oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2021

PREZYDENT MIASTA GLIWICE zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, GW, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2021-2023"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGOKRZYSZTOF GROCHALSKI WOJKOWICKA 2, 41-250 CZELADŹ z ceną 336 823,20 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.02.2021 r. do godz. 10:00 została złożona jedna oferta.Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu.W dniu 17.02.2021 r. (nr kor. UM.319847.2021) Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia:- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 2),- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 3).Zamawiający zaznaczył, że podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa rozdziale 10 SWZ pkt. 2), zostały załączone przez Wykonawcę do oferty złożonej w dniu 15.02.2021 r.W związku z powyższym, Zamawiający poprosił Wykonawcę o potwierdzenie czy informacje zawarte w podmiotowych środkach dowodowych załączonych do oferty są prawidłowe i aktualne - z jednoczesnym zaznaczeniem, że w przypadku braku prawidłowości i aktualności danych, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z pouczeniem zawartym w wezwaniu z dnia 17.02.2021 r. (nr kor. UM.319847.2021).W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w dniu 19.02.2021 r. (nr kor. UM.333152.2021) Wykonawca złożył drogą elektroniczną:- oświadczenie dotyczące prawidłowości i aktualności informacji zawartych w podmiotowych środkach dowodowych załączonych do oferty złożonej w dniu 15.02.2021 r.,- wykaz osób o treści załącznika nr 6 do SWZ.Ponadto, w dniu 22.02.2021 r. (nr kor. UM.336331.2021) Wykonawca złożył drogą elektroniczną skorygowane oświadczenie dotyczące prawidłowości i aktualności informacji zawartych w podmiotowych środkach dowodowych załączonych do oferty złożonej w dniu 15.02.2021 r.Wyżej wymienione podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i znaczeniem:- cena - 40%,- doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej - 30%,- doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych - 25%,- doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych - 5%.Wybrana oferta uzyskała 82,59 pkt (40 pkt w kryterium "cena", 20 pkt w kryterium "doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej", 17,59 pkt w kryterium "doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych", 5 pkt w kryterium "doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych"), jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium Cena
Liczba pkt
w kryterium
Doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej
Liczba pkt w kryterium Doświadczenie w zakresie sporządzania opinii prawnych
Liczba pkt
w kryterium
Doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych
Łączna punktacja

1.
KANCELARIA RADCY PRAWNEGOKRZYSZTOF GROCHALSKI
WOJKOWICKA 2, 41-250 CZELADŹ
40,00
20,00
17,59
5,00
82,59

Inspektor

24-02-2021 r. Grzegorz Stańczak
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

24-02-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)