Oznaczenie sprawy: ZA.271.33.2023
nr kor.: UM.720593.2023
PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz przy ul. Bekasa (2)
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 01-08-2023  

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneBudowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz ul. Bekasa (2)SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 211.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 32 238-55-301.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz ul. Bekasa (2)2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-703cf2c8-2c67-11ee-a60c-9ec5599dddc12.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 003352532.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-012.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028677/10/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz przy ul. Bekasa (2)2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-703cf2c8-2c67-11ee-a60c-9ec5599dddc13.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej;2) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: za@um.gliwice.pl (nie dotyczy składania ofert).3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępnyna stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 12. SWZ.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 27 SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.271.33.20234.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: "Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz przy ul Bekasa(2)" jest zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, którego zakres obejmuje:1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowaniazadania inwestycyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy,2) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej obejmującej budowę trzech wiat rowerowych przy ul. Kormoranów, przy ul. Perkoza oraz przy ul. Bekasa, opracowanie dokumentacji powykonawczej, a także pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie trwania robót budowlanych;3) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi4.3.6.) Waga: 40,004.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 105.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie wiaty rowerowej/wiat rowerowych, wiaty śmietnikowej/wiat śmietnikowych, przystanku /przystanków, zadaszenia/zadaszeń wraz z utwardzeniem nawierzchni, w ramach jednego bądź kilku zamówień, umów lub zleceń.2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, to znaczy co najmniej 1 osobą (projektant branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościkonstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej projektanta w zakresie posiadanych uprawnień, licząc od daty ich uzyskania.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lubodpowiadającym im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanym ma podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w ww. specjalności.

UWAGAW przypadku zmiany osoby, o której mowa w pkt. 2) wskazanej w wykazie osób (załącznik nr 9 do SWZ), nowa osoba będzie musiała spełniać ww. wymagania."

Warunek zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nieogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacjiwynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ.5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zgodnie z §12 wzoru umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawySEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-17 09:008.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-17 11:008.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-15SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.UWAGA:W związku z tym, że Zamawiający udostępnia Wykonawcom własny "Formularz oferty" (tj. nie za pośrednictwem interaktywnego "Formularza ofertowego", który umożliwia Platforma e-zamówienia), podczas czynności składania oferty może pojawić się komunikat o następującej treści: "Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik [w tym miejscu pojawia się nazwa pliku] nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie." W takim przypadku należy wybrać opcję "Tak, chcę kontynuować".2) wraz z ofertą należy złożyć:a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych.W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SWZ (wyłączniew przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby),c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ (dotyczy wyłącznie podmiotów występującychwspólnie, np. konsorcjum, spółka cywilna),d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ zgodnie z informacją zawarta w Rozdziale 11 pkt 1) SWZ.Szczegółowy opis sposobu przygotowania i składania oferty został wskazany w Rozdziale 16. SWZ.Termin wykonania zamówienia: 5 miesiące od daty zwarcia umowy. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

 
Starszy Inspektor
 
01-08-2023 r.  Małgorzata Werpachowska
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie