Oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021
 
PREZYDENT MIASTA GLIWICE INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29-03-2021

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaSzkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.4.) Adres zamawiającego:1.4.1.) Ulica: Zwycięstwa 211.4.2.) Miejscowość: Gliwice1.4.3.) Kod pocztowy: 44-1001.4.4.) Województwo: śląskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.7.) Numer telefonu: +48 32 238-55-301.4.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWESEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00021833/013.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA VIII - PROCEDURA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:2021-03-31 09:00

Po zmianie:2021-04-02 09:003.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:2021-03-31 11:00

Po zmianie:2021-04-02 11:003.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:2021-04-29

Po zmianie:2021-05-01

 

 

Inspektor
 
29-03-2021 r.  Małgorzata Werpachowska
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
29-03-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej