Oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021
nr kor.: UM.449167.2021
PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiSzkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 211.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 238-55-301.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a475748-88a8-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000378/06/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://minimportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem 26 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.271.11.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania pn. "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu" jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług polegających na:

1) pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych,

2) zarządzaniu inwestycją,

3) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadań,

4) pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych i projektowych,

- w zakresie zgodnym ze "Szczegółowym zakresem prac Inżyniera Kontraktu" (załącznik nr 1 do wzoru umowy, ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z wzoru umowy oraz aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu został określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy, ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (załącznik nr 2 do wzoru umowy), opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu" (oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021), wraz z jej ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ (oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021).

4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego został określony w ogłoszeniu o zamówieniu pn. "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej", dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach:https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/11070- wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postępowania o udzielenie zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ.

5. W przypadku zawierania umowy z Inżynierem Kontraktu już po zawarciu przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych, przeliczenie wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót budowlanych oraz dla okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, nastąpi przed zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu i stanowić będzie podstawę do przygotowania "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu" będącego załącznikiem nr 3 do wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK NR 16 do SWZ). Uwagi dotyczące formularza cenowego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu:1) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany załączyć do oferty formularz cenowy wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.2) Przy wypełnianiu formularza cenowego należy posiłkować się "Harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera Kontraktu" (wzór o treści ZAŁĄCZNIKA NR 16 do SWZ), w którym zawarte będzie szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ww. harmonogramuterminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu.

6. Kwota, którą Zamawiający przeznacza za realizację zamówienia pn.: "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu" (oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021) wynosi 180.592,45 zł brutto.

7. W okresie realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu winien zapewnić udział w realizacji zamówienia Personel Kluczowy i Personel Pomocniczy o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 wzoru umowy.W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, Inżynier Kontraktu winien zapewnić udział w realizacji zamówienia co najmniej Personelu Kluczowego o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy.

8. Inżynier Kontraktu zapewni na własny koszt osoby określone jako Personel Pomocniczy Zespołu Inżyniera Kontraktu w składzie zgodnym z § 8 ust. 2 wzoru umowy, co najmniej w okresie wykonywania robót budowlanych.4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 78 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20. SWZ. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu4.3.6.) Waga: 10Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej4.3.6.) Waga: 20Kryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży sanitarnej4.3.6.) Waga: 104.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 45.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:

1)O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedna usługę, która polegała na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującej prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiegonad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej oraz drogowej dla obiektu referencyjnego* o wartości zadania inwestycyjnego co najmniej 2 000 000,00 zł brutto. Warunek posiadania zdolności zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dlawszystkich podmiotów. * UWAGA: za "obiekt referencyjny" rozumie sie budynek lub budynki określone wg Polskiej KlasyfikacjiObiektów Budowlanych wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. (Dz. U. nr112, poz. 1316 z pózn. zm.) pod numerem dział 12 Budynki niemieszkalne: grupa 123 klasa 1230 - budynki handlowo-usługowe z wyłączeniem stacji paliw i stacji obsługi, grupa 125 klasa 1251 - budynki przemysłowe, grupa 126 klasa 1261 - ogólnodostępne obiekty kulturalne z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt, grupa 126 klasa 1262 - budynki muzeów i bibliotek, grupa 126 klasa 1263 - budynki szkół i instytucji badawczych z wyłączeniem stacji meteorologicznych i hydrologicznych oraz budynków obserwatoriów,grupa 126 klasa 1265 - budynki kultury fizycznej z wyłączeniem zadaszonych trybun do oglądania sportów na świeżym powietrzu.

2)O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie, tj.:

a) 1 osobą (Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu,

b) 1 osobą (Inspektor Nadzoru - branża konstrukcyjno-budowlana) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

c) 1 osobą (Inspektorem Nadzoru - branża drogowa) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

d) 1 osobą (Inspektorem Nadzoru - branża sanitarna) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

e) 1 osobą (Inspektorem Nadzoru - branża elektryczna) posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

f) 1 osobą (Specjalista ds. rozliczeń) posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu z funkcją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określonej branży, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego różnych branż, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom. Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

UWAGA!W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w punkcie 2. lit. od a) do f), wskazanych w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sad, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającymodpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeliw kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięga, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczeniao przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lubsytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie,dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z oferta lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, ze stosunek łączący wykonawce z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasób, b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zamawiający określa warunki zmian umowy zgodnie z Rozdziałem 24. SWZ oraz wzorem umowy (ZAŁĄCZNIK nr 6 do SWZ).7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 09:008.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 11:008.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-29

 
Inspektor
 
23-03-2021 r.  Małgorzata Werpachowska
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
23-03-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej