ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Informatyki   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238-55-05 fax +48 32 - in@um.gliwice.pl
 

   URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

   

IN.271.15.2021

  Gliwice,

16-02-2021 r.

nr kor. UM.314829.2021  
ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie zamówienia klasyczne oraz konkursy, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1)
 
Miasto Gliwice Wydział Informatyki ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice NIP: 631-23-96-695631-10-06-640  
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Wynajem urzadzen drukujacych wraz z nadzorem eksploatacyjnym 
Opis przedmiotu zamówienia:

Warunki świadczenia usługi zostały opisane w załączonej umowie orazw załącznikach.

 
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 9.80.00.00-2
 
Pożądany termin realizacji zamówienia: Zgodnie z załacznikiem nr 1 do załaczonej umowy
 
Pożądany okres gwarancji: Zgodnie z załacznikiem nr 1 do załaczonej umowy
Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami.  
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć mailem na adres in@um.gliwice.pl do dnia 23-02-2021 r. do godziny 10:00.
 
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego do skorzystania z przedstawionej propozycji.
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Paweł Hebda, - Wydział Informatyki tel. +48 32 238-55-05, pok. nr 255, piętro 2.
 
Z poważaniem  
Krzysztof Zbrożek
 
Naczelnik Wydziału

 

      
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
IN.271.15.2021
.....................................................
(miejscowość i data)  

..........................................................                   nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

 
Miasto Gliwice Wydział Informatyki ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice       
         P R O P O Z Y C J A      C E N O W A    
                Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Wynajem urzadzen drukujacych wraz z nadzorem eksploatacyjnym
                              oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 
               
 
Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub inne uwagi wykonawcy):                  
 .................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................
 
Załączniki do propozycji cenowej:        
          1) ...................................................................
 
2) ...................................................................
 
3) ................................................................... 4) ...................................................................  5) ...................................................................                
                     ...............................................................
            (podpis i pieczęć)