ZA.271.33.2023
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz przy ul. Bekasa (2) 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:  PZPU/RB/587/UK/2023    
Zamawiający:  Miasto Gliwice
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
01-08-2023 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 09-11-2023 r.
Nr zawartej umowy:
UM.UK.7021.4.65.2023 CRU:3004/23
Wybrany wykonawca (nazwa):
  RAMIRES Rafał Siemiątkowski, Poćwiardowo 21a, 87-400 Golub-Dobrzyń

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

22-11-2023 r., nr ogłoszenia 2023/BZP 005202864/01
Wartość zawartej umowy
netto: 117 000,00 zł
brutto: 
143 910,00 zł
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Małgorzata Werpachowska
 
(osoba sporządzająca)