Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Wydziały Urzędu i ich kompetencje 

wydruk do pliku pdf
Wydziały Urzędu

Biuro Obsługi Interesantów  


skrót: BOI
Kierujący Biurem: Katarzyna Duława
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Biuro znajduje się na parterze
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 

 1. Informacja Główna i Infopunkt:

 

 • udzielanie informacji o zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych na terenie miasta
 • udzielanie informacji o trybie załatwiania poszczególnych spraw w urzędzie
 • wydawanie druków i formularzy
 • obsługa centrali telefonicznej
 • aktualizacja Wirtualnego Biura Obsługi
 • współpraca z wydziałami w zakresie opisów usług i formularzy
 1. Stanowisko informacji merytorycznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 • Informacja i wydawanie wniosków w sprawach:
  • związanych z dzierżawą gruntów stanowiących własność Miasta Gliwice i Skarbu Państwa (nowa dzierżawa, przedłużenie umowy i rezygnacja z dzierżawy)
  • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  • informacje na temat wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
  • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
  • rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 1. Stanowisko informacji merytorycznej Wydziału Geodezji i Kartografii:
 • Wydawanie wniosków:
  • koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  • udostępnienia danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • podziału nieruchomości
  • zaświadczeń do celów emerytalnych
  • zmian do operatu
  • zaświadczeń z ewidencji gruntów o stanie prawnym nieruchomości według matrykuły
  • ujawnienia/ wykreślenia dzierżawy w operacie ewidencji gruntów i budynków w związku z  uzyskaniem emerytury, renty rolniczej lub strukturalnej
  • o nadanie numeru porządkowego
 1. Stanowisko informacji merytorycznej Wydziału Środowiska
 • informacja z zakresu działania w/w wydziału
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego
 • wydawanie wniosków i sprawdzanie kompletności składanych wniosków o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej
 • wydawanie wniosków i sprawdzanie kompletności składanych dokumentów w sprawie przyznania dotacji celowej do kosztów zmiany systemu grzewczego na  system proekologiczny
 • wydawanie i sprawdzanie kompletności składanych dokumentów w sprawie przyznania dotacji celowej do kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii
 • wydawanie wniosków w sprawach:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • wydania pozwolenia wodnoprawnego
  • zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków
  • zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  • usunięcia  drzew  i krzewów
  • rejestracji zwierząt egzotycznych
 1. Stanowisko informacji merytorycznej Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
 • wydawanie wniosków i informacja w sprawach:
  • odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji
  • wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice
  • udzielenia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  • rejestracji psa rasy uznanej za agresywną
 1. Stanowisko praw jazdy
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie gotowych dokumentów praw jazdy
 • przyjmowanie zgłoszenia utraty dokumentu prawa jazdy
 1. Konsultant ds. osób niepełnosprawnych
 • wydawanie druków na określenie stopnia niepełnosprawności
 • informacje w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, pomoc w rezerwacji
 • pomoc osobom głuchoniemym w załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim
 • tłumaczenie na język migowy
 • udzielanie informacji na temat przepisów dot. rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • inna pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych (pisanie pism, interwencje telefoniczne)
 1. Biuro podawcze
 • przyjmowanie korespondencji skierowanej do urzędu
 • wysyłanie korespondencji urzędowej
 • administrowanie bazą danych Centralnej Kartoteki Kontrahentów
 1. Stanowisko wydawania certyfikatów CC SEKAP
 2. Stanowisko Potwierdzeń Profilu Zaufanego ePUAP
 3. Stanowisko ds. Karty Dużej Rodziny - przyjmowanie dokumentów, weryfikacja i wydawanie kart
 4. Stanowisko ds. Karty Rodzina 3+ - przyjmowanie dokumentów, weryfikacja i wydawanie kart   
 5. Stanowisko ds. Kart Seniora - przyjmowanie dokumentów, weryfikacja i wydawanie kart
 6. Ochrona praw i interesów konsumentów
 • Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych.
 • Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów.
 • Prowadzenie edukacji konsumenckiej.
 1. Działalność gospodarcza na terenie miasta
 • Przyjmowanie i przekształcanie wniosków o wpis do CEIDG na formę elektroniczną oraz przesyłanie ich do CEIDG
 • Udostępnianie informacji z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice do 31.12.2011 roku.

Biuro Prezydenta Miasta 
 

Skrót: BPM
Kierujący Biurem: Katarzyna Chwastek
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Biuro znajduje się na pierwszym piętrze. Sekretariat: pokój 123
Zadania wydziału nie wymagają uszczegółowienia - zostały w pełni opisane w Regulaminie Organizacyjnym    


Biuro Rady Miasta

Skrót: BR
Kierujący Biurem: Barbara Chodaczek-Sagan
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Biuro znajduje się na pierwszym piętrze. Sekretariat: pokój 136
Zadania wydziału nie wymagają uszczegółowienia - zostały w pełni opisane w Regulaminie Organizacyjnym


Biuro Rozwoju Miasta
 

Skrót: BRM
Kierujący Biurem: Katarzyna Kobierska
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Biuro znajduje się na trzecim piętrze. Sekretariat: pokój 304
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 

 1. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla miasta oraz udzielanie wsparcia merytorycznego w tym zakresie wydziałom UM i jednostkom miejskim
 2. prowadzenie bazy projektów unijnych realizowanych przez miasto monitorowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice (tworzenie narzędzi umożliwiających analizowanie stanu wdrażania projektów strategicznych – program Strategia 2022)
 3. przygotowywanie Raportu o stanie miasta, prezentowanie wyników aktualizacji Raportu na stronie internetowej UM
 4. prace nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (procedura FORGLIW)
 5. realizacja i monitorowanie Obszarowych Programów Rewitalizacji oraz Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych, Powojskowych i Popegeerowskich (rozpowszechnianie informacji o pojawiających się mechanizmach finansowych wspierających proces rewitalizacji - projekt JESSICA)
 6. promocja gospodarcza miasta (tworzenie i rozpowszechnianie oferty inwestycyjnej na terenie kraju i za granicą)
 7. wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości (szeroki zakres informacji dla przedsiębiorców dostępny na stronie internetowej UM Gliwice, w tym na temat dostępnych dla firm instrumentów finansowych)    

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową  


Skrót: BZP
Kierujący Biurem: Marta Tartanus-Oryszczak
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Biuro znajduje się na pierwszym piętrze. Sekretariat: pokój 547
Wyszczególnienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • sporządzenie  projektu uchwały wprowadzającej WPF na podstawie  wniosków składanych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta wprowadzających zmiany do WPF
 • sporządzenie informacji opisowej o kształtowaniu się WPF, w tym przedsięwzięć wieloletnich oraz projektów UE
 • monitorowanie na bieżąco realizacji projektów UE w zakresie finansowym
 • bieżące monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji konkretnych przedsięwzięć wieloletnich
 1. Zarządzanie płynnością
 • codzienne monitorowanie sytuacji finansowej Miasta
 • zarządzanie wolnymi środkami finansowymi poprzez m.in. zakładanie indywidualnie negocjowanych lokat
 • sporządzanie analiz, prognoz, zestawień oraz ekspertyz  niezbędnych do optymalnego zarządzania płynnością finansową Miasta
 1. Zarządzanie długiem
 • sporządzenie oraz aktualizacja Strategii zarządzania długiem miasta Gliwice
 • sporządzanie analiz i zestawień niezbędnych do optymalnego doboru i wdrażania źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu
 • bieżące monitorowanie wskaźników zadłużenia
 • prowadzenie obsługi spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji
 • przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór agencji ratingowej
 • coroczna współpraca z agencją ratingową w zakresie nadania oraz późniejszych aktualizacji ocen ratingowych

Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej


Skrót: SIP
Kierujący Referatem: Tomasz Ściegliński
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Referat znajduje się w budynku przy ul. Jasnej 31A. Sekretariat: pokój 202
Zadania referatu nie wymagają uszczegółowienia - zostały w pełni opisane w Regulaminie Organizacyjnym      


Urząd Stanu Cywilnego
 

Skrót: USC
Kierujący Urzędem Stanu Cywilnego: Małgorzata Korzeniowska
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na parterze
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:      

 

 1. Prowadzenie akt stanu cywilnego
 • sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą
 • rejestracja decyzji innych organów administracyjnych i prawomocnych orzeczeń sadowych dot. akt stanu cywilnego
 • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zawarcia małżeństwa przed upływem ustawowego terminu
 • wydawanie decyzji dot. wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg oraz dotyczących sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia aktu stanu cywilnego
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą
 • wydawanie zaświadczeń  stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym
 • wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) za okres ostatnich stu lat
 • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk
 1. Przyjmowanie oświadczeń woli dotyczących
 • wstąpienia w związek  małżeński
 • braku okoliczności wyłączających zawarcie  małżeństwa
 • nadania dziecku nazwiska męża matki
 • uznania ojcostwa
 • zmiany imienia dziecka
 • nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
 • powrotu rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • ostatniej woli spadkodawcy 
 • uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych podlegających wpisaniu do ksiąg stanu cywilnego
 1. Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70 lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin.
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla Wojewody Śląskiego

Wydział Architektury i Budownictwa
 

Skrót: AB
Kierujący Wydziałem: Tatiana Marcinów
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się na piątym piętrze. Sekretariat: pokój 516
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Administracja architektoniczno-budowlana (Referat Architektury)
 • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych
 • przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych
 • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek obiektów budowlanych
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
 • wydawanie opinii z zakresu budownictwa
 • wydawanie opinii ws. sposobu zarządzania gruntami i projektów podziałów nieruchomości
 • archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału oraz kwerendy archiwalne w dokumentacji archiwalnej związanej z pozwoleniami na budowę
 1. Administracja architektoniczno-budowlana (Referat Infrastruktury)
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
 • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie infrastruktury technicznej oraz inwestycji miejskich
 • przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę,dla remontów infrastruktury technicznej oraz inwestycji miejskich
 • wydawanie opinii w zakresie zmiany zakresu aktualizacji map do celów projektowych
 1. Ochrona Konserwatorska i ochrona zabytków (Miejski Konserwator Zabytków)
 • wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w zakresie inwestycji na terenach chronionych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
 • prowadzenie postępowań w zakresie udzielania dotacji na prace konserwatorskie w obiektach wpisanych do rejestrów zabytków

Wydział Budżetu i Analiz


Skrót: BA
Kierujący Wydziałem: Janusz Adam Siejko
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Wydział znajduje się na piątym piętrze. Sekretariat: pokój 548
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Planowanie budżetu miasta
 • przygotowywanie projektu budżetu miasta, zestawienia autopoprawek oraz uchwały budżetowej
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta oraz planów finansowych
 • codzienna analiza i prognozowanie harmonogramu dochodów i wydatków pod kątem zgodności z aktualnym planem rocznym i faktyczną możliwością realizacji
 • nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta
 • ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes
 • ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa
 • otwieranie i zamykanie rachunków bankowych do obsługi budżetu miasta
 • rozliczanie i przekazywanie zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
 1. Sprawozdawczość budżetowa
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu miasta  zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów, takich jak: Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-27ZZ, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ST, Rb-WSa, Rb-34S
 • sporządzanie okresowych rozliczeń dotacji celowych otrzymanych przez miasto na realizację zadań
 • przygotowywanie sprawozdań opisowych z realizacji budżetu miasta i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
 1. Planowanie i ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto
 • ewidencja księgowa poręczeń udzielonych przez miasto
 • przygotowywanie informacji o udzielonych poręczeniach

Wydział Edukacji


Skrót: ED
Kierujący Wydziałem: Mariusz Kucharz
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się w budynku przy ul. Jasnej 31A

Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Oświata i wychowanie
 • publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
  • zakładanie i prowadzenie szkół publicznych i przedszkoli (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, sportowych) oraz pozostałych placówek oświatowych
  • analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacji placówek oświatowych
  • nabór do szkół i przedszkoli
  • organizacja nauki religii innych wyznań
  • finansowanie prac remontowych prowadzonych w placówkach oświatowych
  • System Informacji Oświatowej- zbieranie i przetwarzanie danych
  • pomoc zdrowotna dla nauczycieli- refundacja kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z opieki zdrowotnej
  • sprawy kadrowe dyrektorów placówek oświatowych
  • aktualizacja sieci szkół i przedszkoli
  • organizacja i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół
  • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
  • prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego
  • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego
  • dotowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych
 • kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki
  • ewidencja uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego i nauki
  • egzekucja obowiązku szkolnego i nauki
 • bezpłatny transport dzieci do szkół
  • organizacja dowozu uczniów na terenie Gliwic
 1. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych
 • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 1. Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie edukacji
 • dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły”
 • zapewnienie możliwości uczestniczenia dzieci i młodzieży w zajęciach prowadzonych przez PSM, MDK
 • kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 • zapewnienie miejsca w klasach integracyjnych oraz w miarę potrzeb kształcenia indywidualnego
 1. Pomoc materialna dla uczniów
 • stypendia PM dla uczniów
 1. rozwój zawodowy nauczycieli
 • awans zawodowy nauczycieli - przeprowadzanie egzaminów i wydawanie decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • dofinansowanie dokształcania nauczycieli
 • doskonalenie nauczycieli (Gliwicki Ośrodek Metodyczny)

Wydział Geodezji i Kartografii


Skrót: GE
Kierujący Wydziałem: Sebastian Ptak
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się na czwartym piętrze. Sekretariat: pokój 421
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 

 1. Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
 • ewidencji gruntów i budynków - wydawanie wypisów i wyrysów
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
 1. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – wydawanie opinii ZUDP w tym zakresie
 2. Zakładanie osnów szczegółowych
 3. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 4. Prowadzenie postępowań w sprawie podziału nieruchomości - wydawanie decyzji w tym zakresie
 5. Prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości - wydawanie decyzji w tym zakresie
 6. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia linii brzegu - wydawanie decyzji w tym zakresie
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z jej podziału - wydawanie decyzji w tym zakresie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  


Skrót: GN
Kierujący Wydziałem: Aleksandra Wysocka
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się w budynku przy ulicy Jasna 31A Sekretariat: pokój 19
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:     

 1. Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości           
 • zamiany nieruchomości
 • rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego
 • komunalizacja nieruchomości           
 • wywłaszczanie nieruchomości
 1. Zarządzanie nieruchomościami
 • prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami,               ewidencja środków trwałych            
 • udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczanie i czasowe zajęcia.
  • rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości
  • wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/osoba prawna
  • wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej)
  • wniosek o dzierżawę po rezygnacji
  • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości 
  • wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa           
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych
  • ustanowienie służebności przejścia i przejazdu
  • ustanowienie służebności przesyłu
  • oddanie nieruchomości w użytkowanie
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
 • ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej
 • zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości
 • obsługa użytkowników wieczystych
  • bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  • rozkładanie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
  • wniosek do Prezydenta Miasta o zwrot nadpłaconego podatku VAT            
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
  • ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji           
 • windykacja należności niepodatkowych. Informacja o braku zaległości Wniosek o udzielenie informacji o braku zaległości            
 • umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty
  • oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego
  • oświadczenie o sytuacji majątkowej w przypadku należności Skarbu Państwa           
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 1. Zbywanie nieruchomości
 • sprzedaż nieruchomości
  • sprzedaż w drodze bezprzetargowej
  • sprzedaż nieruchomości w przetargu            
 • zwroty wywłaszczonych nieruchomości

Wydział Informatyki


Skrót: IN
Kierujący Wydziałem: Krzysztof Zbrożek
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Wydział znajduje się na drugim piętrze. Sekretariat: pokój 258
Zadania wydziału nie wymagają uszczegółowienia - zostały w pełni opisane w Regulaminie Organizacyjnym    


Wydział Inwestycji i Remontów


Skrót: IR
Kierujący Wydziałem: Krystyna Pilsyk
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Wydział znajduje się na czwartym piętrze. Sekretariat: pokój 541
Zadania wydziału nie wymagają uszczegółowienia - zostały w pełni opisane w Regulaminie Organizacyjnym    


Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
 

Skrót: KD
Kierujący Wydziałem: Stella Górny
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się na trzecim piętrze. Sekretariat: pokój 354
Zadania wydziału nie wymagają uszczegółowienia - zostały w pełni opisane w Regulaminie Organizacyjnym


Wydział Audytu Wewnętrznego


Skrót: AUD
Kierujący Wydziałem: Danuta Wiora
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Wydział mieści się w budynku przy ulicy Fredry 6
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 

 1. Kontrola
Prowadzenie postępowań kontrolnych na zasadach określonych w zarządzeniu organizacyjnym nr 32/12 PM z późn.zm. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli (…) 
 1. Audyt wewnętrzny
Realizacja audytu wewnętrznego na zasadach określonych w dziale VI ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z r. 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Wydział Komunikacji


Skrót: KM
Kierujący Wydziałem: Beata Szczepankiewicz
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się na trzecim piętrze. Sekretariat: pokój 325
Wyszczególnienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Rejestracja i ewidencja pojazdów
 • rejestracja pojazdów
  • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek osób zainteresowanych wydawanie i wymiana dokumentów związanych
  • z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych)
 • ewidencja pojazdów
  • prowadzenie informatycznego systemu ewidencji pojazdów oraz archiwizacja dokumentów dotyczących pojazdów
  • udzielanie informacji o posiadaczach pojazdów uprawnionym organom
  • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdu na podstawie prowadzonej ewidencji.
 1. Uprawnienia do kierowania pojazdami
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
  • wydawanie prawa jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajami
  • wydawanie wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (z powodu ich utraty, zmian danych osobowych i adresowych, utraty ważności, zniszczenia)
  • dokonywania wpisów kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy
 • kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami
  • kierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje osób naruszających bezpieczeństwo w ruchu drogowym (punkty)
  • kierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje osób, które starają się o zwrot zatrzymanego / cofniętego uprawnienia
 • zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami.
  • wykonywanie środków karnych orzeczonych przez sądy w zakresie dotyczącym zatrzymania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami
  • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym
  • kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami
  • wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, uwagi na utratę kwalifikacji lub niepoddania się w określonym terminie obowiązkowi sprawdzenia kwalifikacji 
  • przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przesłanek powodujących ich cofnięcie
 1. Nadzór na ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącej działalności ośrodków szkolenia kierowców na terenie miasta Gliwice
  • dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem ośrodków szkolenia kierowców
 • ewidencja instruktorów nauki jazdy
  • dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji instruktorów
  • wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy (oraz aktualizacja wydanych dokumentów)
  • wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora z ewidencji
 • kontrola ośrodków szkolenia kierowców
  • przeprowadzanie kompleksowej kontroli ośrodków szkolenia kierowców
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych
  • prowadzenie postępowań w zakresie wydania decyzji o zakazie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę w przypadkach określonych w ustawie
 • powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawa jazdy kategorii „T” lub pozwolenia do kierowania tramwajem
 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącej działalności stacji kontroli pojazdów na terenie miasta Gliwice
  • dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem stacji kontroli pojazdów
 • kontrola stacji kontroli pojazdów
  • przeprowadzanie kompleksowej kontroli stacji kontroli pojazdów
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych 
  • prowadzenie postępowań w zakresie wydania decyzji o zakazie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę w przypadkach określonych w ustawie
 • wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom
  • wydawanie osobom zainteresowanym (po spełnieniu przesłanek okresowych w przepisach prawa) imiennych uprawnień diagnosty
  • aktualizacja danych zawartych w wydanych dokumentach
  • wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień diagnosty
 1. Zarobkowy przewóz osób i rzeczy
 • wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji / zezwoleń / zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy
  • wydawanie i aktualizacja licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką 
  • wydawanie i aktualizacja zezwoleń na wykonywanie regularnych i  regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  • wydawanie i aktualizacja zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne osób lub rzeczy 
  • wydawanie decyzji o wygaszeniu uprawnień w krajowym transporcie drogowym
 • kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
  • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych 
  • prowadzenie postępowań w zakresie wydania decyzji o cofnięciu posiadanych przez przedsiębiorcę uprawnień w zakresie wykonywania transportu w przypadkach określonych w ustawie
 1. Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi
 • występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie na rzecz miasta przepadku pojazdu usuniętego z drogi
 • wykonywanie orzeczeń sądów o przepadku pojazdu
 • wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu
 • współpraca z organami policji, straży miejskiej, urzędu celnego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces usuwania pojazdu z drogi oraz jego przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia
 1. Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej

Wydział Kultury i Promocji Miasta
 

Skrót: KP
Kierujący Wydziałem: Paweł Staszel
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Wydział znajduje się na pierwszym i drugim piętrze. Sekretariat: pokój 245
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

Uszczegółowienie zadań z zakresu kultury:

 1. Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych
 2. Organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki oraz turystyki
 3. Udzielanie dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. "małe granty")
 4. Nadzór nad realizacją zleconych zadań publicznych i rozliczanie udzielonych dotacji
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie organizacji imprez masowych.

Uszczegółowienie zadań z zakresu współpracy z jednostkami:

 1. Współpraca w zakresie bieżących zadań jednostek
 2. Prowadzenie rejestru instytucji kultury na terenie miasta Gliwice
 3. Udzielanie i rozliczanie dotacji podmiotowych i celowych dla Muzeum, MBP, GTM.
 4. Opiniowanie projektów zarządzeń i uchwał przygotowywanych przez MZUK
 5. Opiniowanie i zatwierdzanie wniosków o zgodę Prezydenta Miasta na nieodpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie MZUK
 6. Współpraca przy organizacji imprez sportowych oraz pozostałych
 7. Opiniowanie materiałów reklamowych i promocyjnych MZUK
 8. Wizje w terenie związane z realizacją ww. zadań.  

Uszczegółowienie zadań z zakresu promocji:.

 1. Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta - wydawanie materiałów promocyjnych
 2. Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym
 3. Koordynacja współpracy z zagranicą - współpraca z miastami partnerskimi
 4. Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta
 • opiniowanie i realizacja wniosków o honorowy patronat Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta
 • opiniowanie ofert na realizację zadań objętych patronatem Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji przedsięwzięć odbywających się pod patronatem PM lub PRM
 • rozliczanie dotacji na realizację zadań objętych patronatem PM lub PRM (sprawozdanie)
 1. Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta
 • zarządzanie serwisem Gliwice.eu i bieżąca aktualizacja jego treści
 1. Promocja walorów turystycznych miasta

Uszczegółowienie zadań z zakresu sportu:

 1. Przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej oraz naborów wniosków na wsparcie klubów sportowych
 2. Kontrola realizacji zadań publicznych miasta w zakresie kultury fizycznej objętych umowami pod względem merytorycznym i finansowym
 3. Przygotowywanie decyzji Prezydenta Miasta dotyczących zezwolenia na organizację sportowych imprez masowych w mieście oraz kontrola zgodności przeprowadzenia tych imprez z wydanymi zezwoleniami
 4. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej z klubami i stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych
 5. Przygotowywanie decyzji Prezydenta Miasta dotyczących przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięcia sportowe
 6. Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście
 7. Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun”
 8. Organizacja udziału pracowników samorządowych we współzawodnictwie sportowym
 9. Organizacja i finansowanie zadań w zakresie sportu szkolnego
 10. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców miasta
 11. Koordynowanie działań związanych z projektowaniem nowych, utrzymaniem i wykorzystaniem istniejących obiektów sportowych na terenie miasta oraz placów do gier na osiedlach
 12. Gromadzenie informacji o osiągnięciach sportowych gliwiczan
 13. Obsługa administracyjna prac Rady Sportu

Uszczegółowienie zadań z zakresu komunikacji społecznej:

 1. Redagowanie, skład graficzny, wydawanie i dystrybucja „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”
 2. Publikacja ogłoszeń wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych
 3. Zlecanie informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych
 4. Przekazywanie mieszkańcom bieżących informacji poprzez dział „Aktualności” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, elektroniczny Biuletyn Informacyjny UM oraz Samorządowy Informator SMS
 5. Przesyłanie informacji do redakcji prasowych oraz codzienna współpraca z dziennikarzami
 6. Obsługa medialna konferencji prasowych
 7. Realizacja kampanii informacyjnych
 8. Prowadzenie FACEBOOKA miejskiego i FACEBOOKA MSI.  

Wydział Księgowości


Skrót: KS
Kierujący Wydziałem: Agnieszka Dylewska
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się na pierwszym i czwartym piętrze. Sekretariat: pokój 100
Zadania wydziału nie wymagają uszczegółowienia - zostały w pełni opisane w Regulaminie Organizacyjnym  


Wydział Nadzoru Właścicielskiego


Skrót: NA
Kierujący Wydziałem: Kamil Jany
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Wydział znajduje się w budynku przy ulicy Fredry 6  
Wyszczególnienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:

 

 1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących podwyższania kapitałów zakładowych spółek
 2. Przygotowywanie comiesięcznych sprawozdań na podstawie wyników finansowych spółek z większościowym udziałem miasta
 3. Przygotowywanie materiałów na zgromadzenia wspólników spółek z udziałem miasta
 4. Występowanie do rad nadzorczych oraz zarządów spółek o informacje i opinie
 5. Przygotowywanie i przeprowadzanie procedury prywatyzacji spółki - opinie, analizy i oceny spółki przewidzianej do prywatyzacji
 6. Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

Wydział Organizacyjny
 

Skrót: OR
Kierujący Wydziałem: Aleksandra Janik-Gajówka
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Wydział znajduje się na trzecim piętrze. Sekretariat: pokój 346
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Prowadzeniem Biura Rzeczy Znalezionych
 • przyjmowanie rzeczy znalezionych na terenie miasta Gliwice, ich przechowywanie i zabezpieczanie
 • poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionych
 • prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych oraz wydawanie przechowywanych przedmiotów osobom uprawnionym do ich odbioru
 1. Prowadzeniem archiwum Urzędu oraz archiwum
 • po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w zakresie dokumentacji osobowo-płacowej oraz częściowo w zakresie historii chorób,
 • po zlikwidowanym Zespole Szpitali nr 2 w zakresie akt osobowo-płacowych
 • po zlikwidowanej Przychodni Akademickiej w zakresie akt osobowo-płacowych
 • archiwum wydaje
  • komplety dokumentów do kapitału początkowego, renty, emerytury
  • zaświadczenia o zatrudnieniu
  • historie chorób
 1. Przyjmowaniem spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustaw.

Wydział Planowania Przestrzennego


Skrót: PP
Kierujący Wydziałem: Iwona Pylypenko-Wilk
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się w budynku przy ul.Jasnej 31A. Sekretariat: pokój 219
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Planowanie przestrzenne
 • sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany
 • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
 • wydawanie zaświadczeń w sprawie przeznaczenia terenu w planie miejscowym
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego - zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane
 • wydawanie informacji w sprawie przeznaczenia terenu w planie miejscowym (wypisy i wyrysy)  
 • wydawanie informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (wypisy i wyrysy)
 • opiniowanie wniosków dotyczących wstępnych projektów podziału nieruchomości
 • opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie  
 • realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu uchwalenia planu miejscowego
 1. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
 • zmiana decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wygaszanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 1. Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
 • wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości
 • wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości
 • wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  

Wydział Podatków i Opłat


Skrót: PO
Kierujący Wydziałem: Alicja Knyps
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się na czwartym piętrze. Sekretariat: pokój 444
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Podatki i opłaty lokalne  
 • prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu ustalanie i określanie wysokości podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty skarbowej
 • przeprowadzanie oględzin nieruchomości, kontroli podatkowych
 • księgowanie i rozliczanie wpłat/nadpłat z tytułu podatków (wydawanie postanowień)
 • podejmowanie czynności mających na celu wyegzekwowanie należności podatkowych (wysyłanie upomnień, kierowanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych)
 • zabezpieczenie zapłaty zaległości (hipoteki na nieruchomościach, zastawy skarbowe)
 • prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia ulg z podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych
 • opiniowanie wniosków podatników w zakresie spłaty zobowiązań podatkowych z tytułu podatków stanowiących dochód miasta, a realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych
 • udzielanie informacji oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie danych z ewidencji podatkowej
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie podatków i opłat lokalnych
 • wydawanie interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatków i opłat lokalnych
 1. Egzekucja należności pieniężnych miasta
 • prowadzenie administracyjnych postępowań egzekucyjnych (wszczynanie i zakańczanie postępowań, stosowanie środków egzekucyjnych prowadzących do wykonania obowiązków przez zobowiązane podmioty)
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wskazanych przez sąd, w związku z rozstrzygnięciem zbiegu egzekucji
 • dokonywanie rozliczeń i przekazywanie wierzycielowi wyegzekwowanych środków finansowych
 1. Pomoc publiczna
 • prowadzenie sprawozdawczości miasta z zakresu udzielanej pomocy publicznej oraz zaległości we wpłatach środków publicznych przez przedsiębiorców
 • przygotowywanie opinii na podstawie wniosków wydziałów w sprawie udzielania pomocy publicznej – zakresu stosowania przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej, sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz kompletności informacji projektów umów, decyzji, projektów uchwał Rady Miasta

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych


Skrót: PU
Kierujący Wydziałem: Mariola Pendziałek
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się na III piętrze. Sekretariat: pokój 374
Wyszczególnienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Lokalny transport zbiorowy
 • uzgadnianie rozkładów jazdy
 • wprowadzanie dodatkowych kursów linii autobusowych
 • wprowadzanie nowych linii autobusowych na terenie miasta
 • umowy na korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej
 • uchwały dotyczące organizacji komunikacji na terenie miasta
 • nadzór nad jakością usług świadczonych przez przewoźników na terenie miasta
 1. zarządzanie ruchem na drogach w granicach miasta.
 • zatwierdzanie projektów organizacji ruchu w mieście
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem ruchem na drogach w granicach miasta
 • wydawanie zezwoleń na nie stosowania się do znaków zakazu wjazdu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton w następujących godzinach: 06.00-10.00, 14.00-18.00, 0.00-04.00
 1. Utrzymanie porządku i czystości w mieście
 • rejestrowanie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów oraz ewidencji odbieranych z terenu miasta odpadów komunalnych
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych z właścicielami nieruchomości na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 • kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • realizacja czynności związanych z bieżącym utrzymaniem czystości w mieście w tym:
  • likwidacja dzikich wysypisk na terenach gminnych
  • sprzątania terenów zielonych niezabudowanych należących do Miasta Gliwice
  • sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej
  • opróżnianie pojemników na psie odchody
  • opróżnianie koszy ulicznych posadowionych na zlecenie Miasta
  • mycie i dezynfekcja koszy ulicznych i pojemników na psie odchody
  • usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenów gminnych
  • uruchomienie i bieżąca obsługa szaletów
  • mycie tuneli przy ul. Tarnogórskiej i Toszeckiej
 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 • budowa, remonty i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej
 • remonty i bieżące utrzymanie potoków komunalnych
 • remonty i bieżące utrzymanie rowów na terenach należących do miasta
 • wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych na terenie miasta
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji deszczowej
 • nadzór nad zaopatrzeniem w wodę
 1. Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w energię i ciepło
 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg
 3. Utrzymanie obiektów małej architektury oraz miejsc pamięci w mieście
 • utrzymanie obiektów małej architektury
 • prowadzenie ewidencji i nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci oraz miejsc kultu religijnego na terenie miasta
 1. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy
 2. Wydawanie decyzji na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
 3. Bieżące utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych znajdujących się poza pasem drogowym na terenach gminnych
 1. Regulacja sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Współpraca z następującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi:
 • Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach
 • Strażą Miejską
 • Centrum Ratownictwa Gliwice.
 1. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Gliwicach, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz Powiatową Inspekcją Sanitarną w Gliwicach

