ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Gospodarowania Wodami   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-56-91 fax +48 32 238-56-91 gw@um.gliwice.pl
 

   URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

   

GW.7021.15.2.2020

  Gliwice,

12-03-2021 r.

nr kor.  
ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie zamówienia klasyczne oraz konkursy, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1)
 
Gliwice - Miasto Na Prawach Powiatu Wydział Gospodarowania Wodami ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice NIP: 631-10-06-640  
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb 
Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla inwestycji pn. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb.

1. Zakres rzeczowy zadania został ujęty w dokumentacji projektowej do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na stronie: https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/11640.

2. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu pt. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II".

3.Do obowiązków Inspektora będzie należeć w szczególności:

1) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej, zgodnie z zapisami określonymi w art. 25 i art. 26 Prawa budowlanego,2) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomiędzy stronami umowyi uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiającym, inspektorem nadzoru, wykonawcą robót budowlanych, projektantem, podwykonawcami),3) egzekwowanie od wykonawcy harmonogramów terminowo- rzeczowo-finansowych, ich aktualizacji, a także ich ocena pod kątem wiarygodności i rzetelności,4) działanie w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186),5) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; obecnośćna budowie Inspektor Nadzoru będzie dokumentował poprzez dokonanie wpisuw dzienniku budowy,6) podejmowanie działania wynikającego z nadzoru, każdorazowo po powiadomieniu o sprawie/problemie przez Zamawiającego bądź Wykonawcę w przeciągu 4 godzin,7) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,8) weryfikacja i korygowanie szczegółowego planu realizacji prac Wykonawcy,9) udział, organizowanie rad budowy (co najmniej raz w miesiącu) i spisywanie protokołów z rad budowy,10) współudział w opiniowaniu ewentualnych zmian projektowych dokumentacji projektowej wraz z dokumentami związanymi, wystąpień Wykonawcy i nadzoru autorskiego,11) proponowanie sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych,12) zatwierdzenie materiałów i urządzeń przeznaczonych do zabudowy, dostarczonych przez Wykonawcę,13) organizacja kontroli niezależnych (geodezja, laboratorium, nadzory specjalistyczne),14) weryfikacja dokumentów przekazanych przez Wykonawcę dotyczących płatności za roboty oraz potwierdzenie ukończenia całości lub części robót,15) zawiadomienie Wykonawcy i Zamawiającego o wszelkich uchybieniach w wywiązywaniu się z obowiązków wynikłych z warunków umowy oraz dotyczących BHP i bezpieczeństwa i ochrony praw osób trzecich,16) wydawanie Wykonawcy poleceń wykonania prac niezbędnych dla uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla realizacji inwestycji lub majątku osób trzecich,17) gromadzenie informacji dotyczących robót szczególnie uciążliwych w aspekcie ewentualnych sporów i roszczeń, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (w tym dokumentacji fotograficznej),18) opiniowanie i akceptacja wniosków dotyczących wprowadzania zmian w zakresie zmian projektowych, technologii wykonywania robót, materiałów i urządzeń przeznaczonych do zabudowania,19) opiniowanie roszczeń Wykonawcy i stron trzecich, przekazywanie opiniii wniosków do Zamawiającego,20) opracowanie raportów z realizacji umowy dla inwestycji,21) analiza dokumentów odbiorowych przygotowanych przez Wykonawcęi zapewnienie ich kompletności,22) współudział w procedurach odbiorowych oraz w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane,23) wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego, a nie wyszczególnionych w niniejszej umowie, których wykonanie gwarantuje prawidłowe wykonanie zadania i inwestycji,24) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do rozliczeń finansowychi technicznych dla jednostki, która udzieliła dofinansowania ze środków zewnętrznych w tym środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszy Unii Europejskiej.

 

 
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8
 
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy (data podpisania umowy zostanie ustalona po podpisaniu umowy z wykonawcą robót)
Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
1) druk propozycji cenowej  
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć mailem na adres gw@um.gliwice.pl do dnia 19-03-2021 r. do godziny 15:00.
 
Uwagi:
Oferent musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej . Wskazane powyżej uprawnienia muszą być zgodne z z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz.1186) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w ww.specjalności.Wykonawca dołączy do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem uprawnień przez własciwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2020 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz.220).
 
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego do skorzystania z przedstawionej propozycji.
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Małgorzata Smolińska, - Wydział Gospodarowania Wodami tel. +48 32 32 2385534, pok. nr 302, piętro 3.
Załaczniki do zaproszenia:
1) druk propozycji cenowej
 
Z poważaniem  
Roksana Burzak
 
Naczelnik Wydziału

 

      
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
GW.7021.15.2.2020
.....................................................
(miejscowość i data)  

..........................................................                   nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

 
Gliwice - Miasto Na Prawach Powiatu Wydział Gospodarowania Wodami ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice       
         P R O P O Z Y C J A      C E N O W A    
                Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb
                              oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

za 1 miesiąc      

ŁĄCZNIE za 8 miesięcy

(odpowiednio: cena netto (A) x 8

wartość VAT (B) x 8

cena brutto (C) x 8)

     

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że łączna cena będzie dostosowana na etapie podpisania umowy, tzn. łącznie wynagrodzenie będzie obliczone proporcjonalnie do faktycznego terminu realizacji niniejszego zadania, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy czas usługi nie zawiera się w pełnych miesiącach,Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie za każdy dzień wykonania usługi w stosunku do ilości dni przypadających w danym miesiącu kalendarzowym w odniesieniu do miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

 

Dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie właściwej izby samorządu budowlanego.

               
Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub inne uwagi wykonawcy):                  
 .................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................
 
Załączniki do propozycji cenowej:        
          1) ...................................................................
 
2) ...................................................................
 
3) ................................................................... 4) ...................................................................  5) ...................................................................                
                     ...............................................................
            (podpis i pieczęć)