URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.11.2021 Gliwice,  30-03-2021 r.
nr kor. UM.466905.2021
 
Dotyczy: Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

Pytanie nr 3:
"Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 23.03.2021r.: 1) Zgodnie z działem 8. „Warunki udziału w postepowaniu”, ust. 4 „Zdolność techniczna lub zawodowa”, pkt nr 1 – określenie warunku: „…O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedna usługę, która polegała na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującej prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej oraz drogowej dla obiektu referencyjnego* o wartości zadania inwestycyjnego co najmniej 2 000 000,00 zł brutto. Warunek posiadania zdolności zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów. * UWAGA: za "obiekt referencyjny" rozumie się budynek lub budynki określone wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) pod numerem dział 12 Budynki niemieszkalne: grupa 123 klasa 1230 - budynki handlowo-usługowe z wyłączeniem stacji paliw i stacji obsługi, grupa 125 klasa 1251 - budynki przemysłowe, grupa 126 klasa 1261 - ogólnodostępne obiekty kulturalne z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt, grupa 126 klasa 1262 - budynki muzeów i bibliotek, grupa 126 klasa 1263 - budynki szkół i instytucji badawczych z wyłączeniem stacji meteorologicznych i hydrologicznych oraz budynków obserwatoriów, grupa 126 klasa 1265 - budynki kultury fizycznej z wyłączeniem zadaszonych trybun do oglądania sportów na świeżym powietrzu. …”. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający wyszczególnił spektrum budynków niemieszkalnych ogólnodostępnych takich jak: budynki handlowo-usługowe, obiekty kulturalne, budynki muzeów i bibliotek, budynki szkół i instytucji badawczych, budynki kultury fizycznej oraz budynki o ograniczonej dostępności osób postronnych takie jak: budynki przemysłowe, czy w związku z powyższym Zamawiający uwzględni i rozszerzy zakres rzeczowy definicji „obiektu referencyjnego” wymienionego w SWZ w dziale 8, ust. 4, pkt nr 1 oraz w dziale 20, ust. 1 o grupę 127 klasa 1274 budynki zakładów karnych na terenie, których zrealizowano usługi zarządzania i nadzoru nad robotami budowlanymi, które obejmowały np. budowę stołówki dla ok. 700 osób lub budynki przemysłowe tj. hale produkcyjno-magazynowe, zakłady produkcyjne, przy jednoczesnym spełnieniu warunku udziału w postępowaniu opisanym w SWZ w dziale 8, ust. 4, pkt nr 1?"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego definicji "obiektu referencyjnego" opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 
Pytanie nr 4: "2) Zgodnie z działem 8. „Warunki udziału w postepowaniu”, ust. 4 „Zdolność techniczna lub zawodowa”, pkt nr 1 – określenie warunku: „…O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedna usługę, która polegała na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującej prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej oraz drogowej dla obiektu referencyjnego* o wartości zadania inwestycyjnego co najmniej 2 000 000,00 zł brutto. …” Czy poprzez definicję Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu Zamawiający rozumie usługi inżynierskie polegające na:
  • pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych,
  • zarządzaniu inwestycją,
  • przygotowaniem rozliczenia końcowego zadania,pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych,
zgodnie treścią załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy § 1 Przedmiot umowy, ust. 1?"
 
Odpowiedź:

Poprzez wskazany w treści warunku termin "Inwestor Zastępczy lub Inżynier Kontraktu" należy rozumieć usługę obejmującą prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej oraz drogowej dla obiektu referencyjnego o wartości zadania inwestycyjnego co najmniej 2 000 000,00 zł brutto.

 
 
Pytanie nr 5: "3) Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, w celu potwierdzenia kryterium oceny ofert, załączenia do oferty dowodów potwierdzających, że usługi wykazane w ramach dodatkowego doświadczenia stanowiącego kryterium oceny ofert, zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły odbioru usługi, poświadczenia wykonania usługi, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty?"  
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał od Wykonawcy dowodów potwierdzających, że usługi wskazane w ramach dodatkowego doświadczenia stanowiącego kryterium oceny ofert, zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Ponadto ocena oferty będzie przeprowadzana na podstawie oświadczenia dokonanego w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą, wskazane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 +48 32 238-55-30 fax +48 32 +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl