oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2021

PREZYDENT MIASTA GLIWICE zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej - Inżynier Kontraktu"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

eR GRUPA Sp. z o.o. ul. Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice z ceną 246 000,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.04.2021 r. do godz. 09:00 zostało złożonych 5 ofert. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający pismem z dnia 06.04.2021 r. (nr kor. UM.489424.2021) wezwał Wykonawcę do złożenia:- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 2);- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt 3).W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 06.04.2021 r. (nr kor. UM.489424.2021) Wykonawca:- w dniu 07.04.2021 r. (nr kor. UM.492947.2021) złożył drogą elektroniczną podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania;- w dniu 08.04.2021 r. (nr kor. UM.499493.2021) złożył drogą elektroniczną podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający dokonał weryfikacji podmiotowych środków dowodowych, złożonych przez Wykonawcę w dniu 07.04.2021 r. (nr kor. UM.492947.2021) oraz w dniu 08.04.2021 r. (nr kor. UM.499493.2021).Wyżej wymienione podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:- cena - 60%,- doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu IK, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. a) SWZ - 10%,- doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. b) SWZ - 20%,- doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. d) SWZ - 10%.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 81,40 pkt (41,40 pkt w kryterium "cena", 10,00 pkt w kryterium "doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu IK, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. a) SWZ", 20,00 pkt w kryterium "doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. b) SWZ", 10,00 pkt w kryterium "doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 4 ppkt. 2) lit. d) SWZ"), jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą Prawo zamówień publicznych..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu IK, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.a)
Liczba pkt w kryterium doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.b SWZ
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt.4 ppkt.2) lit.d SWZ
Łączna punktacja

1.
eR GRUPA Sp. z o.o.
ul. Żelazna 17D/13, 40-851 Katowice
41,40
10,00
20,00
10,00
81,40
2.
Zakład Produkcyjno--Usługowo-Handlowy"PRIMEX" mgr al.Marek Łyszczarz
Al. Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa
31,25
10,00
20,00
10,00
71,25
3.
Inwestycje, Budownictwo,Handel"Inwest-Complex"Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice
28,70
10,00
20,00
10,00
68,70
4.
NBQ Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin
29,15
10,00
20,00
0,00
59,15
5.
REVITAL-INVEST Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 47B/23 , 09-410 Płock
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Inspektor

23-04-2021 r. Małgorzata Werpachowska
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

23-04-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)