2021 r.  Grzegorz Stańczak
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
04-01-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej