Oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2023
nr kor.: UM.730237.2023
PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Adaptacja sali 147 w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 na salę konferencyjną (2)
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 04-08-2023  

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneAdaptacja sali 147 w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 na salę konferencyjną (2)SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2762553351.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 211.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1001.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 03223855301.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Adaptacja sali 147 w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 na salę konferencyjną (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6dd152a-31cc-11ee-9aa3-96d3b44407902.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 003408082.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-042.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028677/11/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.1.29 Adaptacja sali 147 w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 na salę konferencyjną (2)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6dd152a-31cc-11ee-9aa3-96d3b44407903.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja międzyZamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej;2) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: za@um.gliwice.pl (nie dotyczy składania ofert).3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 12 SWZ3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 27 SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.271.39.20234.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest:1) opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi na dzień składania dokumentacji zasadami określonymi w art. 99-103 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych),2) opracowanie dokumentacji powykonawczej,3) sprawowanie nadzoru autorskiego,4) wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji sali 147, w tym:a) modyfikacje istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej,b) demontaż i ponowny montaż wydzieleń biurowych o konstrukcji szklano-aluminiowej,c) demontaż koryt i słupków instalacji elektrycznej,d) demontaż, wywóz i utylizacje istniejących warstw podłogi,e) usunięcie, wywóz i utylizację istniejącej żużlowej zasypki stropu,f) zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów konstrukcyjnych ponad poziomem stropu pod salą 147 (zgodnie z punktem [6.5] Ekspertyzy nośności stropu opracowanej przez firme CorrTEST),g) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej 6 szt. skrzynek podłogowych,h) uzupełnienie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,i) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,j) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej rzutnika,k) wykonanie nowej podłogi (zgodnie z wariantem nr 2 zawartym w punkcie [6.5] Tablica 1 ekspertyzy nośności stropu opracowanej przez firmę CorrTEST),l) malowanie sufitu,m) malowanie ścian, w tym malowanie ściany sąsiadującej z salą 146 do wysokości 3,0 metrów nad poziomem podłogi farbą projekcyjną (po wyszpachlowaniu powierzchni ekranu na gładko),n) montaż brakujących elementów 2 szt. ościeżnic (z elementów powierzonych przez Zamawiającego),o) uzupełnienie ubytków i malowanie betonowych obudów grzejników oraz parapetów wewnętrznych.Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Program Funkcjonalno Użytkowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów,2) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymienione w SWZ kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów.Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,3) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria wyboru.4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi4.3.6.) Waga: 404.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia tj.:

a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót (branża budowlana), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót (branża elektryczna), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGAW odniesieniu do uprawnień budowlanych osób wskazanych powyżej w lit. a)-c) - Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień bez ograniczeń jak i uprawnień w ograniczonym zakresie.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób wskazanych w pkt 4 lit. a)-c) pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych poszczególnym funkcjom.

W przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt 4 lit. a)-c) (wskazanych również w wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ) nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania.Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ,5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy zwykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, żestosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasób,b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Inne dokumenty niewymienione w powyższych punktach:wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydanyprzez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba ze zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu;SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: TakSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zgodnie z § 13 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-21 09:008.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-21 10:008.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-19SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.UWAGA:W związku z tym, że Zamawiający udostępnia Wykonawcom własny "Formularz oferty" (tj. nie za pośrednictwem interaktywnego "Formularza ofertowego", który umożliwia Platforma e-zamówienia), podczas czynności składania oferty może pojawić się komunikat o następującej treści: "Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik [w tym miejscu pojawia się nazwa pliku] nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie." W takim przypadku należy wybrać opcję "Tak, chcę kontynuować".2) wraz z ofertą należy złożyć:a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SWZ (wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby),c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ (dotyczy wyłącznie podmiotów występujących wspólnie, np. konsorcjum, spółka cywilna),d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale 10 pkt 1) SWZ,

Szczegółowy opis sposobu przygotowania i składania oferty został wskazany w Rozdziale 16. SWZ.

Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wymagany termin gwarancji: Minimum 36 miesięcy, maksimum 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (oferowany okres gwarancji musi być równy z oferowanym okresem rękojmi),

Wymagany termin rękojmi: Minimum 36 miesięcy, maksimum 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (oferowany okres rękojmi musi być równy z oferowanym okresem gwarancji).

 
Starszy Inspektor
 
04-08-2023 r.  Iga Hamerska
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie