URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.103.2020 Gliwice,  29-01-2021 r.
  nr kor. UM.218979.2021
 
Dotyczy: Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - OFERTA - po modyfikacji z dnia 29.01.2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej modyfikacji.

 
     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05-02-2021 r. do godz. 08:30.      Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254 w dniu 05-02-2021 r. o godz. 10:30.
 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl