URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.11.2021 Gliwice,  26-03-2021 r.
nr kor. UM.462412.2021
 
Dotyczy: Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1:
"Dzień dobry, w nawiązaniu do postępowania wnioskujemy o udostępnienie następujących załączników w wersji edytowalnej tj. formularz oferty ,formularz cenowy, wykaz osób i usług -postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej z wymaganym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wypełnienie załączników w pdf utrudnia ich podpisanie a wypełnienie odręcznie i skan jest niedopuszczalny. - Czy podmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą ,czy dopiero oferta najkorzystniejsza zostanie wezwana do ich złożenia".

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, że ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ (załącznik nr 8 do umowy) został zamieszczony w wersji edytowalnej w formie arkusza kalkulacyjnego. W "Rozdziale 10 pkt.3) UWAGA", wskazano szczegółową informację dot. przekonwertowania załączników w formacie *pdf do wersji edytowalnej. 

Ponadto Zamawiający informuje również, że szczegółowa informacja dot. dokumentów i oświadczeń składanych w przedmiotowym postępowaniu, została podana w "Rozdziale 10.Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne" oraz w "Rozdziale 16.Opis sposobu przygotowania i składania oferty".

 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 +48 32 238-55-30 fax +48 32 +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl