ZA.271.4.2023
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Zakup Systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia w sieci teleinformatycznej Zamawiającego (NDR) 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:  PZPU/D/469/IN/2023    
Zamawiający:  Miasto Gliwice
Tryb: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: dostawy Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: jest równa lub przekracza progi unijne Data wszczęcia postępowania:
03-03-2023 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 17-05-2023 r.
Nr zawartej umowy:
UM.IN.271.6.2023 CRU: 1286/23
Wybrany wykonawca (nazwa):
  INTEGRITY PARTNERS SP. Z O.O., UL. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA

Data przekazania i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

24-05-2023 r., nr ogłoszenia 2023/S 099-308062
Wartość zawartej umowy
netto: 773 106,50 zł
brutto: 
950 921,00 zł
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Danuta Barańska
 
(osoba sporządzająca)