ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 231 30 41 fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

 

Wydział Gospodarowania Wodami   ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 32 238 56 91 fax +48 32 28 56 91 gw@um.gliwice.pl
 

   URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

   

GW.7021.15.2.2020

  Gliwice,

07-04-2021 r.

nr kor.  
ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie zamówienia klasyczne oraz konkursy, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1)
 
Gliwice - Miasto Na Prawach Powiatu Wydział Gospodarowania Wodami ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice NIP: 631-10-06-640  
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn Zabudowa urzadzeń podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul.Wrocławskiej do ul.Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb 
Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla inwestycji pn. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb.

1. Zakres rzeczowy zadania został ujęty w dokumentacji projektowej do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na stronie:https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/11640.

2. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu pt. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II".

3.Do obowiązków Inspektora będzie należeć w szczególności:

1) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z zapisami określonymi w art. 25 i art. 26 Prawa budowlanego,2) działanie w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186),3) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; obecnośćna budowie Inspektor Nadzoru będzie dokumentował poprzez dokonanie wpisuw dzienniku budowy,4) podejmowanie działania wynikającego z nadzoru, każdorazowo po powiadomieniu o sprawie/problemie przez Zamawiającego bądź Wykonawcę w przeciągu 4 godzin,5) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,6) udział w radach budowy7) współudział w opiniowaniu ewentualnych zmian projektowych dokumentacji projektowej wraz z dokumentami związanymi, wystąpień Wykonawcy i nadzoru autorskiego,8) proponowanie sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych,9) zatwierdzenie materiałów i urządzeń przeznaczonych do zabudowy, dostarczonych przez Wykonawcę,10) organizacja kontroli niezależnych (geodezja, laboratorium, nadzory specjalistyczne),11) weryfikacja dokumentów przekazanych przez Wykonawcę dotyczących płatności za roboty konstrukcyjno-budowlane oraz potwierdzenie ukończenia całości lub części robót,12) zawiadomienie Wykonawcy i Zamawiającego o wszelkich uchybieniach w wywiązywaniu się z obowiązków wynikłych z warunków umowy oraz dotyczących BHP i bezpieczeństwa i ochrony praw osób trzecich,13) wydawanie Wykonawcy poleceń wykonania prac niezbędnych dla uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla realizacji inwestycji lub majątku osób trzecich,14) gromadzenie informacji dotyczących robót szczególnie uciążliwych w aspekcie ewentualnych sporów i roszczeń, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (w tym dokumentacji fotograficznej),15) opiniowanie i akceptacja wniosków dotyczących wprowadzania zmian w zakresie zmian projektowych, technologii wykonywania robót, materiałów i urządzeń przeznaczonych do zabudowania,16) opiniowanie roszczeń Wykonawcy i stron trzecich, przekazywanie opiniii wniosków do Zamawiającego,17) opracowanie raportów z realizacji umowy dla inwestycji,18) analiza dokumentów odbiorowych przygotowanych przez Wykonawcęi zapewnienie ich kompletności,

19) współudział w procedurach odbiorowych oraz w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane,20) wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego, a nie wyszczególnionych w  umowie, których wykonanie gwarantuje prawidłowe wykonanie zadania i inwestycji. 

 
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1
 
Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.11.2021  
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć mailem na adres gw@um.gliwice.pl do dnia 15-04-2021 r. do godziny 12:00.
 
Uwagi:
Oferent musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowaniarobotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje technicznew budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wskazane powyżej uprawnieniamuszą być zgodne z z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2019 poz.1186) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lubodpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawieuprzednio obowiazujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisówobowiazujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresieobjętym zamówieniem pozwalać bedą na pełnienie samodzielnych funkcjitechnicznych w ww.specjalności.Wykonawca dołaczy do oferty potwierdzone za zgodnosc z oryginałem kopieuprawnien budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem własciwej izbysamorzadu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia pozagranicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem uprawnien przez własciwyorgan, zgodnie z ustawa z dnia 13 grudnia 2020 r. o zasadach uznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w panstwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020poz.220).
 
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego do skorzystania z przedstawionej propozycji.
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Małgorzata Smolińska, - Wydział Gospodarowania Wodami tel. +48 32 238 55 34, pok. nr 302, piętro 3.
Załaczniki do zaproszenia:
1) Formularz cenowy
 
Z poważaniem  
Roksana Burzak
 
Nzcelnik Wydziału Gospodarowania Wodami

 

      
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
GW.7021.15.2.2020
.....................................................
(miejscowość i data)  

..........................................................                   nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

 
Gliwice - Miasto Na Prawach Powiatu Wydział Gospodarowania Wodami ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice       
         P R O P O Z Y C J A      C E N O W A    
                Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn Zabudowa urzadzeń podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul.Wrocławskiej do ul.Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb
                              oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

za 1 miesiąc      

ŁĄCZNIE za 7 miesięcy i 20 dni

odpowiednio:

cena netto(A)* 7 + 20/30*cena netto(A)

wartość VAT (B)* 7 + 20/30* wartość VAT (B)

cena brutto (C)* 7 +20/30* cena brutto (C)

     

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 

UWAGA: Zamawiający zastrzega, ze łączna cena będzie dostosowana na etapie podpisania umowy, tzn. łącznie wynagrodzenie będzie obliczone proporcjonalnie do faktycznego terminu realizacji niniejszego zadania, z zastrzeżeniem, ze w przypadku, gdy czas usługi nie zawiera się w pełnych miesiącach,Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie za każdy dzień wykonania usługi w stosunku do ilości dni przypadających w danym miesiącu kalendarzowym w odniesieniu do miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

               
Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub inne uwagi wykonawcy):                  
 .................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................
 
Załączniki do propozycji cenowej:        
          1) ...................................................................
 
2) ...................................................................
 
3) ................................................................... 4) ...................................................................  5) ...................................................................                
                     ...............................................................
            (podpis i pieczęć)