ZAŁĄCZNIK NR 9
Oznaczenie sprawy: ZA.271.2.2021

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia.
Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

1.   osoba posiadająca .........(wpisać ilość) lat doświadczenia w zarządzaniu projektami fotogrametrycznymi kierownik projektu   2.   osoba posiadająca ......... (wpisać ilość) lat doświadczenia w obsłudze kamer lotniczych  fotooperator   3.  

uprawnienia do:

..................................

.................................

.................................

numer i data wydania uprawnień:

.................................

.................................

.................................

osoba posiadająca ......... (wpisać ilość) lat doświadczenia zawodowego, liczonego od dnia uzyskania uprawnień, w pracach związanych z realizacją .......... (wpisać ilość) projektów dotyczących opracowania ortofotomapy dla wielkości piksela terenowego nie większego niż 5 cm

   
 

 

 

_____________________ data i miejscowość

______________________ imię i nazwisko  

_____________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej