URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.2.2021 Gliwice,  10-02-2021 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

Pytanie nr 1: W załączniku numer 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie I. Zdjęcia lotnicze, aerotriangulacja.1. Projekt nalotu.1.1. Obszar nalotu powinien obejmować teren w granicach administracyjnych miasta Gliwice, poszerzony o bufor 500 m dla zdjęć pionowych, 100 m dla zdjęć ukośnych oraz zawierać obszar węzłów autostradowych Gliwice-Sośnica i Gliwice-Ostropa zgodnie z załącznikiem nr 1 - Obszar opracowania. mowa jest o zdjęciach ukośnych. Czy jest to omyłka zamawiającego, czy wykonanie takich zdjęć jest również przedmiotem opracowania? Odpowiedź: Umieszczenie w podpunkcie 1.1. informacji o zdjęciach ukośnych jest omyłką zamawiającego. Prawidłowa treść podpunktu 1.1. w części I. Zdjęcia lotnicze powinna brzmieć : "Obszar nalotu powinien obejmować teren w granicach administracyjnych miasta Gliwice, poszerzony o bufor 500 m dla zdjęć pionowych oraz zawierać obszar węzłów autostradowych Gliwice-Sośnica i Gliwice-Ostropa zgodnie z załącznikiem nr 1 - Obszar opracowania." Zamawiający dokona stosownej modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 2: Czy jest określona minimalna wartość pokrycia poprzecznych zdjęć pionowych? Odpowiedź: Wartość pokrycia poprzecznego dla zdjęć pionowych wynosi co najmniej: - 60% dla obszarów niezabudowanych i z zabudową niską, - 70% dla obszarów z zabudową wysoką, Informacja o tym znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w części I. "Zdjęcia lotnicze, aerotriangulacja" w podpunkcie 3.1.4.

 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-56-81 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl