ZAŁĄCZNIK NR 8
 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.2.2021 

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy 

 
WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY
dotyczy postępowania:
Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy.
Wykaz potencjału technicznego wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.
Nazwa 
Cechy podstawowe potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Podstawa dysponowania (należy wpisać np.: własność, dzierżawa, użyczenie)
1.   lotnicza cyfrowa kamera fotogrametryczna typu kadrowego   2.   stacja fotogrametryczna   3.   dwusilnikowy samolot, przystosowany do instalacji kamer fotogrametrycznych    
 
 

__________________________ data i miejscowość

___________________________ imię i nazwisko  

___________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej