Oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2021
 
PREZYDENT MIASTA GLIWICE INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu o wartości szacunkowej PONIŻEJ 750 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 2) ustawy Pzp w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaObsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.4.) Adres zamawiającego:1.4.1.) Ulica: Zwycięstwa 211.4.2.) Miejscowość: Gliwice1.4.3.) Kod pocztowy: 44-1001.4.4.) Województwo: śląskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.4.7.) Numer telefonu: +48 32/238-55-301.4.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWESEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00006008/013.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzeniaPrzed zmianą:1. Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie:1) w wyniku zmiany zakresu zadań obsługiwanych wydziałów w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, bez zmiany wynagrodzenia umownego,2) w wyniku zmiany lokalizacji obsługiwanych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, bez zmiany wynagrodzenia umownego,3) w wyniku zmiany osoby, która będzie brać udział w realizacji zamówienia; w przypadku takiej zmiany Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana nowa osoba, spełnia wymagania postawione w warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; dodatkowo nowa osoba musi wykazać się doświadczeniem, które pozwoli na uzyskanie nie mniejszej liczby punktów, niż osoba pierwotnie wskazana w wykazie osób, w oparciu o zasady określone w SWZ opracowanym na potrzeby postępowania przeprowadzonego pod nazwą "Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023", bez zmiany wynagrodzenia umownego,4) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,4)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy,5) wynagrodzenie, o którym mowa w §5/5* ust. 1 pkt 2) nie będzie przysługiwało po zakończeniu prowadzenia spraw, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 34) przed upływem terminu realizacji umowy, a co za tym idzie nastąpi zmiana całkowitej wartości umowy,

Po zmianie:1. Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie:1) w wyniku zmiany zakresu zadań obsługiwanych wydziałów w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, bez zmiany wynagrodzenia umownego,2) w wyniku zmiany lokalizacji obsługiwanych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, bez zmiany wynagrodzenia umownego,3) w wyniku zmiany osoby, która będzie brać udział w realizacji zamówienia; w przypadku takiej zmiany Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana nowa osoba, spełnia wymagania postawione w warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; dodatkowo nowa osoba musi wykazać się doświadczeniem, które pozwoli na uzyskanie nie mniejszej liczby punktów, niż osoba pierwotnie wskazana w wykazie osób, w oparciu o zasady określone w SWZ opracowanym na potrzeby postępowania przeprowadzonego pod nazwą "Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023", bez zmiany wynagrodzenia umownego,4) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,4)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy,5) wynagrodzenie, o którym mowa w §5/5* ust. 1 pkt 2) nie będzie przysługiwało po zakończeniu prowadzenia spraw, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 34) przed upływem terminu realizacji umowy, a co za tym idzie nastąpi zmiana całkowitej wartości umowy,

 

 

Inspektor
 
09-02-2021 r.  Grzegorz Stańczak
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
09-02-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej