Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPRZEDAŻ - dz. nr 49, obręb Niepaszyce Południe, ul. Wyczółkowskiego (PWiK)


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Gliwicach ul. Rybnicka 47,

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, który odbędzie się 2 lutego 2018 r. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27, na:

1. Sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp. Rodzaj nieruchomości Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. Prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Gliwicach przy
ul. Wyczółkowskiego, obręb Niepaszyce Południe, działka gruntu nr 49, o powierzchni
0,6233 ha, objęta księgą
wieczystą KW nr GL1G/00041169/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.
1 050 000,00 zł 105 000,00 zł
 1. Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) oznakowane: „Oferta na zakup nieruchomości położonej  w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego, obręb Niepaszyce Południe, działka gruntu nr 49”, należy złożyć do 2 lutego 2018 r. do godz. 11.00, na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, II piętro.
 2. Oferta pisemna powinna zawierać co najmniej następujące informacje i dokumenty:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę podmiotu gospodarczego, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru,
  2. datę sporządzenia oferty i podpis, termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert,
  3. oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty,
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz „Regulaminem sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  5. kopię dowodu wniesienia wadium,
  6. nr konta, na które zwrócone zostanie wadium.
 3. Część jawna przetargu odbędzie się 2 lutego 2018 r. w Sali Audiowizualnej, parter Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 27, o godz. 11.15.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – wadium należy wpłacić na konto PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku 30 1030 1508 0000 0008 0434 7003. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium zaksięgowane na koncie bankowym sprzedającego do momentu otwarcia ofert. Dowód wpłaty wadium (lub jego kserokopię) należy dołączyć do składanej oferty. Po rozstrzygnięciu przetargu wadium zwracane jest bezwzględnie na konto wpłacającego bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg.
 5. Wpłacone wadium podlega:
  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  2. przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zapłaty ceny w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3. przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
  4. zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 6. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.
 7. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 8. W dniach 30 stycznia 2018 r. oraz 31 stycznia 2018 r. w siedzibie spółki w Dziale Technicznym – ul. Rybnicka 47 w Gliwicach, można zapoznać się z dokumentacją obiektu oraz uzyskać dodatkowe informacje o przetargu. W tych dniach można również zapoznać się ze stanem ww. nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. (32) 338-71-35.
 9. Informacje dotyczące nieruchomości:
  1. na działce zlokalizowana jest stacja trafo, budynek po zlikwidowanej pompowni wody, ogrodzenie i droga dojazdowa,
  2. nieruchomość obciążona jest umową najmu, która udostępniona jest do wglądu w Dziale Technicznym – ul. Rybnicka 47 w Gliwicach.
 10. Z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta notarialna umowa sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez sprzedającego. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
 11. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej (sprzedaż zwolniona z podatku VAT) w terminie nie krótszym niż 7 dni od zawiadomienia oferenta o przyjęciu oferty.
 12. „Regulamin sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” dostępny jest w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, II piętro oraz w okresie publikacji ogłoszenia na stronie internetowej www.pwik.gliwice.pl.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub odwołania przetargu na każdym etapie postępowania poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.

Okres publikacji ogłoszenia : od 10-01-2018 00:00:00 do 02-02-2018 11:00:00


 liczba odsłon strony: 702 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP