Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, ul. Młodego Górnika 13


Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice


24 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanych działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, zapisanych w KW nr GL1G/00012450/3, o łącznej powierzchni 0,1645 ha, położonych w Gliwicach przy ul. Młodego Górnika 13, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości: 254 000,00 zł*
Wadium: 25 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 2540,00 zł

*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

MAPA

20 czerwca 2017 r. przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
25 października 2017 r. przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 1084, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0957 ha, użytek: Bi – inne tereny zabudowane oraz działka nr 1085, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0668 ha, użytek: Bi – inne tereny zabudowane. Przedmiotowe działki zapisane są w księdze wieczystej nr GL1G/00012450/3.

2. Opis nieruchomości
Działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, położone są w Gliwicach przy ul. Młodego Górnika 13. Przedmiotowe działki tworzą zwarty teren, w kształcie zbliżonym do prostokąta.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny kolei. W związku z położeniem nieruchomości w bliskiej odległości traktu kolejowego, może występować nadmierny hałas. Na działce sąsiedniej nr 1083, obręb Sośnica, znajduje się budynek o numerze ewidencyjnym nr 3426, który częściowo zlokalizowany jest w granicach działki nr 1085.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze usługowo-biurowo-magazynowym oraz blaszaną wiatą, o łącznej powierzchni użytkowej 162,47 m2 (powierzchnia budynku usługowo-biurowo-magazynowego: 63,65 m2, powierzchnia użytkowa wiaty: 98,82 m2). Stan techniczny budynków – przeciętny. Teren nieruchomości jest ogrodzony – przebieg ogrodzenie nie pokrywa się z granicami nieruchomości.

Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).

W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa oraz ciepłownicza. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów, określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

Odwodnienie terenu działki w gestii właściciela. Istnieje możliwość odwodnienia przedmiotowego terenu do kanalizacji deszczowej.

Wzdłuż granicy działki nr 1084 przechodzi potok Guido, dlatego wykonywanie jakichkolwiek robót nie może spowodować zakłócenia stosunków wodnych na sąsiednich gruntach. Powstałe szkody właściciel winien usunąć na własny koszt i we własnym zakresie. Właściciel nie może wykonywać żadnych prac w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje również zakaz grodzenia w odległości 3 m od skarpy. Właściciel ma obowiązek udostępnienia dojścia do potoku celem jego konserwacji.

Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego z działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica do drogi publicznej – ul. Młodego Górnika, istniejącym zjazdem. Warunki włączenie nieruchomości do drogi publicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, który nieruchomość będzie generowała.

3. Ograniczenia/obciążenia nieruchomości:
Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza. Działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, obciążone są nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu, polegającą na prawie korzystania z części obciążonej nieruchomości, w pasie odpowiadającym długości i szerokości urządzeń ciepłowniczych na niej posadowionych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. Z o.o. z siedziba w Gliwicach, w rozumieniu art. 49 § 1 K.C. i stanowiących jej własność, w celu korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 4 września 2010 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ, działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

• 36 MN – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które zaliczane są do terenów adaptacji i uzupełniania istniejącej zabudowy i zagospodarowania.

Dla terenów oznaczonych symbolami 01 MN – 36 MN, ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Zgodnie z ustaleniami planu, dla ww. terenów obowiązują m.in. następujące zasady lokalizacji przeznaczenia:

 • ustala się urządzanie usług lub drobnej wytwórczości wyłącznie w budynkach mieszkalnych,
 • zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia,
 • zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla terenu oznaczonego symbolem 36 MN, ustalone zostały na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, zarówno od ul. Młodego Górnika, jak i od cieku wodnego.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obszaru górniczego „Sośnica III” i obszaru rewitalizacji.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – 32/338-64-11 – na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem wizji.

5. Wadium
Wadium w wysokości 25 400,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 18 stycznia 2018 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/ osób, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika urzędu miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

5. Dodatkowe informacje

 • W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3989/17 z 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanych działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
 • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 23 lutego 2018 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
 • Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
 • W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
 • Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3989/17 z 16 stycznia 2017.
 • Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
 • Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 • Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
 • Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

Okres publikacji ogłoszenia : od 20-12-2017 00:00:00 do 24-01-2018 10:00:00


 liczba odsłon strony: 1 165 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP