Oznaczenie sprawy: ZA.271.2.2021
nr kor.:
PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy.

2021/BZP 00005545/01

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiWykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapySEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 211.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 32 238-56-811.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0ad671b-649b-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000378/02/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.3.30 Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttp://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26. SWZ.SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.271.2.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:1) cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych o wielkości piksela terenowego nie większej niż 5 cm,2) wysokorozdzielczej ortofotomapy o wielkości piksela terenowego nie większej niż 5 cm.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. Obszar opracowania zawarty jest w Załączniku nr 2.Wymagany termin gwarancji: 24 miesiące od podpisania końcowego protokołu odbioru,Wymagany termin rękojmi: 24 miesiące od podpisania końcowego protokołu odbioru.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79961200-0 - Usługi fotografii lotniczej4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-314.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20. SWZ.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników4.3.5.) Nazwa kryterium: pokrycie podłużne pionowych zdjęć lotniczych4.3.6.) Waga: 25,00Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników4.3.5.) Nazwa kryterium: terenowa wielkość piksela zdjęć lotniczych i ortofotomapy4.3.6.) Waga: 154.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest uprawniony do wykonywania usług lotniczych (operacji specjalistycznych (SPO)), tj. że złożył Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłoszenie zgodnie z art. 163d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z późn. zm.) lub że złożył do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłoszenie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L. 296, str.1).Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:4.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu nalotu i dostawie pionowych zdjęć lotniczych wykonanych lotniczą kamerą cyfrową typu kadrowego z opracowaniem ortofotomapy RGB o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5 cm dla obszaru miasta o powierzchni nie mniejszej niż 90 km2.Dla podmiotów występujących wspólnie warunek ten będzie oceniany łącznie.4.2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy dysponują lub będą dysponować co najmniej:- lotniczą cyfrową kamerą fotogrametryczną typu kadrowego- stacją fotogrametryczna;- dwusilnikowym samolotem, przystosowanym do instalacji kamer fotogrametrycznych.Dla podmiotów występujących wspólnie warunek ten będzie oceniany łącznie.4.3 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z przepisami prawa będą mogli w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, to znaczy dysponują lub będą dysponować:- co najmniej jedną osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami fotogrametrycznymi, która w trakcie realizacji niniejszego zamówienia pełnić będzie funkcję kierownika projektu;- co najmniej jedną osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze kamer lotniczych, która w trakcie realizacji niniejszego zamówienia pełnić będzie funkcję fotooperatora;- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnie funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie zgodnym z art. 43 pkt. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) oraz doświadczenie zawodowe minimum 3 lata liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pracach związanych z realizacją co najmniej dwóch projektów dotyczących opracowania ortofotomapy dla wielkości piksela terenowego nie większego niż 5 cm.Dla podmiotów występujących wspólnie warunek ten będzie oceniany łącznie. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lib części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zgłoszenie zgodnie z art. 163d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z późn. zm.) lub zgłoszenie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L. 296, str.1), 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,3) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ.Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu.5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy:1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, rozumianej jako nagłego i nieprzewidywalnego zdarzenia zewnętrznego; niezależnego od działania Stron umowy i któremu strony nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: - klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, trąba powietrzna, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, − akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., − działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, − strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, − epidemie lub pandemie, − stany zagrożenia epidemicznego, o czas w jakim siła wyższa i jej skutki uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy występowały,b) niedogodnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie zdjęć lotniczych pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z warunkami opisanymi w załączniku nr 1 do umowy, c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zmawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,d) przedłużenia się uzgodnień i konsultacji związanych z realizacją niniejszej umowy - o czas w jakim uzgodnienia i konsultacje uniemożliwiały realizację przedmiotu umowy,2) zmiany w dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 3 i ust. 4, uwzględniające rozwój technologiczny oraz wnioski pojawiające się na etapie realizacji, o ile nie zmniejszą bilansu funkcjonalności i cech przedmiotu umowy, bez zmiany wynagrodzenia,3) zmiana przedstawicieli Wykonawcy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Wykonawcy - bez zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób spełniających warunki udziału w postępowaniu opisane w specyfikacji warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania pod nazwą: „Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy” (oznaczenie sprawy: ZA.271.2.2021) oraz przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia,4) zmiana przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego - bez zmiany wynagrodzenia,5) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie,5)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w § 6 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa § 6 w ust. 1* nie ulegnie zmianie.3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-15 09:008.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-15 12:008.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-16

 
Inspektor
 
04-02-2021 r.  Małgorzata Ordon
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
04-02-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej