URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH       ZA.271.6.2021 Gliwice,  19-02-2021 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021r. (2)
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób: Uruchomienie w pełni funkcjonalnego i dostępnego dla klientów systemu GRM nastąpi od dnia 01.05.2021 r. z zastrzeżeniem, że umowa zostanie podpisana do dnia 31.03.2021 r. W przypadku, gdy umowa zostanie podpisana po dniu 31.03.2021 r. termin uruchomienia systemu GRM ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu. Uzasadnienie: Celem proponowanej modyfikacji jest zapewnienie Wykonawcy minimalnego czasu od daty podpisania umowy na wykonanie czynności niezbędnych do uruchomienia systemu. Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji związanych z ewentualnym wydłużeniem procedury przetargowej/opóźnieniem zawarcia umowy z przyczyn nie leżących po jego stronie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści złożenie certyfikatu wystawionego przez Ubezpieczyciela w miejsce kopii umowy lub polisy ubezpieczenia, o których mowa we wzorze umowy §15 ustęp 3 d) ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia certyfikatu wystawionego przez Ubezpieczyciela w miejsce kopii umowy lub polisy ubezpieczenia, o których mowa we wzorze umowy §15 ustęp 3 lit. d).
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wyższej wysokości ograniczenia ( np. wysokości 5 000 PLN) w polisie złożonej przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca posiada ogólne ubezpieczenie dla tego typu kontraktów z dużo wyższą kwotą ubezpieczenia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyższej wysokości ograniczenia w polisie złożonej przez Wykonawcę.
Pytanie nr 4: Paragraf 13 Pkt 16 Wnosimy o zmianę, że za dzień zapłaty uznajemy dzień wpływu należności na rachunku Wykonawcy. Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
Pytanie nr 5: Paragraf 17 Wnosimy o doprecyzowanie, iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284). Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację? Odpowiedź: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 284) nie znajduje zastosowania w przedmiocie umowy.
Pytanie nr 6: Paragraf 17 Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie, z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się. Czy zamawiający potwierdza? Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji §17 (Kary umowne) umowy.

 
  Z poważaniem Jolanta Górecka-Wróbel Naczelnik Wydziału Zamówien Publicznych
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Zamówień Publicznych   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-30 fax +48 32 238-55-27 za@um.gliwice.pl