ZAŁĄCZNIK NR   1

Oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021  

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:  Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w niniejszym postępowaniu.

 

Kryterium: doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.a) SWZ:

 

Pan/Pani ..........................................................................................(imię i nazwisko Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu), kierował zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu nad .........* (wpisać liczbę) budową/odbudową/rozbudową/nadbudową lub przebudową, która dotyczyła obiektu referencyjnego** o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3.

 

Kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana), o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.b SWZ:

 

Pan/Pani ........................................................................................(imię i nazwisko Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej), pełnił (-a) nadzór inwestorski nad .........* (wpisać liczbę) budową/odbudową/rozbudową/nadbudową lub przebudową, która dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3.

 

Kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru (branża sanitarna), o którym mowa w Rozdziale  pkt.4 ppkt.2) lit.d) SWZ:

 

Pan/Pani ........................................................................................(imię i nazwisko Inspektora nadzoru branży sanitarnej), pełnił (-a) nadzór inwestorski nad .........* (wpisać liczbę) budową/odbudową/rozbudową/nadbudową lub przebudową, która dotyczyła obiektu referencyjnego* o kubaturze co najmniej jednego obiektu minimum 5.000 m3.

 

UWAGA:

Osoby wymienione powyżej, wpisane w celu otrzymania punktów w danym kryterium, muszą być tożsame z osobami wpisanymi do wykazu osób, który to wykaz jest dokumentem składanym na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, a który Wykonawca złoży zgodnie z zapisami SIWZ, na wezwanie Zamawiającego.  

Oświadczam(y), że:

Art. 117 ust. 2 - warunek dotyczący uprawnień  do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia) Art. 117 ust. 3 - warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
1) czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ...........
(należy wpisać TAK lub NIE)
- w przypadku odpowiedzi "TAK", proszę wskazać:
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: ............................................................................................,
 
3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ......................,
 
4) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: .......................
 

Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej