Oznaczenie sprawy: ZA.271.3.2021
nr kor.:
PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych, motorowerów i przyczep

Polska-Gliwice: Tablice

2021/S 045-110349

Ogłoszenie o zamówieniu

DostawyPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień PublicznychKrajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-100Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Grzegorz StańczakE-mail: za@um.gliwice.plTel.: +48 322385530Faks: +48 322385527Adresy internetowe:Główny adres: https://www.gliwice.eu/I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczneWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejAgencja/urząd regionalny lub lokalnyI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne

Sekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:

Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych, motorowerów i przyczep

Numer referencyjny: ZA.271.3.2021II.1.2)Główny kod CPV30195000 TabliceII.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawyII.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi wszystkich rodzajów pojazdów. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w przeciętnej ilości 25–3 000 sztuk miesięcznie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również bezpłatny odbiór od Zamawiającego tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania (likwidacji), przygotowanych przez Zamawiającego w postaci paczek po 50 sztuk, o zawartości opisanej w dodatkowych protokołach przekazania, oraz dokonanie ich fizycznego złomowania (likwidacji) na koszt Wykonawcy, w sposób uniemożliwiający ponowne wykorzystanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szacunkowa ilość tablic przeznaczonych do złomowania (likwidacji) – ok. 1 300 sztuk miesięcznie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.2)OpisII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiII.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi wszystkich rodzajów pojazdów. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w przeciętnej ilości 25–3 000 sztuk miesięcznie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje szacunkowe ilości poszczególnych tablic:

1. tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe 90 000 szt./36 miesięcy;

2. tablice zwyczajne samochodowe dwurzędowe 500 szt./36 miesięcy;

3. tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe zmniejszone 500 szt./36 miesięcy;

4. tablice motocyklowe zwyczajne 2500 szt./36 miesięcy;

5. tablice motorowerowe zwyczajne 600 szt./36 miesięcy;

6. tablice zabytkowe 250 szt./36 miesięcy;

7. tablice indywidualne 400 szt./36 miesięcy;

8. tymczasowe tablice samochodowe jednorzędowe 3 500 szt./36 miesięcy;

9. tymczasowe tablice samochodowe dwurzędowe 25 szt./36 miesięcy;

10. tymczasowe tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone 100 szt./36 miesięcy;

11. tymczasowe tablice motocyklowe 50 szt./36 miesięcy;

12. tymczasowe tablice motorowerowe 50 szt./36 miesięcy;

13. tablice samochodowe jedno- lub dwurzędowa dla pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem 300 szt./36 miesięcy;

14. tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe zmniejszone dla pojazdu elektrycznego albo napędzanego wodorem 50 szt./36 miesięcy;

15. tablice motocyklowe dla pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem 20 szt./36 miesięcy;

16. tablice motorowerowe dla pojazdu wyposażonego w silnik elektryczny 20 szt./36 miesięcy;

17. profesjonalna tablica samochodowa jedno- lub dwurzędowa 100 szt./36 miesięcy;

18. profesjonalna tablica motocyklowa 5 szt./36 miesięcy;

19. profesjonalna tablica motorowerowa 5 szt./36 miesięcy;

20. wtórnik tablicy samochodowej jedno- lub dwurzędowych / tablica na bagażnik, motocyklowej, motorowerowej, przyczepy (tablica z innego miasta – zgodnie z art. 73 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym – właściciel pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego z poprzedniego urzędu (data wejścia po ogłoszeniu komunikatu) 10 000 szt./36 miesięcy.

Ogółem: 108 975 sztuk/36 miesięcy

W przypadku wyczerpania ww. limitu dla poszczególnego rodzaju tablic, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia tego limitu, pomniejszając niewykorzystany limit z tablic innego rodzaju; do zwiększonego limitu stosuje się cenę brutto przewidzianą dla danego rodzaju tablic, którego limit zostaje zwiększony.

Przedmiot zamówienia obejmuje również bezpłatny odbiór od Zamawiającego tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania (likwidacji), przygotowanych przez Zamawiającego w postaci paczek po 50 sztuk, o zawartości opisanej w dodatkowych protokołach przekazania, oraz dokonanie ich fizycznego złomowania (likwidacji) na koszt Wykonawcy, w sposób uniemożliwiający ponowne wykorzystanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szacunkowa ilość tablic przeznaczonych do złomowania (likwidacji) – ok. 1 300 sztuk miesięcznie.

Szczegółowe wymagania i warunki w zakresie dostawy i odbioru tablic rejestracyjnych zostały opisane w § 1 i 2 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Wymagany termin gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru dostawy, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych / Waga: 40 %Cena - Waga: 60 %II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 36Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania limitu ogólnej ilości tablic rejestracyjnych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zgodnie z art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.);

b) aktualny certyfikat na zgodność produkowanych tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji, z warunkami technicznymi, o których mowa w przepisach z art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), potwierdzający posiadanie uprawnień do produkcji wymaganych przez Zamawiającego rodzajów tablic.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

1) Wykaz oświadczeń, które Wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

— oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16).

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Uwaga: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w powyżej. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,

— zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.

Warunek w zakresie sytuacji finansowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

cd. III.1.1

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy Pzp:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w powyższych przepisach ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

— zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Wykonawca składa dokumenty potwierdzające odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że, nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

cd. III.1.1

— odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,

— oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści Załącznika nr 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o treści Załącznika nr 3 do SWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów – za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

— aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zgodnie z art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz aktualny certyfikat na zgodność produkowanych tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji, z warunkami technicznymi, o których mowa w przepisach z art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), potwierdzający posiadanie uprawnień do produkcji wymaganych przez Zamawiającego rodzajów tablic,

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym tiret Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną umowę polegającą na dostawie tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto.

Warunek zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

cd. III.1.1

— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane o treści Załącznika nr 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz zawiera dostawy, w wykonaniu których Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp:

a) obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy – zgodnie z art. 108 ustawy Pzp;

b) fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy – zgodnie z art. 109 ustawy Pzp, tj.:

— podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,

— podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – Zamawiający informuje, że warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy zostały zamieszczone w rozdziale 24 SWZ.

Sekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nieIV.2)Informacje administracyjneIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 09/04/2021Czas lokalny: 08:30IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 07/07/2021IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 09/04/2021Czas lokalny: 11:00Miejsce:

1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: takVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychAkceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3)Informacje dodatkowe:

1) Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści Załącznika nr 1 do SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.

2) Wraz z ofertą należy złożyć:

a) wypełniony formularz cenowy – o treści Załącznika nr 5 do SWZ;

Aa) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – o treści Załącznika nr 8 do SWZ (wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby);

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo;

c) Uwaga! Informacja dodatkowa dotycząca oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – w zakresie części IV: „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji „alfa” części IV formularza (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza JEDZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:01/03/2021

 
Inspektor
 
05-03-2021 r.  Grzegorz Stańczak
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
05-03-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej