ZAŁĄCZNIK NR 7
 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.6.2021 

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy 

 
 
WYKAZ USŁUG
 
dotyczy postępowania: Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021r. (2)
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia.
 
Lp.
Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane
Wartość
Przedmiot wykonanej usługi [co najmniej jedna usługa polegająca na wykonaniu i eksploatacji co najmniej jednego systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów]
Ilość rowerów w ramach systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów
Okres wykonania od ... do ... [należy podać pełne daty w formacie dd/mm/rr]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wykazu należy dołączyć dowody określające potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje sie na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezposrednio uczestniczył, a w przypadku świadczen powtarzajacych się lub ciagłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
 
 
  

__________________________ data i miejscowość

___________________________ imię i nazwisko  

____________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej