ZA.271.39.2023
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Adaptacja sali 147 w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 na salę konferencyjną (2) 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:  PZPU/RB/597/OR/2023    
Zamawiający:  Miasto Gliwice
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
04-08-2023 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):  unieważnienie postępowania Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
  05-09-2023 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
 

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

22-09-2023 r., nr ogłoszenia 2023/BZP 00409072/01
Wartość zawartej umowy
netto: zł
brutto: 
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Iga Hamerska
 
(osoba sporządzająca)
  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Uzasadnienie faktyczne:Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.08.2023 r. do godz. 09:00 wpłynęła jedna oferta złożonaprzez Wykonawcę: TOPATOTERA Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów z ceną 520.000,00 zł brutto.Na realizację zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 290.000,00 zł brutto. Cena złożonejoferty przewyższa o 230.000,00 zł brutto kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacjęzamówienia. Zamawiający nie zwiększy kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszejoferty. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.