Oznaczenie sprawy: ZA.271.4.2023
 
PREZYDENT MIASTA GLIWICE INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup Systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia w sieci teleinformatycznej Zamawiającego (NDR)
Data przekazania sprostowania do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 27-03-2023

Data przekazania sprostowania do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 27-03-2023Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/03/2023Sekcja VII: ZmianyVII.1) Informacje do zmiany lub dodaniaVII.1.1) Przyczyna zmianyModyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającąVII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: II.2.7Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lubdynamicznego systemu zakupówZamiast:Okres w dniach: 40Powinno być:Okres w dniach: 60Numer sekcji: IV.2.2Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziałuZamiast:Data: 04/04/2023Czas lokalny: 09:00Powinno być:Data: 07/04/2023Czas lokalny: 09:00Numer sekcji: IV.2.6Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąZamiast:Data: 02/07/2023Powinno być:Data: 05/07/2023Numer sekcji: IV.2.7Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofertZamiast:Data: 04/04/2023Czas lokalny: 10:00Powinno być:Data: 07/04/2023Czas lokalny: 10:00VII.2) Inne dodatkowe informacje

 

 

Starszy Inspektor
 
29-03-2023 r.  Iga Hamerska
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie