Oznaczenie sprawy: ZA.271.4.2023
nr kor.:
PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup Systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia w sieci teleinformatycznej Zamawiającego (NDR)
Data przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 03-03-2023  

Polska-Gliwice: Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

2023/S 048-141351

Ogłoszenie o zamówieniu

DostawyPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień PublicznychKrajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-100Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Danuta BarańskaE-mail: za@um.gliwice.plTel.: +48 322385530Faks: +48 322385527Adresy internetowe:Główny adres: https://www.gliwice.eu/Adres profilu nabywcy: https://www.gliwice.eu/I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-992ec97e-a6f2-11ed 9236-36fed59ea7ddWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżejI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejAgencja/urząd regionalny lub lokalnyI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne

Sekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:

Zakup Systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia w sieci teleinformatycznej Zamawiającego (NDR)

Numer referencyjny: ZA.271.4.2023II.1.2)Główny kod CPV48730000 Pakiety oprogramowania zabezpieczającegoII.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawyII.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na zakupie Systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia w sieci teleinformatycznej Zamawiającego (NDR)” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ (załącznik 1 do Umowy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.2)OpisII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie Systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia w sieci teleinformatycznej Zamawiającego (NDR)” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ (załącznik 1 do Umowy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ (załącznik 1 do Umowy).

Wymagany termin gwarancji: 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu i systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Spełnienie dodatkowych wymagań funkcjonalnych / Waga: 30Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy w przypadku błędu krytycznego / Waga: 10Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w dniach: 40Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdz. 10 pkt 2) SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdz. 10 pkt 3) SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.III.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określenie warunku:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali lub nadal wykonują co najmniej dwa zadania polegające na dostarczeniu i wdrożeniu rozwiązania typu NDR (Network Detection and Response), o łącznej wartości 400 000,00 zł brutto (w ramach dwóch lub więcej umów/zamówień).

Jeżeli zamówienia, o których mowa powyżej są wykonywane nadal, wartość wykonanych/zrealizowanych części zamówienia do upływu terminu składania ofert nie może być niższa od kwoty łącznej 400 000,00 złotych brutto.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:

a) 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora wdrożenia rozwiązania typu NDR pod względem technicznym, posiadającą certyfikat lub inny dokument poświadczający kwalifikacje w zakresie wdrażania i obsługi oferowanego systemu NDR (wystawiony przez producenta oferowanego przez Wykonawcę systemu lub autoryzowany przez producenta oferowanego systemu bądź ośrodek szkoleniowy) oraz posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe polegające na uczestnictwie w co najmniej trzech wdrożeniach systemów klasy NDR.

b) 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora projektowania systemu NDR, posiadąjącą certyfikat lub inny dokument poświadczający kwalifikacje w zakresie projektowania oferowanego systemu NDR (wystawiony przez producenta oferowanego przez Wykonawcę systemu lub autoryzowany przez producenta oferowanego systemu bądź ośrodek szkoleniowy) oraz posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie w projektowaniu reguł i polityk bezpieczeństwa systemów klasy NDR (udział w projektowaniu systemów klasy NDR.

c) 1 osobą, pełniącą funkcję administratora systemu NDR, posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji administratora w zarządzaniu systemem klasy NDR.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób wskazanych w pkt 2) lit. a) - c) pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych poszczególnym funkcjom.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa w pkt 2), wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 8 do SWZ) - nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania.

Warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie

oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

III.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) - wzór umowy.

2. Warunki dokonania zmiany umowy określa § 11 wzoru umowy.

3. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto w rozdziale 21 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: takIV.2)Informacje administracyjneIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 04/04/2023Czas lokalny: 09:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 02/07/2023IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 04/04/2023Czas lokalny: 10:00Miejsce:

htps://ezamowienia.gov.pl/pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.3)Informacje dodatkowe:

1) Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.

2) Wraz z ofertą należy złożyć:

a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,

b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ (wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby).

3) Zamawiający przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

4) Szczegółowa informacja na temat sposobu przygotowania i złożenia oferty znajduje się w rozdziale 15. SWZ.

5) Szczegółowa informacja o środkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdział 11. SWZ.

6) Informacja dodatkowa dotycząca oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - w zakresie części IV: "Kryteria kwalifikacji" wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji "alfa" części IV formularza (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza JEDZ.

Wykonawca, w części III pkt D) JEDZ – „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłączenie krajowym” zaznaczając odpowiedź „NIE” oświadcza, że nie podlega również wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:03/03/2023

 
Starszy Inspektor
 
08-03-2023 r.  Danuta Barańska
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie