URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.103.2020 Gliwice,  14-01-2021 r.
nr kor. UM.41272.2021
 
Dotyczy: Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Wykonawca wymaga oświadczenia na formularzu JEDZ. Wnioskować należy, że Zamawiający przeznaczy minimum 214 000Euro na wykonanie tego zamówienia. Dlaczego przy zamówieniu na tak wysoką kwotę, Zamawiający nie wymaga posiadania żadnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez określenie proporcjonalnie do warunków zamówienia wymogów dotyczących wiedzy i doświadczenia. Odpowiedź: Uprzejmie informuję, że określenie warunków udziału w postępowaniu nie stanowi obowiązku, lecz jest uprawnieniem Zamawiającego. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. W związku z powyższym, Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdziału 9. SIWZ ("Warunki udziału w postepowaniu") w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl