Oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2021
nr kor.:
PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie o wartości szacunkowej PONIŻEJ 750 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 2) ustawy Pzp w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiObsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 211.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: +48 32/238-55-301.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34fda2ac-6631-11eb-86b1-a64936a8669f2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000378/03/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.3.43 Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , https://epuap.gov.pl/wps/portal3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem 26 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.271.5.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Rady Miasta Gliwice oraz rad dzielnic w zakresie zadań realizowanych przez następujące wydziały:1) Biuro Obsługi Interesantów - (BOI),2) Biuro Rady Miasta - (BR),3) Wydział Architektury i Budownictwa - (AB),4) Wydział Gospodarowania Wodami - (GW),5) Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - (KD),6) Wydział Komunikacji - (KM),7) Wydział Organizacyjny - (OR),8) Wydział Środowiska - (ŚR),9) Wydział Usług Komunalnych - (UK),10) Wydział Zamówień Publicznych - (ZA) w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przekazanych do realizacji zarówno przez wydziały wymienione w punktach od 1) do 9) jak i miejskie jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego, współpracujące z wydziałami wymienionymi w punktach od 1) do 9)2. Szczegółowy zakres merytoryczny obsługi prawnej odpowiada zakresowi zadań wydziałów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyjętym zarządzeniem nr PM-241/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2019 roku (z późn. zm.).3. W ramach kompleksowej obsługi prawnej wydziałów wskazanych w ust. 1 Wykonawca świadczyć będzie w szczególności usługi:1) doradztwa prawnego i opiniowania dokumentów pod względem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (bieżąca obsługa),2) pełnienia zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami,3) pełnienia zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.4. Do zakresu obsługi wchodzą również:a) rozstrzyganie wątpliwości prawnych powstałych w procesie kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których beneficjentem jest miasto Gliwice. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczy zakresu zamówień publicznych i jest niezależne od obsługi wydziałów określonych w ust. 1.b) obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.5. Zamawiający zastrzega, że obsługa w zakresie udzielania konsultacji musi być prowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, mającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze administracji samorządowej oraz posiadającą doświadczenie określone w części dla osób zdolnych do wykonania zamówienia.6. Zamawiający szacuje, że średnio w miesiącu w ramach obsługi Wykonawca będzie m.in. prowadził min. 28 godzin konsultacji prawnych, sporządzał ok. 23 opinie prawne i weryfikował ok. 85 umów (średnia z ostatniego roku).7. W ramach obsługi Wydziału Środowiska Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w zebraniach, wizjach i innych spotkaniach w sprawach postępowań dotyczących usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania na podstawie art. 26 i 26a ustawy o odpadach, wraz z egzekucją finansową. Wykonawca będzie do dyspozycji do 4 godzin miesięcznie.Zamawiający będzie informował o powyższych spotkaniach z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem.Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §5/5* ust. 1 pkt 2) umowy, za czynności opisane w niniejszym punkcie w przypadku, gdy w danym miesiącu nie będzie realizował ww. obowiązków.8. Na dzień 31 grudnia 2020 r., Zamawiający w ww. zakresie prowadził 181 spraw sądowych (w tym 71 spraw przepadków pojazdów, 48 spraw o nabycie spadku).9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia dojazdu radcy prawnego/adwokata do siedziby Zamawiającego w ciągu 60 minut od jego wezwania (telefonicznie).10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dysponował systemem informacji prawnej umożliwiającym użytkowanie go przez Wykonawcę podczas konsultacji w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dostępu do komputerów, drukarek i Internetu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-01 do 2023-02-284.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ca - Cena: 40%Liczone jako Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty * 40% * 100 pktD1 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej: 30%Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów * 30% * 100 pktD2 - Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych: 25%Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów * 25% * 100 pktD3 - Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych: 5%Liczone jako liczba punktów uzyskanych w zakresie doświadczenia w badanej ofercie / najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów * 5% * 100 pktOcena oferty: Ca+D1+D2+D3Kryterium: Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 4) ppkt 1) SWZ:Niewykazanie posiadania większego doświadczenia zawodowego niż wymagane do spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 0 pkt.Dla każdego zakresu punktowane będą maksymalnie 3 umowy powyżej wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Za każdą wykazaną umowę Wykonawca otrzymuje 1 pkt. Wykazanie większej liczby umów w danym zakresie nie będzie dodatkowo punktowane. W takim przypadku punkty zostaną przyznane za wykazanie 3 pierwszych umów spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 12 punktów (4 zakresy x 3 umowy).Kryterium: Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 4) ppkt 2) SWZ:Niewykazanie posiadania większego doświadczenia zawodowego niż wymagane do spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 0 pkt.Dla każdego zakresu punktowane będą maksymalnie 3 opinie prawne powyżej wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Za każdą wykazaną opinię prawną Wykonawca otrzymuje 1 pkt. Wykazanie większej liczby opinii prawnych w danym zakresie nie będzie dodatkowo punktowane. W takim przypadku punkty zostaną przyznane za wykazanie 3 pierwszych opinii prawnych spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 27 punktów (9 zakresów x 3 opinie prawne).Kryterium: Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych:Niewykazanie doświadczenia zawodowego w niniejszym kryterium - 0 pkt.Dla każdego zakresu punktowane będą maksymalnie 3 sprawy sądowe. Za każdą wykazaną sprawę sądową zakończoną wydaniem wyroku lub postanowieniem Wykonawca otrzymuje 1 pkt. Wykazanie większej liczby spraw sądowych w danym zakresie nie będzie dodatkowo punktowane. W takim przypadku punkty zostaną przyznane za wykazanie 3 pierwszych spraw sądowych spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 punktów (5 zakresów x 3 sprawy sądowe).4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 40,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej4.3.6.) Waga: 30,00Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych4.3.6.) Waga: 25,00Kryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych4.3.6.) Waga: 5,004.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia radcy prawnego/adwokata oraz doświadczenie w niżej wymienionych obszarach:1) Prowadzenie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kompleksowej obsługi prawnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w minimum 3 (trzech) z 4 (czterech) zakresów:a) zamówień publicznych w jednostce zobowiązanej do stosowania Prawa zamówień publicznych;b) w starostwie powiatowym lub mieście na prawach powiatu w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o Prawo budowlane;c) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;d) w gminach lub powiatach lub miastach na prawach powiatu w zakresie ustaw związanych z ochroną środowiska.2) Sporządzenie po co najmniej 1 (jednej) opinii prawnej na rzecz jednostek administracji samorządowej lub rządowej w minimum 7 (siedmiu) z 9 (dziewięciu) zakresów:a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;b) ustawy o ochronie przyrody;c) ustawy o samorządzie gminnym;d) ustawy Kodeks pracy;e) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;f) ustawy o odpadach;g) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;h) ustawy Prawo zamówień publicznych;i) ustawy Prawo o ruchu drogowym.Opinie te musiały być sporządzone w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania. Opinie sporządzone po dniu ogłoszenia niniejszego postępowania nie będą podlegały ocenie.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ.SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:1. Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie:1) w wyniku zmiany zakresu zadań obsługiwanych wydziałów w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, bez zmiany wynagrodzenia umownego,2) w wyniku zmiany lokalizacji obsługiwanych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, bez zmiany wynagrodzenia umownego,3) w wyniku zmiany osoby, która będzie brać udział w realizacji zamówienia; w przypadku takiej zmiany Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana nowa osoba, spełnia wymagania postawione w warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; dodatkowo nowa osoba musi wykazać się doświadczeniem, które pozwoli na uzyskanie nie mniejszej liczby punktów, niż osoba pierwotnie wskazana w wykazie osób, w oparciu o zasady określone w SWZ opracowanym na potrzeby postępowania przeprowadzonego pod nazwą "Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023", bez zmiany wynagrodzenia umownego,4) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,4)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy,5) wynagrodzenie, o którym mowa w §5/5* ust. 1 pkt 2) nie będzie przysługiwało po zakończeniu prowadzenia spraw, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 34) przed upływem terminu realizacji umowy, a co za tym idzie nastąpi zmiana całkowitej wartości umowy,7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NieSEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-16 10:008.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-16 11:008.4.) Termin związania ofertą: 30 dniSEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJEc.d. 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:2. W przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, strony (zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych) dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.3. Uprawnienie strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wystąpi, gdy zmiana wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla następujących składników: a) transport; b) łączność; c) edukacja; d) ubezpieczenia; e) usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje; - liczona od daty obowiązywania umowy, łącznie przekroczy 25%.4. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, tj. dzień, w którym zmiana wynagrodzenia może wejść w życie po upływie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy. Nie przewiduje się innych okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy.5. Wykonawca we wniosku o zmianę wynagrodzenia wskazuje jaki udział w wynagrodzeniu mają koszty pozapłacowe, a także dołącza dowody finansowe (kopie faktur i rachunków) potwierdzające wzrost kosztów.6. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający nie przekroczy 6%.* dotyczy transakcji w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający

 
Inspektor
 
08-02-2021 r.  Grzegorz Stańczak
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
08-02-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej