ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZA.271.6.2021   

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   pod nazwą:  Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021r. (2)

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ZA 1 MIESIĄC świadczenia usługi GRM (20 stacji rowerowych)      

ŁĄCZNIE ZA 7 MIESIĘCY świadczenia usługi GRM (20 stacji rowerowych)

UWAGA! należy wpisać odpowiednio: cena netto (A) x 7, wartość VAT (B) x 7, cena brutto (C) x 7

     

(ŁĄCZNIE cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................) UWAGA! W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić koszt realizacji całego przedmiotu umowy, w tym m.in. uruchomienia systemu, demontażu systemu i dokonania rozliczeń końcowych z klientami.

Oferuję(emy) dodatkowe stacje rowerowe* w liczbie …………. (maksymalnie 10 stacji).

*przez "dodatkową stację rowerową" Zamawiający rozumie stację rowerową, na którą składa się: 1 panel informacyjny, 15 stojaków, 10 rowerów oraz inne urządzenia służące do obsługi stacji, za którą Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

UWAGA! Jeżeli w formularzu oferty Wykonawca nie określi liczby „dodatkowych stacji rowerowych", Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje żadnej dodatkowej stacji.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam(y), że:

Art. 117 ust. 2 - warunek dotyczący uprawnień  do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia) Art. 117 ust. 3 - warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
1) czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ...........
(należy wpisać TAK lub NIE)
- w przypadku odpowiedzi "TAK", proszę wskazać:
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: ............................................................................................,
 
3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ......................,
 
4) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: .......................
Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej