oznaczenie sprawy: ZA.271.6.2021

PREZYDENT MIASTA GLIWICE zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021r. (2)"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum firm:ORANGE POLSKA S.A. AL.JEROZOLIMSKIE 160, 02-326 WARSZAWAROOVEE S.A. RYŻOWA 33A/7, 02-495 WARSZAWA z ceną 951 405,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.02.2021 r. do godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty:- oferta nr 1 złożona przez wykonawcę działającego jako Konsorcjum firm: ORANGE POLSKA S.A., AL.JEROZOLIMSKIE 160, 02-326 WARSZAWA i ROOVEE S.A., RYŻOWA 33A/7, 02-495 WARSZAWA z ceną 951 405,00 zł - oferta nr 2 złożona przez wykonawcę NEXTBIKE POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI, PRZASNYSKA 6B, 01-756 WARSZAWA z ceną 1 788 994,41.Obaj wykonawcy zaoferowali w ramach drugiego kryterium 10 dodatkowych stacji rowerowych.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 200 000,00 zł brutto. Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp i dokonał badania i oceny ofert.Obie oferty są zgodne z przepisami ustawy Pzp, odrębnymi przepisami i warunkami zamówienia, nie zawierają błędów w obliczeniu ceny, nie zawierają też żadnych omyłek wymagających poprawy.Na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny (nr kor. UM.364639.2021 z dnia 02.03.2021 r.). Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożył wyjaśnienia z dowodami (nr kor. UM.385394.2021 z dnia 05.03.2021 r.). Zamawiający dokonał ich oceny i na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny (nr kor. UM.400584.2021 z dnia 10.03.2021 r.). Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożył wyjaśnienia (nr kor. UM.412000.2021 z dnia 12.03.2021 r.). Zamawiający dokonał ich oceny i uznał, że złożone wyjaśnienia wraz z dowodami uzasadniają podaną w ofercie cenę.Najwyżej oceniona została oferta nr 1. Zamawiający wezwał Wykonawcę - Konsorcjum firm: ORANGE POLSKA S.A oraz ROOVEE S.A. (nr kor. UM.427531.2021 z dnia 17.03.2021 r.) w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia: - oświadczenia złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 1)- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 2)- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 3).Zamawiający zaznaczył, że do oferty złożonej przez ePUAP w dniu 23.02.2021 r. zostały załączone:1) oświadczenia ORANGE POLSKA S.A. i ROOVEE S.A. złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,2) wydruki informacji z Krajowego Rejestru Sądowego dla ORANGE POLSKA S.A. i ROOVEE S.A. W związku z powyższym, Zamawiający poprosił Wykonawcę o potwierdzenie, czy informacje zawarte w wyżej wymienionych oświadczeniach i dokumentach są nadal aktualne, z jednoczesnym zaznaczeniem, że jeżeli powyższe oświadczenia i dokumenty nie są aktualne, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich złożenia zgodnie z pouczeniem zawartym w wezwaniu.W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożył następujące dokumenty i  oświadczenia (nr kor. UM.433768.2021 z dnia 18.03.2021 r.):1) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp dotyczące ORANGE POLSKA S.A. i ROOVEE S.A.:- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy pzp;- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art 109 ust 1 pkt 1 ustawy pzp;- zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp;- informacje z Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp;- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ.2) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Wykonawca dodatkowo potwierdził aktualność informacji zawartych w oświadczeniach ORANGE POLSKA S.A. i ROOVEE S.A. złożonych na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.Zamawiający ocenił złożone dokumenty i oświadczenia. Wyżej wymienione podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i znaczeniem:- cena - 60%,- dodatkowe stacje rowerowe - 40%.Wybrana oferta uzyskała 100,00 pkt (60,00 pkt w kryterium "cena", 40,00 pkt w kryterium "dodatkowe stacje rowerowe"), jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
dodatkowe stacje rowerowe*
Łączna punktacja

1.
Konsorcjum firm:ORANGE POLSKA S.A.
AL.JEROZOLIMSKIE 160, 02-326 WARSZAWAROOVEE S.A.
RYŻOWA 33A/7, 02-495 WARSZAWA
60,00
40,00
100,00
2.
NEXTBIKE POLSKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI
PRZASNYSKA 6B, 01-756 WARSZAWA
31,91
40,00
71,91

Główny Specjalista

25-03-2021 r. Marta Bogdańska
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

25-03-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)