Wydział Spraw Obywatelskich
 

Skrót: SO
Kierujący Wydziałem: Janusz Górecki
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się na drugim piętrze. Sekretariat: pokój 218
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Ewidencja ludności
 • dokonywanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
 • dokonywanie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania
 • przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt ponad 6 miesięcy
 • przyjmowanie zgłoszeń powrotu z zagranicy
 • udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców
 1. Wybory i referenda
 • wydawanie decyzji o wpisaniu do stałego rejestru wyborców
 • przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców od obywateli Unii Europejskiej, nie będących obywatelami polskimi
 • obsługa obwodowych komisji wyborczych
 1. Dowody osobiste
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
 • wydawanie dowodów osobistych
 • przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub odnalezieniu dowodu osobistego
 • wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach wydanych dowodów osobistych
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych
 1. Powszechny obowiązek obrony

     • przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej
     • wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących
      obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe
 • sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 1. Zgromadzenia publiczne
 • przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.
 • decyzje w sprawie zakazu przeprowadzenia zgromadzenia publicznego.

Wydział Środowiska


Skrót: ŚR
Kierujący Wydziałem: Agnieszka Setnik
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
formularze
Wydział znajduje się na trzecim piętrze. Sekretariat: pokój 331
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:     

 1. Ochrona Środowiska
 • wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów
 • wydawanie decyzji zezwalających na odprowadzanie gazów i pyłów  do środowiska
 • prowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów  dotyczących środowiska
 • wydawanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi i przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
 • przyjmowanie zgłoszeń w zakresie wytwarzania pól elektromagnetycznych
 • dofinansowanie do zmiany systemów grzewczych i instalacji OZE
 • wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
 • opiniowanie projektów prac geologicznych
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia prac geologicznych
 1. Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo
 • zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 • poświadczanie oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 • kontrola realizacji obowiązków rolników w zakresie OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych
 • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych i ich mieszańców

Wydział Zamówień Publicznych

Skrót: ZA
Kierujący Wydziałem:
Jolanta Górecka-Wróbel
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Wydział znajduje się na czwartym piętrze. Sekretariat: pokój 434
Zadania wydziału nie wymagają uszczegółowienia - zostały w pełni opisane w Regulaminie Organizacyjnym

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Skrót: ZD
Kierujący Wydziałem: Agnieszka Paszta
dane teleadresowe
zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego
Wydział znajduje się na drugim piętrze. Sekretariat: pokój 206
Uszczegółowienie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego:   

 1. Ochrona zdrowia
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą
 • prowadzenie spraw sądowych, realizacja zobowiązań oraz windykacja należności po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej z terenu Gliwic
 • koordynowanie zadań w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gliwic opieki medycznej i pomocy społecznej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
 1. Pomoc społeczna
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 • pokrywanie wydatków na utrzymanie dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie Gliwic i poza Gliwicami
 • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy bezdomnym
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • realizacja programu rodzina 3+
 1. Pomoc niepełnosprawnym
 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej 
 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom
 • przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe
 • przyjmowanie stron oraz udzielanie informacji dotyczących procedury leczenia odwykowego
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii
 1. Pomoc dla repatriantów
 • pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej
 1. Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnym w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Urzędem Pracy
 • Domami Dziecka
 • Domami Pomocy Społecznej
 • Żłobkami Miejskimi
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodzin
 1. Realizacja zadań wynikających z regulacji dotyczącej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych
 • dokonywanie wpisów do rejestru, wykreśleń oraz zmian w rejestrze
 • nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami
 • prowadzenie wykazu dziennych opiekunów


 liczba odsłon strony: 167 249 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP