oznaczenie sprawy: ZA.271.103.2020

PREZYDENT MIASTA GLIWICE zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Część I - Rejon nr 1

REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O. KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 280 630,25 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".Uzasadnienie faktyczne:W zakresie części I do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 5.02.2021 r. do godz. 8:30 zostały złożone dwie oferty.Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W dniu 5.02.2021 r. Zamawiający, zgodnie z treścią Rozdziału 9. SIWZ ("Warunki udziału w postępowaniu") pkt. 1), samodzielnie zweryfikował, że Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestru BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20.03.03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, i tym samym spełnia warunki udziału w postępowaniu.W dniu 8.02.2021 r. (nr kor. UM.268915.2021) Wykonawca złożył drogą elektroniczną oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.W dniu 18.02.2021 r. (nr kor. UM.318963.2021) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt. 2).W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w dniach 24.02.2021 r. (nr kor. UM.347554.2021) oraz 1.03.2021 r. (nr kor. UM.362856.2021) Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i znaczeniem:- cena - 100%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.. Część II - Rejon nr 2
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 233 746,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".Uzasadnienie faktyczne:W zakresie części II do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 5.02.2021 r. do godz. 8:30 zostały złożone cztery oferty.Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W dniu 5.02.2021 r. Zamawiający, zgodnie z treścią Rozdziału 9. SIWZ ("Warunki udziału w postępowaniu") pkt. 1), samodzielnie zweryfikował, że Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestru BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20.03.03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, i tym samym spełnia warunki udziału w postępowaniu.W dniu 8.02.2021 r. (nr kor. UM.268915.2021) Wykonawca złożył drogą elektroniczną oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.W dniu 18.02.2021 r. (nr kor. UM.318963.2021) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt. 2).W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w dniach 24.02.2021 r. (nr kor. UM.347554.2021) oraz 1.03.2021 r. (nr kor. UM.362856.2021) Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i znaczeniem:- cena - 100%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. Część III - Rejon nr 3
USŁUGI PORZĄDKOWE KARWIKOLMICHAŁ ŁAWACZ
MECHANIKÓW 15, 44-109 GLIWICE z ceną 263 000,75 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".Uzasadnienie faktyczne:W zakresie części III do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 5.02.2021 r. do godz. 8:30 zostały złożone trzy oferty.Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W dniu 5.02.2021 r. Zamawiający, zgodnie z treścią Rozdziału 9. SIWZ ("Warunki udziału w postępowaniu") pkt. 1), samodzielnie zweryfikował, że Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestru BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20.03.03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, i tym samym spełnia warunki udziału w postępowaniu.W dniu 9.02.2021 r. (nr kor. UM.277088.2021) Wykonawca złożył drogą elektroniczną oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - o treści Załącznika nr 4 do SIWZ.W dniu 18.02.2021 r. (nr kor. UM.318817.2021) Zamawiający:- na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt. 2);- na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Złożone w dniu 9.02.2021 r. (nr kor. UM.277088.2021) drogą elektroniczną oświadczenie o grupie kapitałowej zawierało jedynie odręcznie wpisane w tabeli znajdującej się pod pkt 3. wyrażenie "nie dotyczy", jednakże nie skreślono żadnego z oświadczeń, które znajdowały się powyżej wymienionej tabeli.W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w dniach 19.02.2021 r. (nr kor. UM.330098.2021), 1.03.2021 r. (nr kor. UM.366767.2021, UM.367005.2021) oraz 2.03.2021 r. (nr kor. UM.371445.2021) Wykonawca złożył:- dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania;- uzupełnione oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i znaczeniem:- cena - 100%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. Część IV - Rejon nr 4
WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRMWALTER HEINRICH
RACIBORSKA 58, 44-153 TRACHY z ceną 236 228,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".Uzasadnienie faktyczne:W zakresie części IV do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 5.02.2021 r. do godz. 8:30 zostały złożone trzy oferty.Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W dniu 5.02.2021 r. Zamawiający, zgodnie z treścią Rozdziału 9. SIWZ ("Warunki udziału w postępowaniu") pkt. 1), samodzielnie zweryfikował, że Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestru BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20.03.03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, i tym samym spełnia warunki udziału w postępowaniu.W dniu 8.02.2021 r. (nr kor. UM.268286.2021) Wykonawca złożył drogą elektroniczną oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.W dniu 18.02.2021 r. (nr kor. UM.318878.2021) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ pkt. 2).W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w dniu 22.02.2021 r. (nr kor. UM.337166.2021) Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i znaczeniem:- cena - 100%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Łączna punktacja

1.
Część I - Rejon nr 1
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE
100,00
100,00
2.
Część I - Rejon nr 1
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH"DROMAR" MARIAN KALIŚCIAK
GLIWICKA 25, 44-145 STANICA
33,28
33,28
3.
Część II - Rejon nr 2
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE
100,00
100,00
4.
Część II - Rejon nr 2 WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRMWALTER HEINRICH
RACIBORSKA 58, 44-153 TRACHY
91,26
91,26
5.
Część II - Rejon nr 2 USŁUGI PORZĄDKOWE KARWIKOLMICHAŁ ŁAWACZ
MECHANIKÓW 15, 44-109 GLIWICE
91,21
91,21
6.
Część II - Rejon nr 2 ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH"DROMAR" MARIAN KALIŚCIAK
GLIWICKA 25, 44-145 STANICA
32,83
 32,83
7.
Część III - Rejon nr 3 USŁUGI PORZĄDKOWE KARWIKOLMICHAŁ ŁAWACZ
MECHANIKÓW 15, 44-109 GLIWICE
100,00
100,00
8.

Część III - Rejon nr 3 REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O. KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE

92,08

92,08

9.

Część III - Rejon nr 3 ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH"DROMAR" MARIAN KALIŚCIAK GLIWICKA 25, 44-145 STANICA

30,19

30,19

 
10.

Część IV - Rejon nr 4 WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRMWALTER HEINRICH RACIBORSKA 58, 44-153 TRACHY

100,00

100,00

11.

Część IV - Rejon nr 4 REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O. KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE

89,67

 

89,67

12.
Część IV - Rejon nr 4 ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH"DROMAR" MARIAN KALIŚCIAK
GLIWICKA 25, 44-145 STANICA

33,97

33,97

Inspektor

12-03-2021 r. Grzegorz Stańczak
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

12-03-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)