Oznaczenie sprawy: ZA.271.103.2020
 
PREZYDENT MIASTA GLIWICE INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice

SprostowanieOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiUsługiPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającyI.1) Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień PublicznychKrajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-100Państwo: PolskaE-mail: za@um.gliwice.plTel.: +48 322385530Faks: +48 322385527Adresy internetowe:Główny adres: https://www.gliwice.eu/Sekcja II: PrzedmiotII.1) Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1) Nazwa:Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta GliwiceNumer referencyjny: ZA.271.103.2020II.1.2) Główny kod CPV90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązaneII.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4) Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opróżnianiu koszy i sprzątaniu przystanków położonych na terenie miasta Gliwice.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy podziale na części:Część I- Rejon nr 1,Część II- Rejon nr 2,Część III- Rejon nr 3,Część IV- Rejon nr 4.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:VI.6) Numer pierwotnego ogłoszeniaPierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:Login TED eSender: ENOTICESLogowanie jako klient TED eSender: ed5aDane referencyjne ogłoszenia: 2020-177037Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636456Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020Sekcja VII: ZmianyVII.1) Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1) Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.6Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąZamiast: Oferta musi zachować ważność do: 02/04/2021Powinno być: Oferta musi zachować ważność do: 05/04/2021Numer sekcji: IV.2.7 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofertZamiast: Data: 02/02/2021Czas lokalny: 12:00Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02-02-2021 r. o godz. 12:00 w sali 254 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,Powinno być: Data: 05/02/2021Czas lokalny: 10:30Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05-02-2021 r. o godz. 10:30 w sali 254 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,Numer sekcji: IV.2.2 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuZamiast: Data: 02/02/2021Czas lokalny: 09:00Powinno być: Data: 05/02/2021Czas lokalny: 08:30VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 

 

Inspektor
 
29-01-2021 r.  Grzegorz Stańczak
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
29-01-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej