Gliwice, 23-03-2021 r.
 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021
SOD: UM.449182.2021
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu
 
1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty: https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne
e-mail: za@um.gliwice.pl
tel. +48 32/+48 32 238-55-30

adres skrzynki ePuap:/UMGliwice/SkrytkaESP

2. Tryb udzielenia zamówienia
1) tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 71.52.00.00-9 - nazwa: Usługi nadzoru budowlanego

3) opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania pn. "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu" jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.tj. świadczenie usług polegających na:1) pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych,2) zarządzaniu inwestycją,3) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadań,4) pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych i projektowych,- w zakresie zgodnym ze "Szczegółowym zakresem prac Inżyniera Kontraktu" (załącznik nr 1 do wzoru umowy, ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z wzoru umowy oraz aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu został określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy, ZAŁĄCZNIK  nr 7 do SWZ z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (załącznik nr 2 do wzoru umowy), opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu" (oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021), wraz z jej ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ (oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021).

4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego został określony w ogłoszeniu o zamówieniu pn. "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej", dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach:https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/11070- wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postępowania o udzielenie zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ.

5. W przypadku zawierania umowy z Inżynierem Kontraktu już po zawarciu przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych, przeliczenie wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych oraz dla okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, nastąpi przed zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu i stanowić będzie podstawę do przygotowania "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu" będącego załącznikiem nr 3 do wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK NR 16  do SWZ)

Uwagi dotyczące formularza cenowego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu:1) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany załączyć do oferty formularz cenowy wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.2) Przy wypełnianiu formularza cenowego należy posiłkować się "Harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu" (wzór o treści ZAŁĄCZNIKA NR 16 do SWZ), w którym zawarte będzie szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ww. harmonogramuterminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu.

6. Kwota, którą Zamawiający przeznacza za realizację zamówienia pn.: "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu" (oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021) wynosi 180.592,45 zł brutto.

7. W okresie realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu winien zapewnić udział w realizacji zamówienia Personel Kluczowy i Personel Pomocniczy o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 wzoru umowy.W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, Inżynier Kontraktu winien zapewnić udział w realizacji zamówienia co najmniej Personelu Kluczowego o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy.

 

8. Inżynier Kontraktu zapewni na własny koszt osoby określone jako Personel Pomocniczy Zespołu Inżyniera Kontraktu w składzie zgodnym z § 8 ust. 2 wzoru umowy, co najmniej w okresie wykonywania robót budowlanych.

 
4. Oferty częściowe
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp,
6. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, z uwzględnieniem § 3 ust. 7 i 9 /§ 3* ust. 7 i 9 umowy,2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć usługę w terminie uwzględniającym: 1) okres wykonywania robót budowlanych, który będzie trwał od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego; przewidywana długość tego okresu to 18 miesięcy (z uwzględnieniem § 3 ust. 2 oraz ust. 9/§ 3* ust. 2 oraz ust. 9 umowy),2) okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, który będzie trwał 60 miesięcy, począwszy od dnia podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego. 3. Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu upływa 30-tego dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (i usunięcia ewentualnych wad) dla wykonanych robót budowlanych.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
1)O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę, która polegała na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującej prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej oraz drogowej dla obiektu referencyjnego* o wartości zadania inwestycyjnego co najmniej 2 000 000,00 zł brutto. Warunek posiadania zdolności zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów. * UWAGA: za "obiekt referencyjny" rozumie się budynek lub budynki określone wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm) pod numerem dział 12 Budynki niemieszkalne:grupa 123 klasa 1230 - budynki handlowo-usługowe z wyłączeniem stacji paliw i stacji obsługi,grupa 125 klasa 1251 - budynki przemysłowe,grupa 126 klasa 1261 - ogólnodostępne obiekty kulturalne z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt,grupa 126 klasa 1262 - budynki muzeów i bibliotek,grupa 126 klasa 1263 - budynki szkół i instytucji badawczych z wyłączeniem stacji meteorologicznych i hydrologicznych oraz budynków obserwatoriów,grupa 126 klasa 1265 - budynki kultury fizycznej z wyłączeniem zadaszonych trybun do oglądania sportów na świeżym powietrzu. 2)O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie, tj.:a) 1 osobą (Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu,b) 1 osobą (Inspektor Nadzoru - branża konstrukcyjno-budowlana) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,c) 1 osobą (Inspektorem Nadzoru - branża drogowa) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,d) 1 osobą (Inspektorem Nadzoru - branża sanitarna) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.e) 1 osobą (Inspektorem Nadzoru - branża elektryczna) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,f) 1 osobą (Specjalista ds. rozliczeń) posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu z funkcją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określonej branży, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego różnych branż, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.UWAGA!W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w punkcie 2. lit. od a) do f), wskazanych w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania.

 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej  
 
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu"
7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.
12. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej 1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
14. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
15. Termin związania ofertą
1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29-04-2021.
16. Opis sposobu przygotowania i składania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ,
b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,
5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie w następujących formatach: a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx; b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e'mail.
8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,
10) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu,
13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
17. Termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 31-03-2021 r. do godz. 09:00, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31-03-2021 r. o godz. 11:00,
3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 
18. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 oraz art. 439 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu IK, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.a) Wb=10,00 D1=sposób przyznawania punktów został opisany poniżej doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.b SWZ Wc=20,00 D2=sposób przyznawania punktów został opisany poniżej doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.d SWZ Wd=10,00 D3=sposób przyznawania punktów został opisany poniżej
gdzie:
Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium
 
Kryterium: doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.a) SWZ: - niewskazanie posiadania doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu nad co najmniej jedną budową/odbudową/rozbudową/nadbudową lub przebudową, która dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3 - 0 pkt - kierowanie zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu nad jedną budową/odbudową/rozbudową/nadbudową lub przebudową, która dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3 - 5 pkt - kierowanie zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu nad dwiema budowami/odbudowami/rozbudowami/nadbudowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3 - 10 pkt
 
D1 - liczba punktów w kryterium (Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.a) SWZ
Wb - waga w ocenianym kryterium (Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt2) lit.a) SWZ
 
UWAGI: 1. Wskazanie liczby zrealizowanych usług większej niż 2 nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 10 punktów. 2. Pozostawienie pola pustego zostanie uznane za wskazanie braku doświadczenia Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu w zakresie kierowania zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy realizacji budowy/odbudowy/rozbudowy/nadbudowy lub przebudowy, obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 punktów.
 
Kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana), o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.b SWZ: - niewskazanie posiadania doświadczenia zawodowego w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad co najmniej jedną budową/odbudową/rozbudową/nadbudową lub przebudową, która dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3 - 0 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad jedną budową/odbudową/rozbudową/nadbudową lub przebudową, która dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3 - 10 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad dwiema budowami/odbudowami/rozbudową/nadbudową lub przebudową, z których każda dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3 - 20 pkt
 
D2 - liczba punktów w kryterium (Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.b) SWZ)
Wc - waga w ocenianym kryterium (Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt.4 ppkt.2) lit.b) SWZ)
 
UWAGI: 1. Wskazanie liczby zrealizowanych usług większej niż 2 nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów. 2. Pozostawienie pola pustego zostanie uznane za wskazanie braku doświadczenia Inspektora Nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana) w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy/odbudowy/rozbudowy/nadbudowy lub przebudowy, obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 punktów.
 
Kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru (branża sanitarna), o którym mowa w Rozdziale 9 pkt.4 ppkt.2) lit.d) SWZ: - niewskazanie posiadania doświadczenia zawodowego w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad co najmniej jedną budową/odbudową/rozbudową/nadbudową lub przebudową, która dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3 - 0 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad jedną budową/odbudową/rozbudową/nadbudową lub przebudową, która dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3 - 5 pkt - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad dwiema budowami/odbudowami/rozbudowami/nadbudowami lub przebudowami, z których każda dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3 - 10 pkt
 
D3 - liczba punktów w kryterium (Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.d) SWZ
Wd - waga w ocenianym kryterium (Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit. d) SWZ.
 
UWAGI: 1. Wskazanie liczby zrealizowanych usług większej niż 2 nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 10 punktów. 2. Pozostawienie pola pustego zostanie uznane za wskazanie braku doświadczenia Inspektora Nadzoru (branża sanitarna) w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy/odbudowy/rozbudowy/nadbudowy lub przebudowy, obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 punktów.
 
Całkowita liczba punktów: Ca+D1+D2+D3 
 
* UWAGA: za "obiekt referencyjny" rozumie się budynek lub budynki określone wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm) pod numerem dział 12 Budynki niemieszkalne: grupa 123 klasa 1230 - budynki handlowo-usługowe z wyłączeniem stacji paliw i stacji obsługi, grupa 125 klasa 1251 - budynki przemysłowe, grupa 126 klasa 1261 - ogólnodostępne obiekty kulturalne z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt, grupa 126 klasa 1262 - budynki muzeów i bibliotek, grupa 126 klasa 1263 - budynki szkół i instytucji badawczych z wyłączeniem stacji meteorologicznych i hydrologicznych oraz budynków obserwatoriów, grupa 126 klasa 1265 - budynki kultury fizycznej z wyłączeniem zadaszonych trybun do oglądania sportów na świeżym powietrzu.
 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
6) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat  wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
7) Wykonawca, którego oferta została wybrana, po wyborze oferty - w celu zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - przedstawi Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r. poz. 220),8)Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed zawarciem umowy przedłoży (zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy o treści ZAŁĄCZNIKA NR 16 do SWZ, zgodny z formularzem cenowym.9) W przypadku zawierania umowy z Inżynierem Kontraktu już po zawarciu przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych, przeliczenie wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych oraz dla okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, nastąpi przed zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu i stanowić będzie podstawę do przygotowania "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu" będącego załącznikiem nr 3 do wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK nr 16 do SWZ10) W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca winien uwzględnić wytyczne Zamawiającego zawarte w treści ZAŁĄCZNIKA NR 12 do SWZ.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie, 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp, 4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp oraz w sposób określony w art. 452 ust. 4-7, 5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zamawiający pozostawi kwotę 0,00 % wysokości zabezpieczenia, 8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,
10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 - potwierdzenie przelewu należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
 
23. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ.
24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzania odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach: 1) konieczność zmiany terminu umownego oraz "Harmonogramu terminowo rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu" (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u stron umowy, epidemie lub pandemie,b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych, takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich wartości) w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych lub usługi Inżyniera Kontraktu, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanych zamówień podstawowych (robót budowlanych lub usługi Inżyniera Kontraktu), których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego,h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy,k) przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem wskazań ujętych w "Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu" (załącznik nr 3 do umowy),l) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień, zgód i decyzji podmiotów wydających zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i usługi Inżyniera Kontraktu,m) przedłużających się procedur administracyjnych, których terminy wynikają z przepisów prawa,n) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości zamówienia na czas trwania przeszkody, o której mowa w § 10 ust. 2,o) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;2) rezygnacja z wykonania części usługi - zakres obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy nie może być wyższy niż 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt. 1) albo 30% wynagrodzenia wskazanego § 3 ust. 1 pkt. 1) umowy, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje;3) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu skrócenia terminu realizacji Inwestycji, rozumianego jako termin podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania Inwestycji, wraz ze zmianą wynagrodzenia umownego,4) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z następujących powodów:a) w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3 miesiące w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu 1.2 ("Płatności miesięczne") w kolumnie 5 ("Kwota brutto [zł]") "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu" za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),b) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych przekroczy 6 miesięcy; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości 25% stawki ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu 1.2 ("Płatności miesięczne") w kolumnie 5 ("Kwota brutto [zł]") "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu" za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesięcy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),c) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych z powodu odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych/Nadzorem Autorskim lub jej rozwiązania w drodze porozumienia Inżynier Kontraktu będzie realizował obowiązki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust. 87.2 "Szczegółowego zakresu prac Inżyniera Kontraktu" (załącznik nr 1 do umowy); zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości jednokrotnej stawki ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu 1.2 ("Płatności miesięczne") w kolumnie 5 ("Kwota brutto [zł]") "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu";5) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:a) zmiany osób Personelu Kluczowego Zespołu Inżyniera Kontraktu w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób spełniających warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania pod nazwą: "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu" (oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021), oraz przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu - najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy którego zostanie dokonana zmiana postanowień dotyczących osób biorących udział w realizacji zamówienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby - dokumentów wymaganych w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla potwierdzenia, że osoby spełniają wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych nowych osób wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dokument lub oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie nowych osób, b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego;6) zmiany lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresów usługi przeznaczonych do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu" (oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021), Inżynier Kontraktu nie przewidział zakresu usług, których wykonanie powierzy Podwykonawcy;7) zmiany zakresu usługi, które Inżynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu;8) zmiany umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia);9) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia);10) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu (bez zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego;11) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.poz.2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu, 11)* W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.poz.2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy.12) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których umowa na usługę Inżyniera Kontraktu lub umowa na roboty budowlane będzie finansowana (bez zmiany wynagrodzenia) - w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.13) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Inżynier Kontraktu winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem odpowiednich terminów umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.5. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp.
26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@um.gliwice.pl, telefon: 239-11-65 lub 239-12-54 . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu", numer sprawy: ZA.271.11.2021, prowadzonym w trybie: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

27. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - formularz cenowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór umowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz  usług, 9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wykaz osób, 10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

12) ZAŁĄCZNIK NR 12 -wzór dokumentu gwarancyjnego, 13) ZAŁĄCZNIK NR 13 - oświadczenie Wykonawcy o wykonywaniu robót BEZ UDZIAŁU Podwykonawców, 14) ZAŁĄCZNIK NR 14 - oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót Z UDZIAŁEM Podwykonawców, 15) ZAŁĄCZNIK NR 15 -oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,

16) ZAŁĄCZNIK NR 16 - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
23-03-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)