oznaczenie sprawy: ZA.271.2.2021

PREZYDENT MIASTA GLIWICE zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

MGGP AERO SP. Z O.O. KAROLA KACZKOWSKIEGO 6, 33-100 TARNÓW z ceną 182 040,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.02.2021 r. do godz. 09:00 zostały złożone 3 oferty. Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert.Zamawiający pismem z dnia 25.02.2021 r. (kor. nr UM.350629.2021) wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona - firmę MGGP Areo Sp. z o.o. do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wskazał, że Wykonawca złożył w dniu 16.02.2021 r. (kor. nr UM.310870.2021) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym, Zamawiający poprosił Wykonawcę o potwierdzenie, czy informacje zawarte w oświadczeniu są prawidłowe i aktualne, a jeżeli nie są prawidłowe i aktualne - do złożenia aktualnego oświadczenia.W dniu 26.02.2021 r. (kor. nr UM.358797.2021) oraz 01.03.2021 r. (kor. nr UM.364615.2021) Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdził również, że informacje zawarte w oświadczeniu o braku przynależności do grupy kapitałowej złożonym w dniu 16.02.2021 r. są prawidłowe i aktualne.Zamawiający dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone dokumenty potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:- cena - 60%,- pokrycie podłużne pionowych zdjęć lotniczych - 25%,- terenowa wielkość piksela zdjęć lotniczych i ortofotomapy - 15%,Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt (60 pkt w kryterium "cena", 25 pkt w kryterium "pokrycie podłużne pionowych zdjęć lotniczych", 15 pkt w kryterium "terenowa wielkość piksela zdjęć lotniczych i ortofotomapy") - jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
pokrycie podłużne pionowych zdjęć lotniczych
Liczba pkt w kryterium terenowa wielkość piksela zdjęć lotniczych i ortofotomapy
Łączna punktacja

1.
MGGP AERO SP. Z O.O.
KAROLA KACZKOWSKIEGO 6, 33-100 TARNÓW
60,00
25,00
15,00
100,00
2.
OPEGIEKA Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
53,49
25,00
0,00
78,49
3.
KPGeo Sp. z o.o.
Królewska 65, 30-081 Kraków
0,00
0,00
0,00
0,00

Inspektor

05-03-2021 r. Małgorzata Ordon
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

05-03-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)